Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Ko­ti­mais­ta mies­ten ko­ri­pal­lon pää­sar­jaa pe­la­taan 12 jouk­ku­een voi­min. Ko­ri­pal­lo­lii­gan tä­män­het­ki­ses­tä tu­si­nas­ta puo­let tu­lee pie­neh­köil­tä paik­ka­kun­nil­ta. Mu­ka­na ovat Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen li­säk­si seu­rat muun mu­as­sa No­ki­al­ta, Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta, La­pu­al­ta, Loi­maal­ta, Kau­ha­jo­el­ta ja Sa­los­ta.

Kaik­ki ne ovat asu­kas­mää­räl­tään huo­mat­ta­vas­ti Po­ria pie­nem­piä. Use­as­sa pal­loi­lu­la­jis­sa kar­hu­kau­pun­gis­ta löy­tyy jouk­kue kan­sal­li­sel­le hui­pul­le, mut­ta ko­ri­pal­lon – sa­moin kuin len­to­pal­lon koh­dal­la – Pori on kui­ten­kin jää­nyt pa­has­ti pait­si­oon.

Ki­pu­a­mi­nen kan­sal­li­sel­le hui­pul­le on ol­lut vuo­sien mit­taan mil­tei uto­pi­aa. Näin on ol­lut var­sin­kin mies­ten koh­dal­la. Täl­lä het­kel­lä BC Si­sun mies­ten jouk­kue pe­laa län­ti­sen alu­een mies­ten II di­vi­si­oo­nas­sa. Kim Hie­ta­mä­en val­men­ta­ma edus­tus­jouk­kue nou­si täk­si kau­dek­si sar­ja­por­ras­ta ylem­mäs.

Tu­le­vai­suus näyt­tää hie­man va­loi­sam­mal­ta. Tatu Haa­pa­lan val­men­ta­ma Si­sun poi­kien U16-jouk­kue teki his­to­ri­al­li­sen tem­pun ete­ne­mäl­lä ikä­luok­kan­sa SM-sar­jaan.

– Oli­han se jy­my­pauk­ku ja mo­nel­le ete­län seu­ral­le jät­tiyl­lä­tys. Si­sus­sa on teh­ty mää­rä­tie­tois­ta työ­tä. Jouk­ku­een valt­ti­na on ol­lut yh­te­näi­syys. Kau­den al­kua ovat hai­tan­neet louk­kaan­tu­mi­set, mut­ta meil­lä on vah­va luot­to, et­tä peli lok­sah­taa jen­goil­leen, kun saam­me kaik­ki par­haat ken­täl­le, us­koo Haa­pa­la.

Si­sun ta­voit­tee­na on luo­da ju­ni­o­ri­pe­laa­jil­le mie­le­käs ja ter­ve kas­vu­ym­pä­ris­tö per­heen ja kou­lun ohel­la. Toi­min­ta pe­rus­tuu vah­vas­ti ju­ni­o­ri­pe­laa­jien ko­tien ja per­hei­den sekä seu­ran vä­li­seen yh­teis­työ­hön.

– Ko­me­as­ta Poh­jois­väy­län kou­lus­ta on tul­lut uu­si ko­ti­sa­lim­me. Siel­lä puit­teet la­jil­le ovat mai­ni­ot, sa­noo Haa­pa­la.

BC Sisun U16 on ennen kaikkea yhteen puhaltava joukkue.

BC Sisun U16 on ennen kaikkea yhteen puhaltava joukkue.

Ai­kuis­ten pol­ku ylem­mil­le sar­ja­ta­soil­le on ki­vik­koi­nen. Ai­na ti­lan­ne ei ole ol­lut yh­tä loh­du­ton. Ko­ri­pal­lo ran­tau­tui Po­riin jat­ko­so­dan ai­koi­hin, ja olym­pi­a­vuon­na 1952 Po­ris­sa pe­lat­tiin pää­sar­jaa yh­den kau­den ajan jopa kah­den jouk­ku­een voi­min.

