Ari An­te­roi­nen

Po­ri­lai­nen ka­las­tuk­sen, vene-elekt­ro­nii­kan ja met­säs­tyk­sen eri­kois­lii­ke AA-Pro­duc­ti­on Oy on mu­ka­na isol­la 800 ne­li­ön ase- ja ka­las­tus­toi­mi­joi­den osas­tol­la Län­si-Suo­men Erä­mes­suil­la Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa.

– Siel­lä on esil­lä tuot­tei­ta lai­das­ta lai­taan oi­ke­as­taan kai­kil­ta isoil­ta alan brän­deil­tä ase-, ka­las­tus- ja met­säs­tys­puo­lel­ta. Mes­su­jen net­ti­si­vuil­ta nä­kee ai­ka pit­käl­ti, mitä kaik­kea löy­tyy, vink­kaa yrit­tä­jä Ari Ali­nen AA-Pro­duc­ti­ons Oy:stä.

Mu­ka­na ovat esi­mer­kik­si Sako Oy, Zeiss,Swa­rovs­ki, Lou­hi­so­la, Re­mes, Hjorth, OPM, Dai­wa Sport, Ka­las­ta­ja­ka­na­va, Kor­pi­ma­ka­sii­ni, noin muu­ta­mia mai­ni­ten.

Metsästyksen ja kalastuksen tunnetut brändit löytyvät messuilta AA-Productionsin osastolta. Kuvassa keskellä Ari Alinen, vasemmalla Janne Grönmark ja oikealla Niklas Löfblom. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Metsästyksen ja kalastuksen tunnetut brändit löytyvät messuilta AA-Productionsin osastolta. Kuvassa keskellä Ari Alinen, vasemmalla Janne Grönmark ja oikealla Niklas Löfblom. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Pal­jon­ko mes­suil­la yleen­sä käy sel­lais­ta vä­keä, jot­ka ovat ihan to­sis­saan ha­ke­mas­sa jo­tain tiet­tyä ja kuin­ka pal­jon on sel­lai­sia, jot­ka tu­le­vat enem­män­kin kat­se­le­maan ja ha­ke­maan uu­sia ide­oi­ta?

– Osa tu­lee kat­se­le­maan ja te­kee pää­tök­siä sit­ten myö­hem­min. Osa taas tu­lee sil­lä mie­lel­lä, et­tä hank­ki­vat jo­tain. Suu­rin osa vä­es­tä ha­lu­aa näh­dä uu­sia tuot­tei­ta ja tu­tus­tua nii­hin etu­kä­teen, sa­noo Ali­nen.

Täl­lä­kin ker­taa Ali­sen mu­kaan jo­kai­sel­ta toi­mit­ta­jal­ta on esil­lä jo­tain uut­ta. Maa­han­tuo­jia on mu­ka­na 13-15 kap­pa­let­ta.

– Eli täs­sä on ai­ka mah­do­ton­ta al­kaa lu­et­te­le­maan, mitä kai­kil­la on uut­ta. Ai­na on jo­tain uut­ta ja ih­meel­lis­tä, Ali­nen sa­noo.

Ari Ali­nen it­se alan asi­an­tun­ti­ja­na ker­too ole­van­sa in­nois­saan jou­si­puo­len uu­sis­ta tuot­teis­ta.

– Tuom­me nii­tä it­se­kin maa­han. Esi­mer­kik­si hii­li­kui­tu­run­koi­set met­säs­tys­jou­set ovat li­sään­ty­neet pal­jon. Mo­nen­lai­sia in­no­vaa­ti­oi­ta on teh­ty. Mo­net mer­kit ovat li­sän­neet hii­li­kui­tu­run­koi­suut­ta, jol­la on ha­et­tu ke­veyt­tä ja saa­tu vä­hän tek­ni­syyt­tä li­sää.

Kuin­ka pal­jon eri­lai­set mes­sut vie­vät yrit­tä­jän ka­len­te­ris­ta ai­kaa?

– Tänä vuon­na ei vie kau­he­as­ti ai­kaa. Län­si-Suo­men Erä­mes­sut on mei­dän suu­rin pun­ner­rus. Mah­dol­li­ses­ti me­nem­me eh­kä Ou­luun, jos­sa on toi­nen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma. Tus­kin me sin­ne viem­me omaa osas­toa, mut­ta meil­lä on jäl­leen­myy­jiä ym­pä­ri Suo­mea, jo­ten me­nem­me sit­ten hei­dän osas­toil­leen, Ari Ali­nen ker­too.

Kuin­ka alal­la me­nee?

– On ol­lut mel­ko haas­ta­vaa ai­kaa. Uk­rai­nan sota ai­heut­ti alal­lem­me ai­ka­moi­sia haas­tei­ta. Esi­mer­kik­si osal­la val­mis­ta­jil­la lop­pui­vat nal­lit, mitä nyt maa­il­mal­la tar­vi­taan toi­saal­le täs­sä het­kes­sä. NATO on teh­nyt niin iso­ja pa­nos­va­rau­mia, mikä ai­heut­taa sen, et­tä si­vii­li­puo­len la­tauk­sia ei ole pys­tyt­ty te­ke­mään. Kom­po­nent­ti­pu­la on ol­lut on­gel­ma­na, Ali­nen ker­too.

Ali­sen mu­kaan ti­lan­ne on ke­vään ku­lu­es­sa hie­man ko­hen­tu­nut.

– Ta­va­raa on nyt saa­tu enem­män yk­si­tyis­sek­to­ril­le­kin eli met­säs­tyk­sen har­ras­ta­jil­le.

Mi­ten ma­te­ri­aa­li­pu­la on vai­kut­ta­nut hin­toi­hin?

–Ma­te­ri­aa­li­pu­lan myö­tä hin­nat ovat nous­seet. Kun ky­syn­tää on enem­män kuin val­mis­tus­ta, niin hel­pos­ti hin­taa nos­te­taan, sa­noo Ali­nen.

Ali­sen mu­kaan mes­suil­la pys­tyy ko­ke­maan ja saa­maan pal­jon hyö­dyl­lis­tä ir­ti yh­des­tä ta­pah­tu­mas­ta.

– Met­säs­tys- ja ka­las­tus­puo­leen liit­ty­en pai­kal­la ovat kaik­kien maa­han­tuo­jien am­mat­ti-ih­mi­set. Jos ha­lu­aa hy­viä vink­ke­jä ja hy­vät sel­vi­tyk­set tuot­teis­ta, niin nyt sii­hen on mah­dol­li­suus. Saa­ta­vil­la on var­mas­ti oi­ke­aa ja riit­tä­vää tie­toa.

Ali­sen mie­les­tä on to­del­la hie­noa, et­tä AA-Pro­duc­ti­ons on saa­nut mes­suil­le mu­kaan iso­ja brän­de­jä ku­ten Sako Oy:n ja mo­net muut.

– Sin­ne iso kii­tos. Sil­lä ei tätä oli­si pys­ty­nyt yk­sin mi­ten­kään pun­ner­ta­maan.