Jo­en­suun Mai­lan nai­set mat­kus­ta­vat per­jan­tain 14. ke­sä­kuu­ta ko­ti­bi­lei­siin Er­ku-Aree­nal­le. Jouk­ku­een bus­sis­sa Po­riin mat­kus­taa pal­jon po­ri­lai­sil­le tut­tu­ja kas­vo­ja, ku­ten jouk­ku­ees­sa pe­laa­vat Pe­sä­kar­hu­jen kas­va­tit Kai­sa Vii­ta­la ja Oo­na Lii­ma­tai­nen. Jo­Man val­men­nus­tii­mis­sä mu­ka­na täl­lä kau­del­la vai­kut­taa Pe­sä­kar­hu­jen jo­ke­ri­le­gen­da Su­san­na Puis­to.

Puis­ton kap­tee­nin saap­pai­siin Pe­sä­kar­huis­sa as­tu­nut Emi­lia Lin­na odot­taa in­nol­la per­jan­tain pe­liä. Jouk­ku­ei­den edel­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa Jo­en­suus­sa Pe­sä­kar­hu­jen peli al­koi hie­man nih­ke­äs­ti, mut­ta po­ri­lai­set sai­vat ko­ta­reis­sa rat­kais­tua voi­ton it­sel­leen.

– Joma on pe­lan­nut tosi hy­vin al­ku­kau­den, jo­ten hy­vin pi­tää mei­dän pe­la­ta, et­tä pys­tym­me sii­hen vas­taa­maan. Luo­tan sii­hen, et­tä nyt olem­me vä­hän enem­män te­rä­vis­säm­me hei­tä­kin vas­taan ja ei siel­tä pi­täi­si hir­ve­äs­ti mi­tään yl­lät­tä­vää tul­la. Tosi hy­viä lyö­jiä heil­lä on, mut­ta kun kat­so­taan si­tä­kin tar­peek­si, niin saa­daan nii­tä­kin kiin­ni, Lin­na poh­tii.

Ju­han­nus­tau­koa edel­tä­väl­lä vii­kol­la Pe­sä­kar­hut pää­see to­den te­ol­la pe­laa­maan, sil­lä tä­hän viik­koon mah­tuu kol­me ot­te­lua vuo­ro­kau­den pa­lau­tuk­sil­la. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen kol­men ot­te­lun viik­ko Pe­sä­kar­hu­jen kau­teen ja Lin­na to­te­aa­kin, et­tä nii­hin on hyvä tot­tua.

– Täy­tyy sa­noa et­tä nyt on ai­ka tii­vis viik­ko. Tree­na­taan sen ver­ran mitä eh­di­tään, lä­hin­nä pe­liin val­mis­ta­vat tree­nit, ja pi­de­tään pa­la­ve­rei­ta, Lin­na avaa vii­kon oh­jel­maa.

Tär­ke­ää pe­li­ruuh­kis­sa on muis­taa kun­non pa­lau­tu­mi­nen ke­hoa kuun­nel­len ja teh­dä pa­laut­ta­vat tree­nit, jos niil­le on tar­vet­ta. Lin­na kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä yh­tei­siä tree­ne­jä täy­tyy viik­koon mah­dut­taa, pe­leis­tä huo­li­mat­ta.

Jän­nit­tä­vä Pe­sä­kar­hut - JoMa ot­te­lu pe­la­taan per­jan­tai­na 14. ke­sä­kuu­ta Er­ku-Aree­nal­la kel­lo 18 al­ka­en.