Ah­lais­ten­tien var­teen ra­ken­tu­van mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nu­su­rak­ka on kil­pai­lu­tet­tu ja urak­ka­so­pi­muk­set va­lit­tu­jen ura­koit­si­joi­den kans­sa al­le­kir­joi­tet­tu. Kou­lu­jen päät­ty­mi­sen myö­tä Ah­lais­ten ny­kyi­sen kou­lun ton­til­la on pääs­ty täl­lä vii­kol­la aloit­ta­maan myös uu­den mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mis­ta val­mis­te­le­via töi­tä. Ah­lais­ten mo­ni­toi­mi­ta­lo on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön elo­kuus­sa 2025.

– Työ­maal­la teh­tiin maa­nan­tai­na aloi­tus­kat­sel­mus, jon­ka jäl­keen mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet työ­maan pe­rus­ta­mi­sel­la. Ke­sän ku­lu­es­sa työt ete­ne­vät muun mu­as­sa poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen ja pe­rus­tus­ten teon mer­keis­sä. Mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen tuo jon­kin ver­ran ra­joi­tuk­sia kou­lun piha-alu­een käyt­töön, sil­lä osa ton­tis­ta ai­da­taan työ­maa-alu­eek­si, ker­too ra­ken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Mii­ka Pen­na­nen Po­rin kau­pun­gil­ta.

Mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nu­su­ra­kan to­teut­ta­ja on MVR-Yh­ty­mä Oy. Put­ki­töi­den ura­kas­ta vas­taa LVI Hal­li S. Pel­to­mä­ki Oy, il­man­vaih­to­töi­den ura­kas­ta Il­mas­toin­ti Sal­mi­nen Oy, säh­kö­töi­den ura­kas­ta In­si­nöö­ri­toi­mis­to Un­to Ran­ta­nen Oy ja ra­ken­nu­sau­to­maa­ti­o­töi­den ura­kas­ta ke­sä­kuun alus­sa osak­si Ca­ve­ri­on Suo­mi Oy:tä siir­ty­nyt Tren­tec Oy.

Ah­lais­ten uu­si mo­ni­toi­mi­ta­lo on tar­koi­tus saa­da käyt­töön elo­kuus­sa 2025. Pi­ha­töi­den osal­ta alu­een ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van syys­kuus­sa 2025. Noin 1100 ne­li­ö­met­rin suu­rui­nen puu­ra­ken­tei­nen mo­ni­toi­mi­ta­lo ra­ken­tuu lii­kun­ta­hal­lin jat­kok­si sa­mal­le ton­til­le, jos­sa Ah­lais­ten ny­kyi­nen kou­lu toi­mii. Ny­kyi­nen kou­lu­ra­ken­nus pu­re­taan, kun ope­tus ti­lois­sa päät­tyy ke­vät­lu­ku­kau­den 2025 osal­ta. Ra­ken­nus­hank­keen kus­tan­nu­sar­vio on noin nel­jä mil­joo­naa eu­roa.

Mo­ni­toi­mi­ta­loon ra­ken­tuu ope­tus­ti­lat 60:lle 1.–6. luo­kan op­pi­laal­le, kah­del­le var­hais­kas­va­tuk­sen ryh­mäl­le, hen­ki­lö­kun­nal­le, kou­lun ja päi­vä­ko­din käyt­töön tu­le­val­le kir­jas­tol­le sekä op­pi­las­huol­lol­le. Li­säk­si ti­loi­hin tu­lee kun­ta­lai­sia pal­ve­le­va etä­lai­naus­pis­te, jos­ta asi­ak­kaat voi­vat nou­taa ti­laa­man­sa kir­jat.