Äs­sät pe­la­si ihan hy­vin vii­kon­vaih­tees­sa. Lop­pu­tu­los oli kui­ten­kin tyly Tap­pa­raa vas­taan vie­rais­sa ja Tep­siä ko­to­na. Pis­tei­tä tuli nol­la. Äs­sil­le ei rii­tä se, et­tä pe­laa hy­vin. Pi­tää an­taa pa­ras­ta jo­kai­ses­sa vii­des­sä run­ko­sar­jan jäl­jel­lä ole­vas­sa ot­te­lus­sa. Jos Äs­sät sii­hen pys­tyy, po­ri­lais­vä­rit näh­dään jat­ko­pe­leis­sä. Äs­sil­lä on kaik­ki omis­sa kä­sis­sä, kun se koh­taa kymp­pi­pai­kas­ta tais­te­le­via jouk­ku­ei­ta. Vai­keu­sas­tet­ta nos­taa se, et­tä vii­des­tä pe­lis­tä pe­rä­ti nel­jä pe­la­taan vie­ras­ken­täl­lä. Vain Jy­pin Äs­sät koh­taa Iso­mä­en aree­nal­la.

TPS voit­ti Äs­sät sun­nun­tain pe­lis­sä ty­lys­ti 4–1. Voit­to oli kol­mas pe­rät­täin tur­ku­lai­sil­le. Jouk­ku­een esi­tys oli kaut­taal­taan vank­kaa ja ker­too sii­tä, mi­ten kymp­pi­pai­kas­ta tais­te­le­vat jouk­ku­eet nyt te­räs­täy­ty­vät.

Äs­sät tun­ne­taan tais­te­le­va­na jouk­ku­ee­na. On­gel­mak­si voi kui­ten­kin muo­dos­tua yliy­rit­tä­mi­nen ja fyy­si­sen pe­laa­mi­sen lii­al­li­nen ko­ros­tu­mi­nen. Hyvä esi­merk­ki täs­tä näh­tiin sun­nun­tai­na, kun Äs­sien Ee­mil Er­holtz ajoi voi­mal­la päin Pet­rus Pal­mua ja len­si ulos. Tus­kin Er­holtz teki pol­vi­tak­lauk­sen ta­hal­laan. Mut­ta kun tun­ne me­nee har­kin­nan edel­le, tu­lee jää­hy­jä, jot­ka sot­ke­vat omaa pe­laa­mis­ta. Jes­se Jo­en­suul­ta näh­tiin sään­tö­jen ra­ja­mail­la ole­via pom­me­ja. Jat­kois­sa täl­lai­siin ris­kei­hin ei ole va­raa, jos pe­le­jä ha­lu­taan voit­taa.

Äs­sil­lä ko­ros­tuu tär­kei­den pe­lien al­la myös se, et­tä jouk­ku­een kär­ki­pe­laa­jien li­säk­si mui­den­kin pi­tää ky­e­tä rat­kai­sui­hin. Dy­lan Fab­rel, Roo­pe Ta­la­ja, Will Ga­ber, Mar­tin Le­febv­re jne. Osaa­mis­ta ja kyky rat­kai­sui­hin löy­tyy. Ne vain pi­tää kai­vaa nyt ulos.

Jan-Mi­ka­el Jär­vi­nen te­kee nyt myös maa­le­ja. Sai­ras­tu­val­ta pa­luun jäl­keen esi­tyk­set ovat ol­leet eri­no­mai­sia. Sa­moin yk­kös­kent­tään nos­tet­tu Mar­cus Da­vids­son pe­laa ta­sol­la, jota hä­nel­tä odo­tet­tiin jo al­ku­kau­des­ta.

Sen si­jaan eri­no­mai­sen Luk­ko-ko­ti­pe­lin jäl­keen Len­ni Hä­mee­na­hon pa­ras terä on jää­nyt puut­tu­maan. Nyt jos jos­kaan pi­täi­si su­per­lah­ja­kuu­del­ta löy­tyä rat­kai­su­ky­kyä.

Hie­noa Äs­sien koh­dal­la on se, et­tä ylei­sö us­koo jouk­ku­ee­seen ja täyt­tää leh­te­rit. Sun­nun­tai­na oli Iso­mä­es­sä tupa täy­si, ja koko kau­den sal­do on plus­sal­la lä­hes puo­len tu­hat­ta kat­so­jaa. Tämä ker­too Äs­sien hy­väs­tä kan­nat­ta­ja­suh­tees­ta ja kau­pun­gin jää­kiek­ko­kult­tuu­ris­ta. Oman jouk­ku­een ar­vo ym­mär­re­tään. Äs­sien vas­ta­koh­ta on Mik­ke­lin Ju­ku­rit. Jouk­kue pe­laa lois­ta­vaa jää­kiek­koa il­las­ta toi­seen ja ma­jai­lee sar­jas­sa nel­jän­te­nä. Ylei­sö­kes­ki­ar­vo on kui­ten­kin al­le kol­me­tu­hat­ta ot­te­lua koh­den. Äs­sien on­kin kaik­ki syy ol­la yl­peä lois­ta­vis­ta 4 500 ylei­sö­mää­ris­tä per ot­te­lu!

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki