Saa­ra Tun­tu­ri / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä näh­tiin suo­ma­lais­maa­li­vah­tien lois­toa, kun New Jer­sey De­vil­sin Kaa­po Käh­kö­nen nol­la­si ko­ti­jouk­kue New York Is­lan­der­sin lu­ke­min 4–0. Käh­kö­nen tor­jui NHL:n si­vus­ton mu­kaan 36 lau­kaus­ta. Voit­to oli Käh­kö­sen en­sim­mäi­nen New Jer­seyn pai­das­sa sit­ten maa­lis­kuun alun, jol­loin hän siir­tyi jouk­ku­ee­seen San Jose Shar­kis­ta.

– Tun­sin olo­ni hy­väk­si koko il­lan ajan, Käh­kö­nen kom­men­toi.

Käh­kö­sen mu­kaan maa­li­vah­din on tun­net­ta­va olon­sa rau­hal­li­sek­si, vaik­ka jouk­kue ot­taa ran­gais­tuk­sia, ja hä­nen on osoi­tet­ta­va rau­hal­li­suu­ten­sa sekä te­rä­vyy­ten­sä jouk­ku­eel­le joka ot­te­lus­sa.

– Se tuot­ti tu­los­ta tänä il­ta­na. Teim­me hy­vää tii­mi­työ­tä, Käh­kö­nen to­te­si.

Ot­ta­wa Se­na­tor­sin maa­li­vah­ti Joo­nas Kor­pi­sa­lo tor­jui maa­lil­laan 36 lau­kauk­ses­ta 33, kun Ot­ta­wa ot­ti ko­ti­voi­ton Ed­mon­ton Oi­ler­sis­ta maa­lein 5–3. Kor­pi­sa­lo sel­vit­ti kuu­des­ta Ed­mon­to­nin yli­voi­mas­ta nel­jä il­man ta­kais­ku­ja. En­nen sun­nun­tain kier­ros­ta Kor­pi­sa­lo oli tor­ju­nut jouk­ku­eel­leen kol­me voit­toa nel­jäs­tä vii­me ot­te­lus­ta.

Se­bas­ti­an Aho teki jouk­ku­een­sa toi­sen maa­lin, kun Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes ku­kis­ti To­ron­to Map­le Le­af­sin maa­lein 2–1. Aho maa­la­si 2–0-osu­man toi­ses­sa eräs­sä. To­ron­to tuli vie­lä maa­lin pää­hän kol­man­nes­sa eräs­sä Nic­ho­las Ro­bert­so­nin maa­lil­la, mut­ta kiri ei riit­tä­nyt voit­toon as­ti. Aho teki hat­tu­tem­pun vain kol­me päi­vää ai­em­min Was­hing­ton Ca­pi­tal­sia vas­taan. Hur­jas­sa vi­rees­sä ole­va Aho on on­nis­tu­nut pis­te­sal­don ker­ryt­tä­mi­ses­sä jo­kai­ses­sa vii­des­sä ot­te­lus­sa en­nen koh­taa­mis­ta To­ron­ton kans­sa.

New Jer­seyn Erik Hau­la juo­ni jouk­ku­een­sa 4-0 maa­lin, kun jouk­kue voit­ti NY Is­lan­der­sin sel­vin maa­lein 4–0. Hau­lan syöt­tö­jy­vä oli koh­dil­laan, kun Chris Tier­ney vii­meis­te­li jouk­ku­een­sa vii­mei­sen maa­lin kol­man­nen erän lop­pu­puo­lel­la.

Flo­ri­da Pant­hers koh­ta­si vie­ras­ken­täl­lä Phi­la­delp­hia Fly­er­sin ja kaa­toi ko­ti­jouk­ku­een maa­lein 4–1. Suo­ma­lai­sis­ta Flo­ri­dan voi­ton taus­tal­la hää­ri­vät syöt­tö­pis­teil­lä An­ton Lun­dell 1–0-maa­lis­sa ja Ee­tu Luos­ta­ri­nen vii­mei­ses­sä maa­lis­sa, jon­ka is­ki verk­koon Sam Rein­hart.