STT

Suo­ma­lais­hyök­kää­jä Ee­li Tol­va­nen aut­toi Se­at­t­le Kra­ke­nin yl­lä­tys­voit­toon jää­kie­kon NHL:ssä. Kra­ken ku­kis­ti Bos­ton Bruin­sin 3–0 ja ai­heut­ti isän­nil­leen kau­den en­sim­mäi­sen ko­ti­tap­pi­on var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la.

Nash­vil­le Pre­da­tor­sis­ta jou­lu­kuus­sa Se­at­t­leen siir­ty­nyt Tol­va­nen on ol­lut vah­vas­sa ve­dos­sa uu­des­sa seu­ras­saan, sil­lä hän on teh­nyt nel­jä maa­lia ja alus­ta­nut kak­si osu­maa seit­se­mäs­sä ot­te­lus­sa. Se­at­t­le on voit­ta­nut kaik­ki ot­te­lut, jois­sa Tol­va­nen on ol­lut mu­ka­na.

–  Pe­la­sim­me to­del­la hy­vin. Jouk­kue heit­täy­tyi lau­kaus­ten eteen, es­tim­me lau­kauk­sia ja sii­vo­sim­me kiek­ko­ja pois vaa­ral­li­sil­ta alu­eil­ta. Voi­ton avain oli se, et­tä olim­me to­del­la vah­vo­ja maa­lin edus­tal­la, ar­vi­oi 27 lau­kaus­ta tor­ju­nut Se­at­t­len Mar­tin Jo­nes NHL:lle.

Bos­ton jäi en­si ker­ran täl­lä kau­del­la il­man maa­lia. Edel­li­sen ker­ran Bruins oli hä­vin­nyt ko­ti­jääl­lään kol­mes­sa eräs­sä 14. huh­ti­kuu­ta vii­me kau­del­la.

Tol­va­sen li­säk­si suo­ma­lai­se­dus­tuk­se­na jääl­lä näh­tiin Bos­to­nin hyök­kää­jä Joo­na Kop­pa­nen, joka de­by­toi NHL-kau­ka­lois­sa va­jaan yh­dek­sän mi­nuu­tin pe­li­a­jal­la. Kop­pa­nen, 24, lau­koi ker­ran ja tak­la­si kah­des­ti.

Se­at­t­len Joo­nas Dons­koi po­tee edel­leen ylä­var­ta­lo­vam­maa.

Tu­si­nan ot­te­lun pe­li­päi­vän päät­tä­nees­sä ot­te­lus­sa Ve­gas Gol­den Knights nou­si kol­mel­la pää­tö­se­rän osu­mal­laan 4–2-voit­toon Flo­ri­da Pant­her­sis­ta. Ot­te­lun puo­li­vä­lis­sä ti­lan­ne oli Pant­her­sil­le suo­tui­sam­pi 2–1-maa­lein, mut­ta ot­te­lu kään­tyi. Flo­ri­dan suo­ma­lai­sis­ta Ee­tu Luos­ta­ri­nen ja Alek­san­der Bar­kov sai­vat ti­lil­leen syöt­tö­pis­teen.

Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes ot­ti vie­ras­voi­ton Co­lum­bus Blue Jac­ket­sis­ta 6–2. Ca­ro­li­nan suo­ma­lai­sis­ta Se­bas­ti­an Aho ja Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi ke­rä­si­vät kak­si syöt­tö­pis­tet­tä, Teu­vo Te­rä­väi­nen yh­den. Co­lum­buk­ses­sa Pat­rik Lai­ne nap­pa­si niin ikään syöt­tö­pis­teen.

Co­lum­buk­sen maa­lia vah­ti tuo­re isä Joo­nas Kor­pi­sa­lo, jol­le ker­tyi 35 tor­jun­taa. Ca­ro­li­nan maa­lil­le pa­la­si louk­kaan­tu­mi­ses­ta toi­pu­nut Fre­de­rik An­der­sen, joka oli si­vus­sa 29 ot­te­lus­ta.

Ca­ro­li­nan voit­to kat­kai­si jouk­ku­een nel­jän ot­te­lun mit­tai­sen tap­pi­o­put­ken. Co­lum­buk­sel­le tap­pio oli kol­mas pe­räk­käi­nen.

Jouk­ku­ei­den edel­li­nen koh­taa­mi­nen vii­me vii­kol­la päät­tyi voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa Co­lum­buk­sen voit­toon.

Mont­re­al Ca­na­dien­sin ja Nash­vil­le Pre­da­tor­sin vä­li­ses­sä ot­te­lus­sa Nash­vil­len Juu­so Pärs­si­nen pää­si juh­li­maan kau­den nel­jät­tä maa­li­aan, kun vii­meis­tä erää oli jäl­jel­lä vain puo­li­tois­ta mi­nuut­tia. Li­säk­si Pärs­si­sel­le mer­kit­tiin syöt­tö­pis­te Fi­lip Fors­ber­gin 2–2-ta­soi­tus­maa­lis­ta.

