Art­tu Mä­ke­lä / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Bos­ton Bruins kaa­toi ko­ti­kau­ka­los­saan Ka­na­dan puo­lel­ta vie­rai­lul­la ol­leen Van­cou­ver Ca­nuck­sin 5–2. Sa­mal­la isän­nät ot­ti­vat jo yh­dek­sän­nen pe­räk­käi­sen ko­ti­voit­ton­sa.

Bos­to­nil­la on käyn­nis­sään seu­ran his­to­ri­an pi­sin kau­den aloit­ta­nut ko­ti­voit­to­put­ki, ker­too nhl.com. Jouk­ku­een edel­li­nen en­nä­tys oli kau­del­ta 1983–1984, jol­loin Bos­ton aloit­ti kau­ten­sa kah­dek­sal­la pe­räk­käi­sel­lä ko­ti­voi­tol­la.

Sun­nun­tai­sen ot­te­lun seit­se­mäs­tä maa­lis­ta ai­no­as­taan kak­si – Bos­to­nin en­sim­mäi­nen ja kol­mas – teh­tiin jouk­ku­ei­den pe­la­tes­sa täy­del­lä mie­hi­tyk­sel­lä. Kum­pi­kin jouk­kue teki näi­den li­säk­si kak­si yli­voi­ma­maa­lia, ja Bos­to­nin To­mas No­sek vii­meis­te­li lop­pu­lu­ke­mat pää­tö­se­rän lo­pul­la ali­voi­mal­la.

Ko­vim­man pis­te­sal­don ot­te­lus­ta ker­ryt­ti Bos­to­nin ruot­sa­lais­pak­ki Ham­pus Lind­holm, joka kir­jaut­ti syöt­tö­pis­teen kol­mes­ta maa­lis­ta.

Van­cou­ve­ril­le tap­pio oli kol­mas pe­rä­jäl­keen.

San Jose Sharks ot­ti vie­rais­sa 3–2-voi­ton Min­ne­so­ta Wil­dis­ta. Isän­nät ava­si­vat maa­li­ti­lin­sä jo en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä ja luis­te­li­vat kah­den maa­lin joh­toon Con­nor De­wa­rin pää­tö­se­rän alus­sa te­ke­män ali­voi­ma­maa­lin avul­la.

Ot­te­lun suun­ta al­koi kään­tyä kui­ten­kin kym­me­ni­sen mi­nuut­tia myö­hem­min. En­sik­si San Jo­sen Ste­ven Lo­rentz ka­ven­si, ja pari mi­nuut­tia tä­män jäl­keen Nico Sturm ta­soit­ti ti­lan­teen.

Koh­taa­mi­nen ve­näh­ti jat­ko­a­jal­le ja sii­tä vie­lä voit­to­lau­kaus­ki­saan. Voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa verk­koa hei­lut­ti­vat Min­ne­so­tal­le Ki­rill Kap­ri­zov ja San Jo­sel­le Nick Bo­ni­no, mut­ta ot­te­lun rat­kai­si vie­rai­den hy­väk­si lo­pul­ta Ale­xan­der Ba­ra­ba­nov.

Ot­te­lun kor­keim­man pis­te­sal­don teki syöt­tö­pis­teen San Jo­sen kum­mas­ta­kin pää­tö­se­rän maa­lis­ta kir­jaut­ta­nut Marc-Edou­ard Vla­sic. Shark­sin maa­lil­la näh­tiin täl­lä ker­taa Kaa­po Käh­kö­sen si­jaan Ja­mes Rei­mer, joka tor­jui 28 ker­taa. Min­ne­so­tan ruot­sa­lais­ves­ka­ri Fi­lip Gus­tavs­son py­säyt­ti puo­les­taan 35 lau­kaus­ta. Voit­to oli San Jo­sel­le toi­nen pe­rä­jäl­keen. Seu­ra on voit­ta­nut al­ku­kau­del­la pe­laa­mis­taan 17 ot­te­lus­ta vas­ta vii­si.

Min­ne­so­tal­ta vuo­ros­taan kat­ke­si ko­ti­tap­pi­on myö­tä kah­teen voit­toon yl­tä­nyt put­ki. Yh­teen­sä 15 ot­te­lua täl­lä kau­del­la pe­lan­nut Min­ne­so­ta on voit­ta­nut seit­se­mäs­ti.

New York Ran­gers ku­kis­ti ko­ti­jääl­lään Ari­zo­na Co­yo­te­sin maa­lein 4–1. Vie­raat te­ki­vät ai­no­an maa­lin­sa pää­tö­se­räs­sä yli­voi­mal­la. Ot­te­lus­sa ison ura­kan teki Ran­ger­sin maa­li­vah­ti Igor Shes­ter­kin. Ve­nä­läis­vah­ti tor­jui ot­te­lun ai­ka­na yh­teen­sä 31 ker­taa.

Suo­ma­lais­ti­leil­le ei ki­lah­ta­nut te­ho­pis­tei­tä, mut­ta Ari­zo­nan Juu­so Vä­li­mä­ki ja Ma­ti­as Mac­cel­li ot­ti­vat sen si­jaan kum­pi­kin kak­si­mi­nuut­ti­sen. Vä­li­mä­ki sai ran­gais­tuk­sen­sa avau­se­räs­sä kiin­ni­pi­tä­mi­ses­tä, kun taas Mac­cel­li hui­toi pää­tö­se­räs­sä kor­ke­al­la mai­lal­la.

Mac­cel­li oli ot­ta­nut li­säk­si avau­se­räs­sä yh­teen Ja­cob Trou­ban kans­sa, mis­tä Trou­baa ran­gais­tiin. Ran­gers-hyök­kää­jä Kaa­po Kak­ko puo­les­taan jou­tui pää­tö­se­räs­sä Nick Bjugs­ta­din kam­pit­ta­mak­si. Bjugs­tad sai ta­pauk­ses­ta ran­gais­tuk­sen.