Ahlst­röm on mu­ka­na en­sim­mäis­tä ker­taa Arc­hin­fon val­ta­kun­nal­li­sil­la Ark­ki­teh­tuu­rin ja muo­toi­lun päi­vil­lä. Tä­män vuo­den tee­ma on Elä­mi­sen laa­tu. Päi­vien yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Suo­mea yli 50 eri­lais­ta ta­pah­tu­maa.

Al­var Aal­lon syn­ty­mä­päi­vä­nä, per­jan­tai­na 3. hel­mi­kuu­ta, nos­te­taan Suo­men li­put sal­koi­hin tois­ta ker­taa Al­var ja Ai­no Aal­lon sekä suo­ma­lai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja muo­toi­lun kun­ni­ak­si.

Noor­mar­kun ruu­kis­sa juh­la­vii­kon oh­jel­ma­tar­jon­ta kes­kit­tyy en­si vii­kon­lop­puun. Ylei­sö­kier­ros Ark­ki­teh­tuu­ria ja de­sig­nia Noor­mar­kun ruu­kis­sa jär­jes­te­tään sekä per­jan­tai­na 3.2. klo 17 et­tä lau­an­tai­na 4.2. klo 11.

Li­säk­si lau­an­tai­na on mak­su­ton lu­en­to Elä­mi­sen laa­tu: laa­tu kiin­teis­tö­si­joit­ta­mi­ses­sa. Täl­löin A. Ahlst­röm Kiin­teis­töt Oy:n kiin­teis­tö­joh­ta­ja Pia Lind­borg ker­too laa­dun huo­mi­oi­mi­ses­ta kiin­teis­tö­si­joit­ta­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta. Lau­an­tai­na 4.2.2023 klo 14 on ylei­sö­kier­ros Ai­no ja Al­var Aal­lon ja Ahlst­rö­min pit­käs­tä yh­teis­työs­tä.

– Al­var ja Ai­no Aal­to te­ki­vät pit­kään Ahlst­rö­min kans­sa he­del­mäl­lis­tä yh­teis­työ­tä. Sen poh­jal­ta syn­tyi suo­ma­lai­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja muo­toi­lun mes­ta­ri­te­ok­sia, joi­hin tu­tus­tu­taan Ahlst­röm Vo­ya­ge -näyt­te­lys­sä. Näyt­te­lys­sä on esil­lä mm. Sa­voy-mal­ja­koi­den pro­to­tyyp­pe­jä ja Aal­to­jen al­ku­pe­räi­siä pii­rus­tuk­sia iko­ni­sis­ta la­sie­si­neis­tä, ker­too asi­ak­kuus­pääl­lik­kö Tii­na Ra­ja­la.

– Aal­to­jen ja Ahlst­rö­min yh­teis­työn tuo­tok­set vai­kut­ta­vat edel­leen suo­ma­lais­ten kä­si­tyk­seen laa­duk­kaas­ta elä­mäs­tä sekä kes­tä­väs­tä muo­toi­lus­ta, Ra­ja­la muis­tut­taa.

A. Ahlst­röm Kiin­teis­töt on Ahlst­röm Ca­pi­tal Oy:n ty­tä­ryh­tiö, joka har­joit­taa kiin­teis­tö-, met­sä- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa. Ahlst­röm tar­jo­aa ma­joi­tus-, ra­vin­to­la-, kult­tuu­ri- ja ko­kous­pal­ve­lui­ta Noor­mar­kun ruu­kis­sa Po­ris­sa.