Pe­sä­kar­hut koh­taa huo­men­na per­jan­tai­na 5. hei­nä­kuu­ta en­sim­mäis­tä ker­taa tä­män vuo­den run­ko­sar­jan ai­ka­na La­pu­an Vir­ki­än. Sa­ta­kun­ta­lais­seu­raan täl­le kau­del­le Ete­lä-Poh­jan­maal­ta siir­ty­nyt Eve­lii­na Läm­sä en­nus­te­lee ot­te­lus­ta en­tis­tä seu­raan­sa vas­taan hy­vin ta­sais­ta sekä niuk­ka­juok­suis­ta.

– Oli­si­han se hie­noa, jos jot­kut kun­non juok­su­juh­lat lai­tet­tai­siin tääl­lä pys­tyyn, mut­ta jos en­ti­set mer­kit paik­kan­sa pi­tää, niin voi ol­la ai­ka nih­ke­ää tuo si­sä­pe­li, Läm­sä ar­ve­lee.

Pe­sä­kar­hu­jen si­sä­pe­li on ol­lut hie­man tuk­kois­ta, mut­ta kes­ki­viik­koi­ses­sa ot­te­lus­sa näh­tiin merk­ke­jä pa­rem­mas­ta, kun po­ri­lai­set ta­koi­vat Roi­hut­ta­rien kent­tään kym­me­nen juok­sua, jois­ta kak­si oli kun­na­rei­ta.

Ai­em­min vii­si vuot­ta La­pu­an Vir­ki­äs­sä pe­lan­nut Läm­sä on iloi­nen, et­tä uu­den ja van­han jouk­ku­een koh­taa­mi­set aloi­te­taan ni­me­no­maan Pe­sä­kar­hu­jen ko­ti­ken­täl­lä Er­ku-Aree­nal­la. Siep­pa­rin paik­kaa pe­laa­va Läm­sä ker­too, et­tä jou­tuu hie­man tar­kem­min miet­ti­mään val­mis­tau­tu­mis­taan tut­tu­ja pe­laa­jia vas­taan.

– Sitä tun­tee hei­dät ai­ka hy­vin ja he tun­te­vat var­mas­ti mi­nut hy­vin, niin pi­tää miet­tiä vä­hän, mi­ten he läh­te­vät mi­nua vas­taan pe­laa­maan ja mil­lai­nen oma pe­liin läh­tö on, Läm­sä poh­tii.

Si­sä­pe­lis­sä mai­lan var­res­sa syöt­tö­lau­ta­sen eteen as­te­le­van pe­laa­jan pa­hin vas­tus­ta­ja on var­mas­ti mo­nes­sa­kin ot­te­lus­sa vas­tus­ta­jan luk­ka­ri ja niin täl­lä­kin ker­taa. Ky­syt­tä­es­sä La­pu­an “pe­lot­ta­vin­ta” pe­laa­jaa, Läm­sä ni­me­ää epä­röi­mät­tä luk­ka­ri An­ni Heik­ki­län.

– Me var­sin­kin tun­nem­me toi­sem­me to­del­la hy­vin, niin kat­so­taan kum­pi vie tä­män tais­ton.