Vaik­ka Lii­gan joh­to ju­lis­ti­kin sar­jan avoi­mek­si en­si kau­dek­si, eli Mes­tik­sen voit­ta­ja kar­sii lii­ga­pai­kas­ta pää­sar­jan vii­mei­sek­si jää­neen jouk­ku­een kans­sa, niin poru jat­kuu.

Kai­ken li­säk­si Kiek­ko-Es­poo nos­te­taan en­si kau­dek­si lii­gaan.

Ko­hun nos­tat­ta­ja on Suo­men Jää­kiek­koi­li­jat Ry. Pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen nä­ke­mys on se, et­tä hei­dän edus­ta­jan­sa pi­täi­si voi­da osal­lis­tua Lii­gan ja Suo­men Jää­kiek­ko­lii­ton vä­li­seen neu­vot­te­lu­kun­taan.

Suo­men huip­pu­kiek­koi­lun tu­le­vai­suut­ta on suun­ni­tel­tu si­ten, et­tä pe­laa­jien edus­ta­jat osal­lis­tu­vat työ­ryh­mään, joka sit­ten an­taa omia ide­oi­taan ja lau­sun­to­ja neu­vot­te­lu­kun­nal­le.

Kun SM-lii­ga Oy pe­rus­tet­tiin, niin Jää­kiek­ko­liit­to ja SM-lii­ga so­pi­vat neu­vot­te­lu­kun­nas­sa sään­nöt, mi­ten toi­min­taa ke­hi­te­tään ja mi­ten pää­tök­set teh­dään.

Nyt pe­laa­ja­yh­dis­tys ha­lu­ai­si tul­la kol­man­nek­si osa­puo­lek­si neu­vot­te­lu­kun­taan. Lii­gan ja Jää­kiek­ko­lii­ton vä­li­ses­sä so­pi­muk­ses­sa ei ole mai­nin­taa sii­tä, et­tä neu­vot­te­lu­kun­taan voi­si tul­la kol­mas jä­sen.

Neu­vot­te­lu­kun­nas­sa on nel­jä jä­sen­tä kum­mal­la­kin osa­puo­lel­la, ja tä­män ryh­män te­ke­mät pää­tök­set alis­te­taan liit­to­val­tuus­ton ja Lii­gan hal­li­tuk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si.

Kyse on vä­hän sa­mas­ta asi­as­ta kuin jos is­tu­va hal­li­tus ot­tai­si nyt työ­mark­ki­na­o­sa­puo­let val­ti­o­neu­vos­ton ko­kouk­siin ta­sa­ver­tai­si­na jä­se­ni­nä.

Jo­kai­nen ym­mär­tää ti­lan­teen mah­dot­to­muu­den. Suo­men Jää­kiek­koi­li­jat Ry ei. Pe­laa­ja­yh­dis­tys on ha­ke­nut mus­ke­lei­ta myös suo­ma­lai­sil­ta NHL-kiek­koi­li­joil­ta vaa­ti­mus­ten­sa taak­se. On­pa vä­läy­tel­ty myös la­ki­teit­se ete­ne­mis­tä.

Sar­ja­seu­ro­jen edus­ta­jat ovat myös kri­ti­soi­neet sitä, et­tei lii­ga­li­sens­sin hin­nas­ta ole löy­ty­nyt sel­vää mää­ri­tel­mää. Täl­le kri­tii­kil­le on si­jan­sa. Toi­saal­ta on ym­mär­ret­tä­vää, et­tei hin­ta ole kuin ap­tee­kin hyl­lyl­tä. Hin­ta elää sen mu­kaan, mi­ten mon­ta ja­ka­jaa on esi­mer­kik­si tv-oi­keuk­sil­la ja mil­lai­sen yh­teis­työ­so­pi­muk­set Lii­ga on­nis­tuu neu­vot­te­le­maan.

Lii­gan nou­se­va seu­ra saa nämä edut vai­kut­ta­mat­ta nii­hin it­se mi­ten­kään.

Te­le­vi­si­oin­nin so­pi­mus on jouk­ku­et­ta koh­den noin 1,4 mil­joo­naa eu­roa. Li­säk­si seu­roil­le ja­e­taan Lii­gan te­ke­mien yh­teis­työ­so­pi­mus­ten tuo­tot, jot­ka ne­kin nou­se­vat lä­hel­le mil­joo­naa.

Kiek­ko-Es­poon lii­ga­li­sens­sin hin­nak­si on jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty rei­lut kak­si mil­joo­naa. Sum­ma vai­kut­taa so­pi­val­ta ja Kiek­ko-Es­poo sai li­sens­sin mak­sa­mi­seen vii­si vuot­ta ai­kaa.

On sit­ten pe­laa­ja­yh­dis­tys tai mikä jää­kie­kon taho ta­han­sa, pi­täi­si poh­din­nan kes­ki­ös­sä ol­la se, mi­ten 16 pää­sar­ja­jouk­ku­et­ta ky­ke­nee sel­viy­ty­mään ta­lou­del­li­ses­ti.

Lii­gas­sa on lii­an mon­ta seu­raa, jot­ka te­ke­vät tap­pi­oi­ta kau­des­ta toi­seen ja joi­ta pi­de­tään yl­lä yk­sit­täis­ten ra­hoit­ta­jien tur­vin.

Vel­kaa on usei­ta mil­joo­nia, ei­kä re­a­lis­ti­ses­ta mak­suoh­jel­mas­ta ole tie­to­a­kaan.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki