Ta­pio Pel­li­nen / STT

Jos hal­li­tuk­sen kaa­vai­lut al­ko­ho­li­juo­mien ko­tiin­kul­je­tuk­sen sal­li­mi­ses­ta to­teu­tu­vat, kul­je­tuk­sia te­ke­vät lä­he­tit jou­tu­vat ko­van pai­kan eteen. Hei­dän vas­tuul­leen ni­mit­täin tu­li­si tar­kis­taa, on­ko al­ko­ho­lin vas­taa­not­ta­ja riit­tä­vän ikäi­nen ja riit­tä­vän sel­vin päin, ja tar­vit­ta­es­sa kiel­täy­tyä luo­vut­ta­mas­ta lä­he­tys­tä.

Al­ko­ho­li­po­li­tii­kas­ta vas­taa­va so­si­aa­li­tur­va­mi­nis­te­ri San­ni Grahn-Laa­so­nen (kok.) on ai­em­min sa­no­nut, et­tä ko­tiin­kul­je­tuk­sis­sa­kaan al­ko­ho­li­juo­mia ei sai­si luo­vut­taa alai­käi­sil­le tai sel­väs­ti päih­ty­neil­le. Mut­ta mi­ten voi­tai­siin val­voa, et­tä näin to­si­aan ei käy? Yk­sin vie­raas­sa pai­kas­sa liik­keel­lä ole­val­la lä­he­til­lä voi ol­la kor­kea kyn­nys sa­noa hu­mal­tu­neel­le asi­ak­kaal­le, et­tei tämä saa­kaan kai­paa­mi­aan juo­mia.

Koeostot eivät ratkaisu päihtymysasioihin

Al­ko­ho­li­a­si­oi­den lu­pia ja val­von­taa kä­sit­te­le­vän Val­vi­ran osas­ton joh­ta­ja Jus­si Hol­ma­lah­ti ker­too, et­tä kos­ka hal­li­tuk­sen esi­tys on vas­ta val­mis­te­lus­sa, val­von­nan käy­tän­nön on­gel­mia ja nii­den rat­kai­su­ja on vai­kea poh­tia ko­vin tark­kaan vie­lä täs­sä vai­hees­sa. Hä­nen mu­kaan­sa ikä­ra­jo­jen tar­kis­ta­mis­ta pys­tyy val­vo­maan esi­mer­kik­si sal­li­mal­la vi­ra­no­mai­sil­le ko­eos­tot, joi­den avul­la tar­kis­tuk­sia voi tes­ta­ta. Ko­eos­toil­la ei kui­ten­kaan oi­kein voi val­voa sitä, ote­taan­ko vas­taa­not­ta­jan päih­ty­mys­ti­la riit­tä­väs­ti huo­mi­oon.

– Pi­dän eh­kä vä­hän on­gel­ma­na, et­tä vi­ra­no­mai­nen esit­täi­si hu­ma­lais­ta ja kat­soi­si, mi­ten kul­jet­ta­ja toi­mii sii­nä ti­lan­tees­sa, hän sa­noo.

Hol­ma­lah­den mie­les­tä val­von­nan kei­not ei­vät täy­sin rii­tä rat­kai­se­maan päih­ty­neil­le myyn­nin on­gel­maa. Sitä tu­lee jo nyt esiin kau­pan kas­soil­la ja ra­vin­to­lois­sa ja tu­li­si var­mas­ti myös täl­lai­ses­sa ko­tiin­toi­mi­tuk­ses­sa, mut­ta mut­ta vie­lä vai­ke­am­min rat­kais­ta­va­na. Val­von­ta­vi­ra­no­mai­sen kei­nois­ta tär­kein oli­si hä­nen mu­kaan­sa kul­je­tuk­sia te­ke­vän yri­tyk­sen puo­lel­ta läh­te­vä oma­val­von­ta.

