Ari An­te­roi­nen

Rau­ma­lai­sen Ras­ti-Lu­kon vä­reis­sä suun­nis­ta­vat Loh­tan­de­rin si­sa­ruk­set, koh­ta 18 vuot­ta täyt­tä­vä Alek­si ja hän­tä kol­mi­sen vuot­ta nuo­rem­pi Ilo­na me­nes­tyi­vät vii­me ke­sä­nä suun­nis­tuk­ses­sa omia odo­tuk­si­aan hui­ke­as­ti pa­rem­min.

Timo Tor­pon val­men­ta­ma Alek­si saa­vut­ti en­sim­mäi­set SM-mi­ta­lit tänä vuon­na 18-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa. SM-kes­ki­mat­kal­la prons­sia ja SM-yös­sä kul­taa. Li­säk­si kir­joi­hin lai­tet­tiin KLL:n mes­ta­ruus, SM-pit­kän­mat­kan 5. sija sekä SM-sprin­tin 7. sija.

Alek­si Loh­tan­der on va­lit­tu myös lii­ton Suun­ta hui­pul­le -ryh­mään.

Ilo­na, jota val­men­taa Ma­ri­ka Tei­ni, sai en­sim­mäi­set SM-mi­ta­lit tänä vuon­na 15-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa: SM-pit­kän ho­pe­aa ja SM-yön ho­pe­aa. Li­säk­si SM-kes­ki­mat­kal­la tuli 4. sija ja SM-sprin­tis­sä 8. Kau­si hui­pen­tui eri­kois­pit­kien mat­ko­jen SM-ho­pe­aan.

Ilo­na Loh­tan­der on tois­ta kaut­ta olym­pi­a­ko­mi­te­an ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­ses­sä Ki­sa­kal­li­os­sa.

– Tosi hy­vin on men­nyt. Tu­los­ta on tul­lut pa­rem­min kuin odo­tin. Ihan hir­mu­hy­vä suo­ri­tus jäi kui­ten­kin vie­lä tu­le­mat­ta, Alek­si to­te­aa.

Tyy­ty­väi­nen on myös Ilo­na.

– Vii­mei­seen ki­saan tuli se hyvä suo­ri­tus. Se oli mel­kein täy­del­li­nen.

Suun­nis­ta­jil­la on nyt me­nos­sa yli­me­no­kau­si, jo­hon ei tree­ne­jä kuu­lu.

– Kes­ki­ty­tään jo­hon­kin muu­hun. Sit­ten aloi­tel­laan taas har­joi­tus­kau­si ja juos­taan esi­mer­kik­si ma­tol­la ja met­säs­sä­kin, Ilo­na ker­too.

Alek­si li­sää tal­ven har­joi­tus­lis­taan vie­lä kun­to­pii­rit ja voi­mat­ree­nit.

Ras­ti-Lu­kon la­ji­val­koi­maan kuu­luu myös hiih­to. Tu­lee­ko tei­dän hiih­det­tyä?

– Sa­tun­nai­ses­ti, vas­taa Alek­si.

Ilo­na ker­too har­ras­ta­neen­sa hiih­to­a­kin.

– Se on tosi ki­vaa. Mie­luum­min teen pit­kiä tree­ne­jä hiih­tä­mäl­lä kuin vaik­ka si­säl­lä pyö­räi­le­mäl­lä.

Suun­nis­tus tuli Loh­tan­de­rin per­hee­seen Hip­po-suun­nis­tuk­sen kaut­ta.

– Van­hem­mat huo­ma­si­vat leh­des­tä, et­tä Oo­pe­ris­sa oli­si Hip­po-suun­nis­tus. Me­nin sin­ne isän kans­sa ja sil­le tiel­le jää­tiin, muis­te­lee Alek­si.

Pian Ilo­na ja nuo­rem­pi sis­ko Ee­ri­ka tu­li­vat pe­räs­tä.

To­si­aan, nuo­rin Loh­tan­der on tu­los­sa lä­hi­vuo­si­na SM-ta­sol­le. Ee­ri­ka on syn­ty­nyt 2007.

– Hän on tosi ko­vas­sa kun­nos­sa, mut­ta ihan niin ko­vaa mo­ti­vaa­ti­o­ta ei tai­da ol­la kuin meil­lä, luon­neh­tii Ilo­na.

Ee­ri­ka har­ras­taa myös tans­sia.

Mah­tuu­ko Alek­sin ja Ilo­nan elä­mään muu­ta kuin opis­ke­lua ja suun­nis­tus­ta?

– Minä har­ras­tan mu­siik­kia. Lau­lan ja soi­tan pi­a­noa, vas­taa Ilo­na.

Alek­si ker­too taas liik­ku­van­sa mie­lel­lään luon­nos­sa.

Jos päät­ty­nyt kau­si oli hyvä, min­kä­lai­sin odo­tuk­sin läh­de­tään seu­raa­vaan?

– Vie­lä ei ole kau­he­as­ti mie­tit­ty. Tär­kein ta­voi­te on se, et­tä tu­li­si on­nis­tu­nei­ta suo­ri­tuk­sia, joi­hin voi­si ol­la tyy­ty­väi­nen, Alek­si Loh­tan­der poh­tii.

Hän li­sää vie­lä, et­tä tot­ta kai oli­si kiva pääs­tä edus­ta­maan Suo­mea jo­hon­kin ki­saan.

Myös Ilo­na Loh­tan­der ta­voit­te­lee var­maa te­ke­mis­tä joka ki­saan.

– Oli­si hyvä saa­da se Suo­men mes­ta­ruus. Ho­pei­ta al­kaa ol­la jo ai­ka mon­ta.