Juk­ka Sil­vast

4H ja Ya­ra Suo­mi ke­rä­si­vät yh­des­sä kump­pa­nei­den­sa kans­sa tä­män vuo­den Rei­lu Te­os­sa 728 000 ki­loa maa­ta­lou­den lan­noi­te- ja sie­men­säk­ke­jä. Rei­lu Kier­to­ta­lous­te­on käy­tän­nös­sä to­teut­ti­vat men­nee­nä ke­sä­nä pai­kal­li­set 4H-yh­dis­tyk­set. Yli 40 vuot­ta kes­tä­nees­sä Rei­lu Teko -säk­ki­ke­räyk­ses­sä on saa­tu muo­via tal­teen yh­teen­sä jo yli 40 mil­joo­naa ki­loa.

– Ke­räys­pis­teet ava­taan tou­ko­kuus­sa ja käy­tän­nös­sä sul­je­taan ju­han­nuk­se­na, val­ta­kun­nal­li­sen ke­räyk­sen ve­to­vas­tuus­sa ole­va An­na-Kai­sa Va­la­ja Po­ris­ta. Hän toi­mii Suo­men 4H-lii­ton jär­jes­tö­pääl­lik­kö­nä.

Va­la­ja ker­too, et­tä ke­räys­toi­min­ta al­koi vuon­na 1975 Sa­ta­kun­nan kul­mil­ta, ja 1970-lu­vun al­ku oli sa­mal­la ym­pä­ris­tö­tie­tou­den he­rää­mi­sen ai­kaa maa­lou­des­sa­kin.

– Oli öl­jyk­rii­si­kin vuo­si 1975, ja Ro­sen­lew-yh­ti­öt et­si­vät sil­loin koh­det­ta ke­rä­tä muo­via tal­teen, Va­la­ja ker­too.

Sen si­jaan pyö­rä­paa­lien muo­vin ke­rää­mi­nen on yhä rat­kai­se­mat­ta. Ky­sy­myk­seen liit­tyy hä­nen mu­kaan­sa muo­vin puh­taus ja kää­rees­sä ole­van re­hun ai­ne­koos­tu­muk­set.

Va­la­ja ko­ros­taa, et­tä muo­vin­ke­räys 4H-jär­jes­tön kaut­ta on pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta. Muo­vin laa­duil­la on suu­ri mer­ki­tys.

Tänä ke­sä­nä Rei­lu Teko -toi­min­taa ke­hi­tet­tiin yh­des­sä Ya­ran kans­sa käyn­nis­tä­mäl­lä pi­lot­ti­ko­kei­lu kah­den 4H-yh­dis­tyk­sen alu­eel­la, Ko­ke­mä­el­lä ja Pun­ka­lai­tu­mel­la. Pi­lo­tis­sa ero­tel­tiin si­sä­sä­kit ja ul­ko­sä­kit toi­sis­taan, jol­loin eri muo­vi­la­jit saa­daan pa­rem­paan hyö­ty­käyt­töön kier­rä­tyk­ses­sä.

Rei­lu Teko -ke­räyk­sen ke­räys­pis­tei­tä on ol­lut ke­säi­sin ai­na­kin Nak­ki­las­sa, Po­ris­sa, Kan­kaan­pääs­sä, Ko­ke­mä­el­leä, La­vi­as­sa ja Kii­i­koi­sis­sa.

– Ke­rä­sim­me kym­me­niä tu­han­sia säk­ke­jä ke­säl­lä, hän ku­vaa urak­kaa.

4H-nuo­ril­le ke­räys­pis­tei­den jär­jes­te­lyt ja huol­to tar­jo­a­vat pie­ni­muo­tois­ta työ­tä ke­säl­lä.

Ya­ra muis­taa joka vuo­si 4H-yh­dis­tyk­siä Rei­lu Teko -ke­räyk­sen yh­tey­des­sä. Pal­kin­to­ka­te­go­ri­oi­na ovat Vuo­den nou­si­ja, Vuo­den tu­lo­kas sekä Vuo­den työl­lis­tä­jä. Ke­räyk­seen osal­lis­tui 126 yh­dis­tys­tä, jois­ta 113 oli suo­men­kie­li­siä 4H-yh­dis­tyk­siä ja 13 oli ruot­sin­kie­li­sen Fin­lands svens­ka 4H:n alu­eel­la.

Vuo­den nou­si­jan kun­ni­a­mai­nin­nan sai Tam­me­lan 4H-yh­dis­tys, joka pa­ran­si ke­rät­ty­jen säk­kien mää­rää suh­tees­sa edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Ra­nu­an 4H-yh­dis­tys pal­kit­tiin vuo­den tu­lok­kaa­na ja Am­pun 4H-yh­dis­tys sai kun­ni­a­mai­nin­nan uo­den työl­lis­tä­jä­nä.