– Ni­me­no­maan sii­tä aja­tuk­ses­ta meil­lä (Val­vi­ras­sa) on läh­det­ty, et­tä se (al­ko­ho­lin ko­tiin­kul­jet­ta­mi­nen) oli­si lu­van­va­rais­ta toi­min­taa. Yri­tyk­sen pi­täi­si esit­tää lu­van­ha­ku­vai­hees­sa suun­ni­tel­ma, mi­ten se var­mis­taa lain­mu­kai­sen toi­min­nan, ja sen pi­täi­si myös lu­van saa­dak­seen täyt­tää tie­tyt luo­tet­ta­vuut­ta kos­ke­vat edel­ly­tyk­set. Ei läh­de­tä sii­tä, et­tä vas­tuu jäi­si vain kul­jet­ta­jal­le, vaan et­tä yri­tyk­sen tuki oli­si sii­nä ta­ka­na, hän ker­too.

Muutoksia tipoittain

Jos sään­tö­jä ri­kot­tai­siin, tie­toa sii­tä tu­li­si val­von­ta­vi­ra­no­mai­sil­le myös muu­al­ta kuin oman val­von­nan kaut­ta, Hol­ma­lah­ti ker­too. Ha­vain­to­ja mah­dol­li­sis­ta rik­ko­muk­sis­ta voi tul­la esi­mer­kik­si kan­sa­lai­sil­ta tai po­lii­seil­ta.

Sen si­jaan yk­si vai­kea kes­kus­te­lu, jon­ka al­ko­ho­lin ko­tiin­kul­je­tuk­sen sal­li­mi­nen pa­kot­tai­si käy­mään, kos­kee Hol­ma­lah­den mu­kaan ul­ko­mai­sia toi­mi­joi­ta. Mi­ten nii­den kans­sa toi­mi­taan, jos suo­ma­lai­set al­ko­ho­lia ko­tiin­kul­jet­ta­vat yri­tyk­set oli­si­vat lupa- tai il­moi­tus­jär­jes­tel­män pii­ris­sä?

– Tämä on laa­ja ko­ko­nai­suus, jota ei ihan yk­sin pys­ty­tä yk­sit­täi­se­nä asi­a­na pis­tä­mään ka­saan. Pe­li­kent­tä on suh­teel­li­sen avoin.

Hol­ma­lah­den mu­kaan Val­vi­ras­sa oli­si toi­vot­tu, et­tä al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaa oli­si muu­tet­tu ko­ko­nai­suu­dis­tuk­sen kaut­ta ei­kä ny­kyi­sen­kal­tai­si­na pie­ni­nä si­rui­na. Edus­kun­nas­sa on nyt kä­sit­te­lys­sä esi­tys enin­tään 8-pro­sent­tis­ten al­ko­ho­li­juo­mien tuo­mi­ses­ta ruo­ka­kaup­poi­hin, ja hal­li­tu­soh­jel­maan on kir­jat­tu pyr­ki­myk­siä sel­keyt­tää al­ko­ho­lin etä­os­ta­mis­ta muis­ta mais­ta, mah­dol­lis­taa pien­pa­ni­moil­le ja -tis­laa­moil­le sekä vii­ni­ti­loil­le nii­den tuot­tei­den myyn­ti val­mis­tus­pai­koil­ta ja mah­dol­lis­taa al­ko­ho­lin verk­ko­kaup­pa. Li­säk­si hal­li­tus ai­koo to­teut­taa sel­vi­tyk­set vii­nien myyn­nin va­paut­ta­mi­ses­ta ja al­ko­ho­li­po­li­tii­kan sään­te­lyn siir­tä­mi­ses­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ös­tä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­öön.

– Eli teh­dään täl­lai­sia pie­niä pirs­ta­lei­ta ja nii­den ko­ko­nais­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti jää tie­tyl­lä ta­paa hä­mä­räk­si, eli mi­ten ne kaik­ki so­pi­vat sii­hen koko ku­vaan. Var­sin­kin kun ol­laan vai­ke­as­sa EU-kon­teks­tiin liit­ty­väs­sä ase­mas­sa, kun asia liit­tyy (Al­kon) mo­no­po­liin ja sää­del­tyyn elin­kei­noon, Hol­ma­lah­ti sa­noo.