A. Lam­min­mä­ki Oy on voit­ta­nut Ely-kes­kuk­sen kil­pai­lu­tuk­sen kos­kien usei­ta Poh­jois-Sa­ta­kun­nan yh­teys­vä­le­jä.

A. Lam­min­mä­ki Oy aloit­taa lii­ken­nöin­nin 3. ke­sä­kuu­ta yh­teyk­sil­lä Kan­kaan­pää–Po­mark­ku–Pori (lin­jan­rot 301–303), La­via-–Kan­kaan­pää (lin­jan­rot 320–321), Jä­mi­jär­vi–Kan­kaan­pää (lin­jan­rot 310–311, 334) ja Kar­via–Hon­ka­jo­ki–Kan­kaan­pää (lin­jan­rot 330–333). Yri­tys on ai­em­min aja­nut ky­sei­ses­tä ko­ko­nai­suu­des­ta La­via–Kan­kaan­pää -yh­teyt­tä.

Ely-kes­kus tie­dot­taa, et­tä yh­teys­vä­lien lii­ken­ne on vas­taa­van­tyyp­pi­nen kuin ai­em­min­kin, mut­ta vuo­ro­mää­rää on mal­til­li­ses­ti vä­hen­net­ty. Moni mat­kus­ta­ja on siir­ty­nyt te­ke­mään osan vii­kos­ta etä­työ­tä ja/tai -opin­to­ja ja si­ten osa ai­em­min aje­tuis­ta vuo­rois­ta on jää­nyt var­sin vä­häl­le käy­töl­le. Ai­ka­tau­luis­sa on kui­ten­kin py­rit­ty huo­mi­oi­maan kes­kei­set kou­lu-, opis­ke­lu- ja työ­mat­ka­yh­tey­det sekä asi­oin­ti­mat­kat.

Lin­jas­to­jen rei­tit ovat sa­mat kuin en­nen­kin. Ai­ka­tau­lut löy­ty­vät seu­tup­lus.fi-si­vus­ton reit­ti­op­paas­ta ja Ai­ka­tau­lut-vä­li­leh­den ai­ka­tau­lu­pal­ve­lus­ta.

Sään­nöl­li­ses­ti mat­kus­ta­vien asi­ak­kai­den kau­si­lip­pu­tuot­tei­siin tu­lee muu­tok­sia. Kai­kil­la yh­teys­vä­leil­lä ote­taan käyt­töön Seu­tu+-kau­si- ja sar­ja­li­put. Kau­si- ja sar­ja­li­put käy­vät tie­tyl­lä kel­poi­suu­sa­lu­eel­la ja kai­kil­la ky­sees­sä ole­van kel­poi­suu­sa­lu­ee­seen kuu­lu­vil­la lin­jas­toil­la.

Seu­tu+-li­pun voi hank­kia joko mo­bii­li- tai kort­ti­ver­si­o­na. Seu­tu+-mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la voi hank­kia li­pun it­se­näi­ses­ti, ja so­vel­luk­ses­sa nä­ky­vä QR-koo­di toi­mii lip­pu­na. Seu­tu+-kau­si- tai sar­ja­li­pun saa myös mat­ka­kor­til­le. Mat­ka­kor­tin voi nou­taa Seu­tu+-pal­ve­lu­pis­tees­tä tai sen voi ti­la­ta seu­tup­lus.fi-si­vus­ton kaut­ta pos­tit­se ko­tiin. Kort­tia voi la­da­ta seu­tup­lus.fi-si­vus­ton la­taus­pal­ve­lun kaut­ta, lin­ja-au­tos­sa tai pal­ve­lu­pis­tees­sä.

Seu­tu+-pal­ve­lu­pis­tee­nä toi­mii 3. ke­sä­kuu­ta al­ka­en ai­na­kin Po­rin Lei­jo­nan yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Po­ris­sa. Pal­ve­lu­pis­teen pe­rus­ta­mis­ta Kan­kaan­pää­hän sel­vi­te­tään. Li­sä­tie­to­ja li­pun han­kin­nas­ta ja kel­poi­suu­sa­lu­eis­ta löy­tyy seu­tup­lus.fi-si­vus­tol­ta.

Lin­jas­ton lii­ken­ne kil­pai­lu­tet­tiin so­pi­mus­kau­del­le 3.6.2024–31.5.2027. Han­kin­taan si­säl­tyy mah­dol­li­suus jat­kaa so­pi­mus­ta kol­men vuo­den op­ti­o­kau­del­la. Lii­ken­teen han­kin­ta­kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus, Kan­kaan­pää, Pori, Po­mark­ku, Jä­mi­jär­vi ja Kar­via.