Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Vuo­den 2023 nuo­rek­si po­ri­lai­sur­hei­li­jak­si va­lit­tu Len­ni Hä­mee­na­ho saa­pui län­si­ran­ni­kol­le Ka­jaa­nin Ho­kis­ta Yli­vies­kan Jää­kar­hu­jen kaut­ta kuu­ti­sen vuot­ta sit­ten. Tä­nään tai­tu­ri­mai­nen hyök­kää­jä on Pa­dan par­haim­mis­toa.

Hä­mee­na­hon per­he asui yli 20 vuot­ta Ka­jaa­nis­sa, mut­ta Len­nin ja hä­nen pik­ku­vel­jen­sä Vei­kan haa­ve kiek­koi­li­jan uras­ta sai per­heen muut­ta­maan Yli­vies­kaan. Siel­tä mat­ka jat­kui Po­riin ja Äs­sien ju­ni­o­ri­ryh­mään.

– Mi­tään kult­tuu­ris­hok­kia en ko­ke­nut, vaan kaik­ki on su­ju­nut mai­ni­os­ti. So­peu­tu­mis­ta hel­pot­ti per­heen läs­nä­o­lo. He ovat eh­do­ton tu­ki­ran­ka­ni. Ar­jen as­ka­reet ovat tul­leet pa­rem­min tu­tuk­si, kun muu­tin omil­le­ni. Se on tär­keä as­kel it­se­näis­ty­mi­ses­sä, poh­tii Hä­mee­na­ho.

Lah­ja­kas lai­tu­ri pe­la­si pa­ta­pai­das­sa vah­van al­ku­kau­den. Vii­me kau­den lu­paa­vat esi­tyk­set ja maa­li­pörs­sin syk­syi­nen kär­ki­paik­ka seu­ra­jouk­ku­ees­sa ta­ka­si­vat pe­li­var­mal­le maa­li­ruis­kul­le pai­kan myös Pik­ku­lei­jo­nien MM-ryh­mäs­sä. Lop­pu­vuot­ta lä­hes­tyt­tä­es­sä maa­li­ah­neen lai­tu­rin tah­ti kui­ten­kin hii­pui. Sii­hen oman vai­ku­tuk­sen­sa oli Äs­sien ala­vi­reel­lä.

Gö­te­bor­gin MM-tur­nauk­ses­sa Äs­sien täh­del­tä odo­tet­tiin sil­ti joh­ta­vaa roo­lia ja hyök­käys­pään ko­via te­ho­ja. Odo­tuk­sia li­sä­si se, et­tä Hä­mee­na­ho on ol­lut Lei­jo­na-pai­das­sa yk­si par­hais­ta pis­te­nik­ka­reis­ta. Ai­van toi­vot­tuun lii­toon 19-vuo­ti­as huip­pu­lu­paus ei U20-ki­sois­sa kui­ten­kaan ko­hon­nut.

– Oma peli on ai­lah­del­lut. Ot­tei­siin pi­tää löy­tää ta­sai­suut­ta. Pys­tym­me pa­ran­ta­maan – niin jouk­ku­ee­na kuin yk­si­löi­nä.

Ko­ti­maan kau­ka­lois­sa kyn­ten­sä näyt­tä­neil­le avau­tuu ti­lai­suus to­dis­taa tai­ton­sa myös kan­sain­vä­li­sis­sä tur­nauk­sis­sa. Tär­keis­sä näyt­tö­pai­kas­sa ole­vil­le nuo­ril­le hen­ki­set pai­neet ovat erit­täin ko­vat. Moni kiek­ko­lu­paus on aset­ta­nut täh­täi­men­sä NHL:n taa­la­jäil­le – näin myös New Jer­sey De­vil­siin vuon­na 2023 va­rat­tu Hä­mee­na­ho.

Nuo­ru­kai­sen hy­vät ot­teet on re­kis­te­röi­nyt myös Pik­ku­lei­jo­nat­kin MM-kul­taan vuon­na 2016 val­men­ta­nut Juk­ka Ja­lo­nen. Mi­kä­li Hä­mee­na­hon ke­hi­tys jat­kuu myön­tei­se­nä, hä­net tul­laan­kin to­den­nä­köi­ses­ti nä­ke­mään lä­hi­vuo­si­na myös ai­kuis­ten maa­jouk­ku­ees­sa.