Mont­re­al vei ot­te­lun kui­ten­kin ni­miin­sä maa­lein 4–3. Mont­re­a­lin hyök­kää­jä Jes­se Ylö­nen pe­la­si kau­den en­sim­mäi­sen NHL-ot­te­lun­sa ja sai ti­las­toon­sa syöt­tö­pis­teen, kun Kir­by Dach vei isän­nät 2–1-joh­toon.

Mont­re­a­lin Joel Ar­mia ja Nash­vil­len Mi­ka­el Gran­lund jät­ti­vät jään pis­teit­tä. Nash­vil­len maa­li­vah­deis­ta Juu­se Sa­ros oli vaih­to­vuo­ros­sa ja Ke­vin Lan­ki­nen sai­ras­tu­mi­sen vuok­si si­vus­sa.

Buf­fa­lo Sab­re­sin ja Win­ne­peg Jet­sin vä­li­nen tais­to päät­tyi maa­lein 4–2 Win­ni­pe­gin voit­toon. Buf­fa­lon Hen­ri Jo­ki­har­jul­le mer­kit­tiin ot­te­lus­ta syöt­tö­pis­te ja maa­li­vah­ti Uk­ko-Pek­ka Luuk­ko­sel­le tor­jun­tap­ro­sen­tik­si 88,5.

Win­ni­pe­gin Saku Mä­e­na­la­sel­le ker­tyi pe­li­ai­kaa va­jaat 13 mi­nuut­tia. Jouk­ku­e­to­ve­ri Vil­le Hei­no­la oli sai­rau­den vuok­si pois­sa jääl­tä.

Det­roit Red Wings sai ko­ti­voi­ton To­ron­to Map­le Le­af­sis­ta 4–1. Det­roi­tin maa­lil­la Vil­le Hus­son tor­jun­tap­ro­sen­tik­si kir­jat­tiin ta­san 97. Sa­man jouk­ku­een Ol­li Määt­tä jäi vail­le pis­tei­tä.

Chi­ca­go Black­hawks ot­ti ko­ti­voi­ton Co­lo­ra­do Ava­lanc­hes­ta 3–2. Co­lo­ra­don Mik­ko Ran­ta­nen nap­pa­si it­sel­leen Co­lo­ra­don 2–2-ta­soi­tus­maa­lis­ta toi­ses­sa eräs­sä yh­den syöt­tö­pis­teen. Sa­mas­sa jouk­ku­ees­sa pe­laa­va Art­tu­ri Leh­ko­nen jäi täl­lä ker­taa il­man pis­tei­tä.

Ari­zo­nas­sa Ot­ta­wa Se­na­tors ot­ti 5–3-vie­ras­voi­ton Ari­zo­na Co­yo­te­sis­ta. Suo­ma­lai­sis­ta jääl­lä näh­tiin Ari­zo­nan Juu­so Vä­li­mä­ki, joka syöt­ti jouk­ku­een­sa avaus­maa­lin toi­ses­sa eräs­sä. Ma­ti­as Mac­cel­li oli si­vus­sa ala­var­ta­lo­vam­man ta­kia.

New York Ran­ger­sin ja Dal­las Star­sin vään­tö New Yor­kis­sa ve­nyi jat­ko­a­jal­le, kun var­si­nai­nen pe­li­ai­ka päät­tyi ti­lan­tees­sa 1–1. Jat­ko­a­jan van­het­tua rei­lun mi­nuu­tin ver­ran Adam Fox rat­kai­si ti­lan­teen isän­tien hy­väk­si. Suo­ma­lais­pis­tei­tä ei ot­te­lus­sa näh­ty.

Flo­ri­das­sa Tam­pa Bay Light­nin­gin luo­na vie­rail­lut Van­cou­ver Ca­nucks jäi niu­kas­ti kak­ko­sek­si isän­nil­le, kun ot­te­lu päät­tyi maa­lein 5–4.

Min­ne­so­ta Wild haki vie­ras­voi­ton New York Is­lan­der­sis­ta 3–1, ja vie­ras­voit­to tuli myös Cal­ga­ry Fla­me­sil­le St. Lou­is Blu­e­sin luo­na 4–1. St. Lou­i­sin Niko Mik­ko­lal­le ei mer­kit­ty pis­tei­tä.

- - - - - -

Uu­tis­ta on kor­jat­tu klo 9.40. Pärs­si­nen ei teh­nyt voit­to­maa­lia, vaan jouk­ku­een­sa kol­man­nen maa­lin.