Min­ja Vii­ta­nen, Art­tu Mä­ke­lä / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­sin suo­ma­lais­hyök­kää­jä Teu­vo Te­rä­väi­nen oli syöt­tö­vi­rees­sä, kun Co­lo­ra­do Ava­lanc­he tai­pui poh­jois­ca­ro­li­na­lai­sil­le isän­nil­le lu­vuin 2–5. Te­rä­väi­nen nap­pa­si syöt­tö­pis­teen en­sim­mäis­tä osu­maa lu­kuun ot­ta­mat­ta jo­kai­ses­ta Ca­ro­li­nan maa­lis­ta.

Ca­ro­li­na luis­te­li en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä 3–0-joh­toon Mar­tin Ne­ca­sin hat­tu­tem­pun myö­tä. Co­lo­ra­don on­nis­tui ka­ven­taa vie­lä kah­del­la maa­lil­la en­nen erän lop­pua. Avau­se­rän osu­mat jäi­vät kui­ten­kin Co­lo­ra­don ai­no­kai­sik­si.

Ot­te­lun pää­tös­lu­ke­mat si­ne­töi­tiin Ra­leigh'ssa poik­keuk­sel­li­sel­la maa­lil­la. Ko­vaa kyy­tiä Co­lo­ra­don pää­hän vii­let­tä­nyt Seth Jar­vis ei pääs­syt vie­mään kiek­koa tyh­jän maa­lin pe­räl­le saak­ka, sil­lä Mik­ko Ran­ta­nen kes­keyt­ti ca­ro­li­na­lais­hyök­kää­jän toi­met mai­lal­laan hui­tais­ten. Ran­ta­sen rik­keen vuok­si Jar­vi­sil­le kir­jat­tiin ti­lan­tees­ta kui­ten­kin maa­li.

Jar­vi­sin maa­lis­ta syöt­tö­pis­teen kir­jaut­ti Te­rä­väi­sen li­säk­si myös Se­bas­ti­an Aho.

Ca­ro­li­nan mu­kaan Te­rä­väi­sen tors­tai­nen syöt­tö­pis­te­sal­do oli hä­nen NHL-uran­sa kor­kein yh­des­sä ot­te­lus­sa.

Ne­ca­sin kol­men maa­lin ry­päs oli puo­les­taan Hur­ri­ca­ne­sin seu­ra­his­to­ri­an toi­sek­si no­pein hat­tu­temp­pu. Noin var­tis­sa maa­lin­sa vii­meis­tel­lyt­tä Ne­ca­sia no­pe­am­min on suo­riu­tu­nut vain Cory Stil­l­man, joka teki hat­tu­tem­pun 11 mi­nuu­tis­sa ja 28 se­kun­nis­sa vuon­na 2007.

Ne­ca­sin saa­vu­tuk­ses­ta teki vie­lä­kin iki­muis­toi­sem­man se, et­tä ky­sees­sä oli hä­nen NHL-uran­sa en­sim­mäi­nen hat­tu­temp­pu.

Ant­ti Raan­ta kut­sut­tiin Hur­ri­ca­ne­sin maa­lil­le toi­sen erän alus­sa, mut­ta Pjotr Kots­het­kov pa­la­si kau­ka­loon jo pää­tö­se­rän alus­sa suo­ma­lais­ves­ka­rin louk­kaan­tu­mi­sen vuok­si.

Hur­ri­ca­nes ker­toi vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä Raan­ta oli saa­nut ala­var­ta­lo­vam­man. Heti ei ol­lut tie­dos­sa, jou­tuu­ko suo­ma­lai­nen ole­maan si­vus­sa myös tu­le­vis­ta ot­te­luis­ta.

Raan­ta oli tors­tai-il­ta­na jääl­lä kaik­ki­aan 20 mi­nuut­tia ja tor­jui kaik­ki yh­dek­sän hän­tä koh­ti teh­tyä lau­kaus­ta.

Flo­ri­da Pant­hers päi­hit­ti vie­raak­si saa­pu­neen Was­hing­ton Ca­pi­tal­sin. Pant­her­sin 4–2-voit­to­lu­ke­mat si­ne­töi flo­ri­da­lais­jouk­ku­een Ee­tu Luos­ta­ri­nen, joka lau­koi koh­ti tyh­jää maa­lia ot­te­lun vii­mei­sel­lä mi­nuu­til­la.

Luos­ta­ri­sen maa­li jäi ot­te­lun ai­no­ak­si suo­ma­lai­so­su­mak­si. Flo­ri­dan pai­das­sa pe­laa­vat Alek­san­der Bar­kov, An­ton Lun­dell ja Niko Mik­ko­nen viet­ti­vät ku­kin jääl­lä usei­ta mi­nuut­te­ja, mut­ta suo­ma­lais­kol­mik­ko jäi lo­pul­ta te­ho­pis­teit­tä.