– Nuor­ten MM-tur­nauk­siin pää­sy on uran jat­kon kan­nal­ta erit­täin tär­ke­ää. Se aut­taa pal­jon, kun on ko­ke­mus­ta kan­sain­vä­li­sis­tä pe­leis­tä. Luon­nol­li­ses­ti oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä scou­tien suu­ren­nus­la­sien al­la ole­vis­sa nuor­ten MM-ki­sois­sa tu­li­si myös ko­vaa tu­los­ta.

Nyt nuor­ten ar­vo­ki­sa­tai­val on Hä­mee­na­hon osal­ta ohi.

– Suu­rem­min en mies­ten maa­jouk­ku­et­ta kui­ten­kaan vie­lä mie­ti, kes­ki­ös­sä on nyt Äs­sien me­nes­tys. Täh­täin on va­kaas­ti pla­yof­feis­sa. Vas­ta kau­den jäl­keen on ai­ka poh­tia tu­le­via ku­vi­oi­ta, sa­noo yl­lä­tyk­sel­li­nen mai­la­tai­tu­ri.

Poh­jois-Ame­rik­kaan mat­kaa­vil­la kiek­koi­li­joil­la on edes­sä iso muu­tos. Suo­mes­sa moni nuo­ri on asu­nut vie­lä van­hem­pien­sa suo­jis­sa. Muut­to mo­nel­la ta­paa tun­te­mat­to­miin ym­py­röi­hin vaa­tii yleen­sä mel­kois­ta so­peu­tu­mis­ta. Muun mu­as­sa rank­ka mat­kus­ta­mi­nen, eri­lai­set asu­mi­so­lo­suh­teet ja ra­di­kaa­lis­ti ai­em­mas­ta poik­ke­a­va pe­li­tyy­li voi­vat tul­la shok­ki­na.

Huip­pu­ta­son suo­ri­tu­sym­pä­ris­tös­sä stres­si on po­ten­ti­aa­li­nen. Se kos­ket­taa niin nuo­ria tu­lok­kai­ta kuin ko­ke­neem­pia NHL-pe­laa­jia.

– Tie­dän, et­tä ko­vas­sa pai­nees­sa am­mat­ti­aan har­ras­ta­vil­la on pal­jon mie­len­ter­vey­son­gel­mien kans­sa pai­ni­via. Moni kiek­koi­li­ja ei tänä päi­vä­nä voi hy­vin.

Vii­mei­sim­pä­nä ai­he nou­si esil­le vii­me vii­kol­la, kun vam­ma­kier­tee­seen suis­tu­nut Co­lum­bus Blue Jac­ket­sin Pat­rik Lai­ne ha­keu­tui NHL:n ja pe­laa­ja­yh­dis­tys NHLPA:n hoi­to-oh­jel­maan.

– Lai­ne on ajau­tu­nut vai­ke­aan ti­lan­tee­seen. Toi­vo­taan, et­tä Pate löy­tää pi­kai­ses­ti apua on­gel­miin­sa.

Mi­ten De­vil­sin 58. va­raus us­koo so­peu­tu­van­sa mah­ti­lii­gan ku­vi­oi­hin, jos toi­ve jos­kus to­teu­tuu?

– Tun­nis­tan ne haas­teet, jot­ka ra­pa­kon ta­ka­na odot­ta­vat. Il­man lä­hi­pii­rin kan­nus­tus­ta ja men­taa­li­puo­len val­men­nus­ta NHL-uras­ta voi tul­la to­del­la ras­kas. Äs­sis­sä kes­ki­tyt­tiin la­jit­ree­nien ohel­la vah­vas­ti hen­ki­seen puo­leen. Luo­tan sii­hen, et­tä vas­taa­vaa on tar­jol­la myös ul­ko­mai­den huip­pu­seu­rois­sa. Mut­ta pe­laan­pa jat­kos­sa sit­ten mis­sä ta­han­sa, per­heen tuki on jat­kos­sa­kin tär­ke­ää.