Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Lau­an­tai­na koit­ti het­ki, jota Po­ris­sa oli odo­tet­tu kau­an. Äs­sien seu­ra­le­gen­dan Pek­ka Rau­ta­kal­li­on pe­li­pai­ta nu­me­ro 5 nou­si Iso­mä­ki-aree­nan kat­toon en­nen Äs­sät–Luk­ko-ot­te­lua.

Rau­ta­kal­li­on mu­kaan on ni­met­ty Lii­gan par­haan puo­lus­ta­jan pal­kin­to.

– Tämä het­ki on suu­rin kun­ni­a­no­soi­tus, mitä pe­laa­ja voi saa­da. Olen täs­tä Äs­sil­le erit­täin kii­tol­li­nen, Rau­ta­kal­lio to­te­si.

– Saa­vu­tuk­set ovat lo­pul­ta vain ti­las­to­ja, mut­ta mu­ka­va nii­tä on sil­ti muis­tel­la. Poi­ka­ni pal­jon ky­se­lee Po­rin ajois­ta. Hä­nel­le ker­ron jut­tu­ja, ja joka ker­ta ne tun­tu­vat yh­tä hie­nol­ta.

Seu­ran ja koko la­jin le­gen­da aa­vis­te­li ot­te­lun lop­pu­tu­los­ta jo en­sim­mäi­sel­lä erä­tau­ol­la.

– Per­jan­tai­na en­sim­mäi­nen erä oli Äs­sil­tä eri­no­mai­nen, ja nyt he sai­vat maa­lin­kin teh­tyä. Us­kon, et­tä peli säi­lyy, vaik­ka Luk­ko pai­naa pääl­le. Äs­sät tä­män vie, Rau­ta­kal­lio poh­ti.

Il­lan juh­lien san­ka­ri oli oi­ke­as­sa, sil­lä Äs­sät kuit­ta­si per­jan­tai­sen tap­pi­on­sa ja voit­ti Sa­ta­kun­nan her­ruus­koh­taa­mi­ses­sa Lu­kon 2–1. Maa­lin­te­os­sa Äs­sil­tä on­nis­tui­vat Ee­mil Er­holtz ja Will Gra­ber. Lu­kon osu­man is­ki Nic­las Al­ma­ri.

Lau­an­tai­na kes­ki­ös­sä oli kui­ten­kin jo­ta­kin yh­tä pe­liä suu­rem­paa. Rau­ta­kal­lio kävi en­nen pe­liä Äs­sien ko­pis­sa.

– Se oli sel­lais­ta kiek­ko­jut­tua ja pien­tä tsemp­paa­mis­ta. Se­kin ta­pah­tu­ma oli kos­ket­ta­va, mut­ta myös ren­to, Äs­sien pää­val­men­ta­ja Jere Här­kä­lä ker­toi.

– Eh­kä al­ku­kin vai­kut­ti sii­hen, et­tä Äs­sät oli sit­keä ja löy­si kei­not puo­lus­taa mei­dän pai­nos­tus­het­kil­läm­me. "Roc­ky" on kai­ken tä­män kun­ni­an an­sain­nut sii­tä, mitä hän on teh­nyt po­ri­lai­ses­sa jää­kiek­koi­lus­sa ja koko la­jin hy­väk­si, Lu­kon pää­val­men­ta­ja Tomi Läm­sä jat­koi.