Rau­man Lu­kon U18 jouk­ku­een pe­lit ylem­mäs­sä SM-al­ku­sar­jas­sa saa­tiin pää­tök­seen vii­me vii­kon­lop­pu­na. Oh­jel­mas­sa oli kak­si ko­ti­ot­te­lua, jois­sa isän­nil­lä ei ol­lut enää var­si­nais­ta pa­nos­ta. Pää­sy ylem­pään lop­pu­sar­jaan kun oli var­mis­tu­nut jo ai­em­min.

Lau­an­tai­na vie­raak­si saa­pui hän­tä­pää­hän lu­keu­tu­nut Kiek­ko-Es­poo. Pu­to­a­mis­ta vas­taan kamp­pail­lut es­poo­lais­ryh­mä oli käy­tän­nös­sä pak­ko­voi­ton edes­sä, mut­ta län­si­ran­ni­kol­ta ei pis­tei­tä he­ru­nut. Peli päät­tyi 2-1 (1-0, 0-1, 1-0).

Voi­ton yk­si kul­ma­ki­vis­tä oli 2008 syn­ty­nyt maa­li­vah­ti Mar­kus Kar­ta­no, joka nos­tet­tiin Lu­kon U16 SM-jouk­ku­ees­ta tor­jun­ta­vas­tuu­seen. Nuo­ri ves­ka­ri pe­la­si va­kuut­ta­vas­ti eh­tien kie­kon eteen 32 ker­taan. Ee­me­li Huh­ta­nen ja Jas­per In­ki­nen is­ki­vi­ät toi­ses­sa pääs­sä tar­vit­ta­vat osu­mat.

Sun­nun­tai­na Ou­lun Kärp­piä vas­taan kum­mal­la­kaan jouk­ku­eel­la ei ol­lut tu­lok­sen te­ke­mi­seen suh­teen pai­nei­ta, sil­lä ou­lu­lai­set oli­vat myös si­ne­töi­neet ylem­män jat­ko­paik­kan­sa tätä en­nen. Kär­pät oli kui­ten­kin näl­käi­sem­pi ja ot­ti re­vans­sin syys­kuus­sa Lu­kol­le kär­si­mäs­tään 2-3 -ko­ti­tap­pi­os­ta. Lop­pu­lu­ke­mik­si kir­jat­tiin nyt 1-3 (1-1, 0-1, 0-1).

Lu­kon ai­no­kai­sen vii­meis­te­li Sa­mu­li Suo­mi­nen. Maa­li­vah­ti Ee­tu Lau­rik­ka­la tolp­pien vä­lis­sä merk­kaut­ti yh­teen­sä 29 tor­jun­taa.

Vas­tuu­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­o­lan mu­kaan syk­syn ko­ko­nais­ku­va oli rau­ma­lai­sit­tain plus-merk­ki­nen, mut­ta pal­jon löy­tyy pa­ran­ta­mi­sen va­raa niin jouk­kue- kuin yk­si­lö­ta­sol­la­kin.

– Pe­laa­jien tu­lee vii­meis­tään nyt ym­mär­tää, mitä tar­koit­taa ur­hei­li­jak­si kas­va­mi­nen ja mitä kaik­kea se hei­dän ar­jes­saan vaa­tii. Tä­män asi­an si­säis­tä­mi­ses­sä riit­tää työ­sar­kaa, Vai­ni­o­la ki­teyt­tää.

Mi­tään eh­dot­to­mia tu­los­ta­voit­tei­ta lop­pu­kau­den osal­ta hän ei ha­lua täs­sä vai­hees­sa nau­la­ta kiin­ni.

– Päi­vit­täi­nen te­ke­mi­nen ken­täl­lä ja sen ul­ko­puo­lel­la sit­ten näyt­tää min­kä­lai­sen me­nes­tyk­sen jouk­kue ai­ka­naan an­sait­see. Eteen­päin men­nään as­kel ker­ral­laan, val­men­ta­ja Vai­ni­o­la sa­noo.

Tu­le­vas­sa SM-sar­jas­sa on 12 jouk­ku­et­ta ja sii­nä pis­te­las­ku aloi­te­taan nol­lis­ta. Ku­kin jouk­kue koh­taa toi­sen­sa kah­des­ti, min­kä jäl­keen kah­dek­san pa­ras­ta ete­nee ke­vään pu­do­tus­pe­lei­hin. Ot­te­luoh­jel­ma jul­kais­taan lä­hi­päi­vi­nä ja mar­ras­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na pääs­tään jo to­si­toi­miin.

Alem­mas­ta al­ku­sar­jas­ta mu­kaan nou­si­vat kak­ko­nen Kiek­ko-Van­taa, sekä yk­kös­pai­kal­le yl­tä­nyt Po­rin Äs­sät. Näin ol­len Sa­ta­kun­nan pai­kal­lis­kamp­pai­lu­ja näh­dään täs­sä­kin ikä­luo­kas­sa taas pie­nen tau­on jäl­keen. Ju­tun ot­sik­ko­ku­va on vii­me elo­kuul­ta, jol­loin jouk­ku­eet koh­ta­si­vat kau­teen val­mis­ta­vas­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa Rau­mal­la.