STT

Val­ko­lak­kia ta­voit­te­le­vien abi­tu­rient­tien jän­ni­tys päät­tyy tä­nään, kun ke­vään yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­set jul­kis­te­taan. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta toi­mit­taa tu­lok­set lu­ki­oil­le yh­dek­säl­tä aa­mul­la tut­kin­to­pal­ve­lun kaut­ta. Ke­vään pis­te­ra­jat jul­kais­taan sa­maan ai­kaan lau­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­la.

Jo­kai­nen ko­ke­las saa tie­tää omat tu­lok­sen­sa omas­ta lu­ki­os­taan lu­ki­on il­moit­ta­mas­ta ajan­koh­das­ta al­ka­en.

Lak­kai­sia juh­li­taan lau­an­tai­na 1. ke­sä­kuu­ta.

Tut­kin­toon il­moit­tau­tui 46 300 ko­ke­las­ta, mikä oli noin 900 enem­män kuin vii­me ke­vää­nä.

Il­moit­tau­tu­mi­sia eri ai­neis­sa ja op­pi­mää­ris­sä oli noin 136 700 eli noin 600 vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten. Lu­vuis­sa ovat mu­ka­na sekä tut­kin­toa suo­rit­ta­vat ko­ke­laat et­tä ko­ke­laat, jot­ka uu­si­vat hy­väk­syt­ty­jä tai hy­lät­ty­jä ko­kei­ta tai täy­den­tä­vät tut­kin­to­aan.

Tänä ke­vää­nä tuli ku­lu­neek­si 150 vuot­ta sii­tä, kun yli­op­pi­las­tut­kin­non kir­jal­lis­ten ko­kei­den jär­jes­te­ly­vas­tuu siir­ret­tiin lu­ki­oil­le. Ai­kai­sem­min ko­keet jär­jes­tet­tiin yli­o­pis­tos­sa, vaik­ka tut­kin­to si­dot­tiin lu­ki­oi­den op­pi­mää­rään jo vuon­na 1852.