Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Sa­ta­kun­ta­lai­nen ylei­sur­hei­lu on näh­nyt pa­rem­pi­a­kin ai­ko­ja. Maa­kun­nas­sa teh­dään kui­ten­kin yhä tin­ki­mä­tön­tä työ­tä. Yk­si vah­vim­mis­ta seu­rois­ta on Noor­mar­kun Nop­sa. No­Non ri­veis­tä on nous­tu kan­sal­li­sel­le hui­pul­le ja jopa ar­vo­ki­saur­hei­li­joik­si.

Vuo­sien var­rel­la ko­vaa tu­los­ta on teh­nyt Vä­li­mä­en laa­ja si­sa­rus­par­vi. Kil­pa­ken­til­lä on näh­ty val­men­ta­ja­na toi­mi­neen Timo Vä­li­mä­en yh­dek­sän jäl­ke­läis­tä: Heik­ki, Mat­ti, Jo­han­nes, Valt­te­ri, Ei­na­ri, Ee­me­li, As­se­ri, Kat­rii­na ja jo edes­men­nyt Mik­ko.

– Vas­taa­vaa ylei­sur­hei­lu­su­kua ei tai­da Suo­mes­ta löy­tyä. Olem­me ai­na pu­hal­ta­neet yh­teen hii­leen ja tsem­pan­neet toi­si­am­me, ko­ros­taa su­vun ny­kyi­nen yk­kös­täh­ti As­se­ri.

Tun­net­tua on, et­tä suur­per­hei­den lap­set op­pi­vat kär­si­väl­li­syyt­tä, kos­ka he jou­tu­vat jat­ku­vas­ti odot­ta­maan mui­ta. Suur­per­hei­den lap­set op­pi­vat lu­kui­sia tär­kei­tä tar­koi­ta kuin it­ses­tään.

– Ko­ke­muk­ses­ta voin sa­noa, et­tä elä­mä suur­per­hees­sä saat­taa jos­kus näyt­tää ka­oot­ti­sel­ta. Tar­kal­la ai­ka­tau­lu­tuk­sel­la ja yh­teis­pe­lil­lä pa­ket­ti saa­tiin kui­ten­kin pi­tä­väk­si. Kii­tos sii­tä kuu­luu van­hem­mil­le.

Ur­hei­lu oli joka päi­vä läs­nä Vä­li­mä­kien ar­jes­sa.

– Se yh­dis­ti mei­tä, ja teki per­hees­täm­me hy­vin tii­viin. Kii­ret­tä ja sä­pi­nää riit­ti, mut­ta mei­dän per­hees­säm­me opit­tiin ja­ka­maan ja huo­leh­ti­maan.

En­si ke­sä­nä ylei­sur­hei­lu­ken­til­tä on lupa odot­taa sa­ta­kun­ta­lai­sit­tain hy­viä uu­ti­sia. En­nä­tyk­sel­lis­tä me­noa voi­daan näh­dä var­sin­kin 400 met­ril­lä. Kai­ken men­nes­sä nap­piin lah­jak­kaal­la pi­ka­me­ni­jäl­lä on rah­kei­ta rik­koa ra­ta­kier­rok­sel­la suo­ma­lai­sit­tain ki­vi­ko­vak­si osoit­ta­nut 46 se­kun­nin raja.

En­nus­merk­ke­jä saa­tiin hel­mi­kuus­sa. As­se­ri voit­ti si­sä­ra­to­jen SM-kul­lan Tam­pe­reel­la ajal­la 47,20. Him­me­äm­mät mi­ta­lit me­ni­vät Kons­ta Ala­tu­val­le ja Vil­ja­mi Kaa­sa­lai­sel­le.

– Ihan ok ai­ka Pirk­ka-hal­lin han­ka­lal­la ra­dal­la, As­se­ri kom­men­toi.

Nop­san Vuo­den ylei­sur­hei­li­jan tit­te­li on men­nyt mo­nes­ti mou­ka­ri­kon­ka­ri Tuo­mas Sep­pä­sel­le. Put­ki kui­ten­kin kat­ke­si ja tit­te­lin vei nyt en­sim­mäi­sen ker­ran As­se­ri, joka pal­kit­tiin myös No­Non vuo­den pi­ka­juok­si­ja­na.

