Pet­te­ri Iko­nen / STT

Tam­pe­reen aree­nan kat­so­mo oli maa­nan­tai-il­ta­na enim­mäk­seen val­koi­nen. Kel­tai­si­a­kin pai­to­ja nä­kyi sa­doit­tain, mut­ta lä­hes täy­den hal­lin ylei­sös­sä nä­kyi run­saas­ti myös vih­re­ää.

Lie­kö vii­mek­si mai­ni­tun vä­rin in­noit­ta­ja­na toi­mi­nut Suo­men eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Kää­ri­jä, mut­ta kau­ka­los­sa tu­los oli sama kuin lau­an­tai­na Li­ver­poo­lis­sa. Ruot­si voit­ti, Suo­mi jäi kak­ko­sek­si.

Län­si­naa­pu­ri vei mies­ten MM-al­ku­sar­jan ot­te­lun maa­lein 2–1. Lu­cas Ra­y­mond teki voit­to­lau­kaus­kil­pai­luun ve­ny­neen ot­te­lun rat­kai­su­maa­lin.

– Kak­si hy­vin val­mis­tau­tu­nut­ta ja hy­vin or­ga­ni­soi­tua jouk­ku­et­ta oli­vat vas­tak­kain. Mo­lem­mat puo­lus­ti­vat te­rä­väs­ti. Erot oli­vat pie­net, kun rat­ke­si vas­ta rank­ka­ril­la, hyök­kää­jä Har­ri Pe­so­nen sum­ma­si.

Suo­mi on hä­vin­nyt ko­ti­ki­so­jen kol­mes­ta ot­te­lus­ta kak­si. Yh­dys­val­lat oli pa­rem­pi per­jan­tai­na. Lei­jo­nat ku­kis­ti lau­an­tai­na Sak­san.

Start­ti on huo­noin vuo­den 2017 jäl­keen. Myös kuu­si vuot­ta sit­ten Suo­mi hä­vi­si tur­nauk­sen alus­sa kak­si ot­te­lua kol­mes­ta.

– Ote­taan ren­tout­ta ran­tei­siin, niin al­kaa upo­ta kie­kot maa­liin, Pe­so­nen paa­lut­ti.

Lei­jo­nien al­kuoh­jel­ma on ko­vem­pi kuin muu­ta­ma­na edel­li­se­nä vuon­na.

– Kova start­ti tur­nauk­sel­le. Jen­kit ovat loh­kos­sa kär­ki­kol­mi­kon jouk­kue, ja Sak­sa­kin on hyvä. Nyt on vie­lä Ruot­si vas­tas­sa, jo­ten nel­jään päi­vään tu­lee kol­me ko­vaa pe­liä, pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen sa­noi jo maa­nan­tain aa­mu­jäi­den jäl­keen.

Ja­lo­sen ny­kyi­sen pää­val­men­ta­ja­jak­son ai­ka­na Ruot­sin ja Suo­men iso­ve­li–pik­ku­ve­li-ase­tel­ma on kään­ty­nyt Suo­men eduk­si, kun me­nes­tys­jak­so on tuot­ta­nut Lei­jo­nil­le kak­si maa­il­man­mes­ta­ruut­ta, olym­pi­a­kul­lan ja MM-ho­pe­an.

Täl­lä kau­del­la Ruot­si on ol­lut nis­kan pääl­lä. Ruot­si oli voit­ta­nut kau­den ai­em­mis­ta kes­ki­näi­sis­tä koh­taa­mi­sis­ta nel­jä ja Suo­mi kak­si. Maa­lie­ro oli Ruot­sil­le 19–15. Ja­lo­nen nä­kee eron Jo­han Gar­pen­lö­vin ja Ruot­sin ny­kyi­sen pää­val­men­ta­jan Sam Hal­la­min jouk­ku­eis­sa.

– Ruot­si pe­laa nyt vii­saam­min kuin ai­em­min, Ja­lo­nen ker­toi.