Me­nes­tys­tä toi­vat Po­rin Veto ja Po­rin Py­rin­tö. Jo 1950 Py­rin­nön A-ju­ni­o­rit voit­ti­vat 1950 Suo­men mes­ta­ruu­den ja vuot­ta myö­hem­min SM-kul­taa juh­li­vat Ve­don nai­set. Maa­jouk­ku­ee­seen yl­si­vät nai­sis­ta An­ja Lam­min­pää ja An­sa Aal­to sekä mies­ten puo­lel­la 60- ja 70-lu­vuil­la yli 115 maa­ot­te­lua pe­lan­nut Kari Lah­ti.

Tai­ta­via pe­laa­jia tuli Po­ris­ta myö­hem­min­kin, tun­ne­tuin heis­tä oli 2000-lu­vun alus­sa am­mat­ti­lai­su­ran­sa päät­tä­nyt Pek­ka Mark­ka­nen. Suo­mi-ko­rik­sen ny­kyi­sen su­per­täh­den, NBA-par­ke­teil­la Utah Jaz­zin pai­das­sa lois­ta­van Lau­ri Mark­ka­sen isä sai alus­ta­vat ko­ri­pal­lo-op­pin­sa syn­nyin­kau­pun­gis­saan. En­nen uran­sa huip­pu­het­kiä 129 maa­ot­te­lun täh­ti näh­tiin Po­rin Ko­rin­pu­no­jien ri­veis­sä.

30 vuot­ta sit­ten po­ri­lais­ko­ris­ta tah­kot­tiin vie­lä 1. di­vi­si­oo­nas­sa. Iso­jo­en­ran­nan Si­sua val­men­si tuol­loin lat­vi­a­lai­nen And­ris Zvans. Sen jäl­keen laji va­jo­si sy­vyy­teen. Ko­ko­naan ”su­ku­puut­toon” ko­ri­pal­lo ei län­si­ran­ni­kol­la sen­tään kuol­lut. Rei­lu 10 vuot­ta sit­ten la­jiin saa­tiin pu­hal­let­tua uut­ta hen­keä. Si­sun kas­va­teis­ta lä­pi­mur­ron teki Roo­pe Lind­fors, joka voit­ti kau­del­la 2011–2012 A-poi­kien SM-kul­taa HNMKY:n ri­veis­sä.

2010-lu­vul­la BC Si­sun ju­ni­o­ri­työ sai uut­ta puh­tia, ja har­ras­ta­ja­mää­rät läh­ti­vät uu­teen nou­suun.

– Tänä päi­vä­nä seu­ras­sa pe­laa­jia on noin 250. Eri pe­li­ryh­miä on pa­ri­kym­men­tä. Myös nai­sil­le ja mie­hil­le löy­tyy omat jouk­ku­eet. Toi­min­taa on har­ras­te­lii­kun­nas­ta kil­pa­ko­ri­pal­loon, ker­too Haa­pa­la.

ToPo:lle lau­an­tai­na Hel­sin­gin Pirk­ko­las­sa hä­vin­neen Si­sun va­lo­pilk­kui­hin kuu­lu­vat muun mu­as­sa isän­sä puo­lel­ta ir­lan­ti­lais­juu­ret omaa­va Ru­ben Bar­rett, maa­jouk­ku­e­lei­ri­kut­sun saa­nut Ro­bin Ryy­nä­nen, isoon roo­liin nous­sut Ee­li Lah­ti sekä te­hok­kaas­ti esiin­ty­nyt Leo Häyh­tiö.

– Heis­tä Ro­bin, Ee­li ja Leo pal­loi­le­vat myös BC No­ki­an U17-ryh­mäs­sä.

Kym­me­nen jouk­ku­een SM-sar­jas­sa pe­la­taan 18 kier­ros­ta. Al­ku­syk­syn ai­ka­na sar­jan U16-sar­jan piik­ki­pai­kal­le on nous­sut vah­vaa ju­ni­o­ri­työ­tä te­ke­vä Van­taan Pus­si­hu­kat.

Sar­jan kak­si vii­meis­tä kar­sii SM-sar­ja­pai­kas­ta I di­va­rin kah­den par­haan kans­sa.

– Olem­me en­nen kaik­kea yh­teen pu­hal­ta­va jouk­kue. Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää nuor­ta pe­laa­ja­kaar­tia koh­ti ai­kuis­ten kamp­pai­lu­ja ja ko­hot­taa Po­rin ase­maa maam­me ko­ri­pal­lo­kar­tal­la, Haa­pa­la sum­maa.