23-vuo­ti­as po­ri­lais­juok­si­ja ko­hen­si vii­me ke­sä­nä Hel­sin­gin Eläin­tar­han ken­täl­lä iso­vel­jen­sä, ne­lin­ker­tai­sen Suo­men mes­ta­rin Ma­tin ni­mis­sä ol­lut­ta Sa­ta­kun­nan pii­ri­nen­nä­tys­tä (46,69) lu­ke­miin 46,48. Lah­jak­kaan vart­ti­mai­le­rin ai­ka on Suo­men kaik­kien ai­ko­jen ti­las­ton yh­dek­sän­nek­si pa­ras.

– Ma­tin en­nä­tyk­sen lyö­mi­nen oli tie­tys­ti pit­kään mie­les­sä, mut­ta tär­ke­äm­pää on sit­ten­kin oma ke­hi­tys.

Ra­ta­kier­rok­sen tai­ta­ja kun­nos­tau­tui ke­säl­lä 2023 myös kak­kos­si­jal­laan Ruot­si-ot­te­lus­sa 400 met­rin par­haan­sa suo­ma­lai­se­na. Li­säk­si As­se­ri ank­ku­roi Suo­men voit­toon pit­käs­sä vies­tis­sä.

400 met­riä on vaa­ti­va mat­ka, jon­ka ke­syt­tä­mi­seen tar­vi­taan sekä fyy­sis­tä ky­kyä et­tä hen­kis­tä lu­juut­ta.

– Väi­te­tään, et­tä ra­ta­kier­ros on raa­te­lu­mat­ka. Sii­nä on vin­ha perä. Tar­vi­taan sekä roh­keut­ta et­tä malt­tia. On juos­ta­va jär­ke­väs­ti ja olo­suh­tei­den mu­kaan. Jos ah­neh­tii al­ku­mat­kal­la, lop­pu­suo­ral­la ha­pot is­ke­vät ar­mot­to­mas­ti. Mi­kä­li pauk­ku­ja riit­tää, mie­hiä al­kaa kaar­teen jäl­keen tul­la sel­kä edel­lä vas­taan, vih­jaa vuo­si vuo­del­ta ke­hit­ty­nyt As­se­ri.

Ki­sa­kau­teen ha­e­taan li­sä­pot­kua pian käyn­nis­ty­väl­tä ete­län lei­ril­tä.

– Mon­te Gor­don lois­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa on tar­koi­tus tree­na­ta lä­hes kuu­kau­si. Toi­vo­taan, et­tä Por­tu­ga­lin huh­ti­kuu on läm­min.

Ul­ko­ra­ta­kau­si pot­kais­taan vauh­tiin tou­ko­kuus­sa Es­poos­sa. Ta­voit­teek­seen As­se­ri on aset­ta­nut Suo­men mes­ta­ruu­den. Kul­ta oli­si As­se­ril­le en­sim­mäi­nen ul­ko­na.

– Mat­ti kat­kai­si ruot­sa­lais­ten 20 vuo­den voit­to­put­ken maa­ot­te­lus­sa 2008. Ma­tin tem­pus­ta haa­vei­len it­se­kin. Re­a­lis­mia on lä­hi­vuo­si­na myös 46 se­kun­nin ali­tus. Sit­ten, kun no­peus al­kaa hii­pua, siir­ty­mi­nen 800 met­ril­le on mie­les­sä.

Vaik­ka har­joit­te­lu loh­kai­see ison osan vart­ti­mai­le­rin ar­jes­ta, myös työ on tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Lä­hi­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­sen hank­ki­nut juok­si­ja on toi­mi­nut Noor­mar­kus­sa ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä.

– Sai­raan­hoi­ta­ja­o­pin­not jat­ku­vat. Kai mi­nul­la on jon­kin­lai­nen hoi­va­viet­ti. Se­kin on var­maan pe­ru­ja per­he­pii­ris­tä, sil­lä äi­ti­ni on työs­ken­nel­lyt sai­raan­hoi­ta­ja­na.