Suo­mi on ot­ta­nut muu­ta­man mauk­kaan ar­vo­ki­sa­voi­ton Ruot­sis­ta vuo­sien saa­tos­sa, mut­ta en­sim­mäi­nen voit­to län­si­naa­pu­ris­ta MM-ko­ti­ki­sois­ta on vie­lä saa­vut­ta­mat­ta. Vuo­des­ta 1965 al­ka­en Suo­mi ja Ruot­si ovat koh­dan­neet Suo­mes­sa MM-kau­ka­los­sa yh­dek­sän ker­taa. Ruot­si on voit­ta­nut ot­te­luis­ta vii­si, ja nel­jäs­ti peli päät­tyi ta­san, kun ta­sa­pe­li oli vie­lä mah­dol­li­nen MM-kil­pai­luis­sa.

Maa­nan­tai­na­kin edet­tiin pit­kään ta­sai­ses­ti. En­sim­mäi­ses­sä eräs­sä Suo­men peli pyö­ri nä­tis­ti Sa­ka­ri Man­ni­sen ja Kaa­po Ka­kon joh­ta­mil­la eri­kois­ti­lan­ne­vii­si­koil­la, mut­ta maa­lia ei syn­ty­nyt. Emil Lar­mi kes­ti Lei­jo­nien maa­lil­la Ruot­sin ti­lan­teet.

Maa­ot­te­lu­hen­keä riit­ti myös lau­lun sa­ral­la. Suo­ma­lais­kat­so­jat ta­pai­li­vat ryt­mik­kääs­ti Kää­ri­jän Cha cha chata ja ha­ki­vat re­vans­sia vii­su­voi­ton vie­nees­tä Ruot­sis­ta, mut­ta tu­los­tau­lu näyt­ti erä­tau­ol­la Suo­men vuo­den 1982 edus­ta­jan Ko­jon lu­ke­mia, nol­laa.

Toi­ses­sa eräs­sä aree­nan ylei­sö syt­tyi suo­si­o­no­soi­tuk­siin, kun jää­kie­kon rau­ta­kans­le­ri Ka­ler­vo Kum­mo­la ja vii­sin­ker­tai­nen Stan­ley Cup -voit­ta­ja Esa Tik­ka­nen poi­mit­tiin ylei­sön jou­kos­ta ku­viin ja va­lo­tau­lul­le. Suo­men kap­tee­ni Mar­ko Ant­ti­la ai­heut­ti erän suu­rim­man mek­ka­lan, kun hän tak­la­si lai­taan Ruot­sin pe­laa­jan ja sai kah­den mi­nuu­tin ran­gais­tuk­sen, jota ko­tiy­lei­sö ei su­lat­ta­nut.

– Oli hy­vin mek­ka­laa. Kat­so­mos­sa oli pal­jon Ruot­sin fa­ne­ja, Suo­men NHL-täh­ti Mik­ko Ran­ta­nen ke­hui tun­nel­maa.

Nol­lat kes­ti­vät LP-le­vyn ver­ran, rei­lut 37 mi­nuut­tia. Sit­ten Ruot­sin Os­car Lind­berg yl­lät­ti Lar­min mai­ni­ol­la lau­kauk­sel­la.

Pää­tö­se­räs­sä Juho Lam­mik­ko sur­voi Lei­jo­nien ta­soi­tuk­sen. Täy­so­su­ma oli hä­nel­le en­sim­mäi­nen MM-kil­pai­luis­sa. Pian tä­män jäl­keen Lar­mi tor­jui And­re Pe­ters­so­nin lä­pi­a­jon.

– Juho on vii­mei­sen pääl­le jouk­ku­een jät­kä. Hie­noa, et­tä hän sai maa­lin. Iso maa­li jouk­ku­eel­le, Pe­so­nen suit­sut­ti.

Tor­jun­nan jäl­keen aree­nan dj liet­soi ylei­söä va­lit­se­maan huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä seu­raa­van soi­tet­ta­van kap­pa­leen Ruot­sin eu­ro­vii­su­e­dus­ta­jan Lo­ree­nin Tat­toon tai Kää­ri­jän Cha cha chan. Jäl­kim­mäi­nen voit­ti ja soi tois­tol­la kyl­läs­ty­mi­seen as­ti. Vä­lil­lä oli­si mais­tu­nut Ep­pu Nor­maa­lin Vii­naa tsat tsat tsaa, mut­ta sitä ei kuul­tu. Ka­set­ti lie­nee jää­nyt Ha­ka­met­sään.