Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een MM-ura­kan kol­man­nen ot­te­lun kol­man­nes­sa eräs­sä vil­ti­tet­ty su­per­lu­paus Kons­ta He­le­nius vai­kut­taa jää­vän pe­laa­vien ket­ju­jen ul­ko­puo­lel­le myös tors­tai­na, jol­loin Lei­jo­nat koh­taa Itä­val­lan.

He­le­nius ja kon­ka­ri­o­sas­toon kuu­lu­va Pek­ka Jor­mak­ka saa­pui­vat kes­ki­vii­kon jää­har­joi­tuk­siin mus­tis­sa pai­dois­sa ja aloit­ti­vat maa­li­vah­tien Har­ri Sä­te­ri, Emil Lar­mi ja Las­si Leh­ti­nen läm­mit­tä­mi­sen en­nen kuin si­ni­siin ja val­koi­siin pai­toi­hin pu­keu­tu­neet muut kent­tä­pe­laa­jat saa­pui­vat Pra­han har­joi­tus­jää­hal­lin kau­ka­loon.

– Pe­lin jäl­keen mie­ti­tään ai­na, mitä muu­tok­sia teh­dään seu­raa­vaan pe­liin. Voi ol­la, et­tä seu­raa­vaan pe­liin tu­lee jäl­leen muu­tok­sia, pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen muo­toi­li har­joi­tuk­sien jäl­keen.

He­le­nius seu­ra­si kat­so­mos­ta jo per­jan­tai­na avau­sot­te­lun Tshek­kiä vas­taan. Suo­mi hä­vi­si voit­to­lau­kaus­kil­pai­lun päät­teek­si 0–1. Sun­nun­tai­na hän pää­si pe­laa­maan yk­kös­ket­jus­sa, kun Lei­jo­nat raa­te­li Bri­tan­ni­an 8–0.

He­le­nius jat­koi yk­kös­ket­jun kes­kel­lä maa­nan­tai­na Nor­jaa (4–1-voit­to) vas­taan, mut­ta pää­val­men­ta­ja Ja­lo­nen pen­kit­ti hä­net kol­man­nek­si eräk­si. He­le­nius on saa­lis­ta­nut Ost­ra­vas­sa ja Pra­has­sa pe­lat­ta­vis­sa MM-kil­pai­luis­sa yh­den syöt­tö­pis­teen, Jor­mak­ka ei yh­tään.

Har­joi­tus­ten pe­rus­teel­la NHL-kon­ka­ri Mi­ka­el Gran­lund (0+4=4) vai­kut­tai­si pa­laa­van yk­kös­sent­te­rik­si He­le­niuk­sen pai­kal­le. Gran­lund pe­la­si yk­kös­sent­te­ri­nä Tshek­kiä vas­taan, mut­ta esiin­tyi kah­des­sa seu­raa­vas­sa ot­te­lus­sa yk­kös­ket­jun lai­ta­hyök­kää­jä­nä en­nen He­le­niuk­sen pen­kit­tä­mis­tä.

Oli­ver Ka­pa­sen (5+0=5) joh­ta­ma kak­kos­ket­ju ja te­hoit­ta vie­lä raa­ta­neen Han­nes Björ­ni­sen joh­ta­ma ne­los­ket­ju ovat kuu­lu­neet Suo­men par­haim­mis­toon ja hyök­kä­si­vät har­joi­tuk­sis­sa tu­tuin mie­hin.

Yk­kös- ja kol­mos­ket­ju­jen muu­tok­sien sekä kat­so­moon ko­men­net­ta­vien pe­laa­jien osal­ta vaih­to­eh­to­ja ei ol­lut pal­jon, kun val­men­nus ei ha­lun­nut ka­jo­ta eh­jiin osiin.

– Kaik­ki asi­at vai­kut­ta­vat toi­siin, mut­ta eh­doin tah­doin ei ale­ta muut­ta­maan mi­tään. Ne mit­kä toi­mi­vat, yri­te­tään pi­tää en­nal­laan. Ne ovat mo­ni­mut­kai­sia jut­tu­ja, jo­ten on tur­ha ru­ve­ta avaa­maan, Ja­lo­nen sa­noi.

Mi­ten He­le­nius ja Jor­mak­ka ot­ti­vat tie­don vas­taan, et­tä tree­nei­hin pi­tää tul­la mus­ta pai­ta pääl­lä?

– Kah­del­la on ai­na mus­ta pai­ta pääl­lä. Kaik­ki ovat yh­tä tär­kei­tä pe­laa­jia. Ei ol­lut ha­vait­ta­vis­sa mi­tään är­ty­mys­tä. Jos oli­si, niin asia oli­si huo­nos­ti, ei­kä kan­nat­tai­si tul­la jääl­le ol­len­kaan. Ei­kä var­maan pe­lai­si sen jäl­keen, Ja­lo­nen al­le­vii­va­si.

Bri­tan­ni­aa vas­taan louk­kaan­tu­nut puo­lus­ta­ja Ras­mus Ris­sa­nen hui­la­si Nor­ja-ot­te­lun, mut­ta saa­pui jouk­ku­een tiis­tai­na viet­tä­män va­paa­päi­vän jäl­keen kes­ki­vii­kon jää­har­joi­tuk­siin.

Ris­sa­nen vah­vis­ti ole­van­sa täy­des­sä is­kus­sa ja pu­keu­tui nor­maa­liin har­joi­tus­pai­taan.

– Ei ol­lut va­ka­va hom­ma vaan pien­tä li­has­vai­vaa. Ra­si­tuk­sen ta­kia se tuli, mut­ta vä­hän yl­lät­tä­en.

Jere In­na­la–Mi­ka­el Gran­lund–Valt­te­ri Puus­ti­nen

Ah­ti Ok­sa­nen–Oli­ver Ka­pa­nen–Jes­se Pul­ju­jär­vi

Pat­rik Puis­to­la–Art­tu Hyry–Juha Jääs­kä

Saku Mä­e­na­la­nen–Han­nes Björ­ni­nen–Ii­ro Pa­ka­ri­nen