Maa­rit Kaut­to

Po­rin kau­pun­gin tie­mes­ta­ri Jyr­ki Kar­tas­ten­pää ker­too, et­tä as­falt­ti­ka­duil­le il­mes­tyy täl­lä het­kel­lä enem­män rei­kiä kuin kos­kaan ai­kai­sem­min hä­nen vi­ras­sa­o­lo­ai­ka­naan. Myös Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus on tie­dot­ta­nut, et­tä sen hal­lin­noi­mil­la teil­lä rei­kiin­ty­mi­nen on nyt iso on­gel­ma. Po­ris­sa Val­ta­tie 2:lla Tik­ku­lan koh­dal­la on jou­dut­tu las­ke­maan tien no­peus­ra­joi­tus­ta 50 ki­lo­met­riin tun­nis­sa pääl­lys­te­vau­ri­oi­den ta­kia.

Jyr­ki Kar­tas­ten­pään mu­kaan as­falt­ti­rei­kiä paik­kail­laan koko ajan jos­sain puo­lel­la kau­pun­kia.

– Vii­kon­lop­pu­na paik­kaa­jat oli­vat liik­keel­lä, sa­moin vii­me yö­nä osa tii­meis­tä läh­ti hie­koit­ta­maan ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­liä ja osa paik­kaa­maan rei­kiä. On­gel­ma­na on, et­tä paik­ka-ai­nes ei tah­do kun­nol­la jää­dä kiin­ni, kos­ka on niin mär­kää. Sik­si jou­du­taan paik­kai­le­maan sa­mo­ja­kin rei­kiä mo­neen ker­taan, Kar­tas­ten­pää har­mit­te­lee.

Rei­kiä syn­tyy hel­pos­ti sil­loin, kun tien pin­nal­la sei­soo vet­tä ja as­fal­tis­sa on en­nes­tään verk­ko­mai­sia hal­ke­a­mia. Pa­hin ti­lan­ne on, kun sa­maan ai­kaan läm­pö­ti­la vaih­te­lee nol­lan mo­lem­min puo­lin. Mä­räl­lä pin­nal­la au­to­jen ren­kaat is­ke­vät pin­nal­la ole­vaa vet­tä van­haan, hau­ras­tu­nee­seen tai vau­ri­oi­tu­nee­seen as­falt­tiin. Kun läm­pö­ti­la las­kee, as­falt­tiin pääs­syt vesi laa­je­nee jää­ty­es­sään. Laa­jen­tu­mi­nen ir­rot­taa ki­viä tai ko­ko­nai­sia pa­lo­ja hau­ras­tu­nees­ta as­fal­tis­ta.

– Rei­kä voi il­maan­tua as­falt­tiin no­pe­as­ti muu­ta­mas­sa tun­nis­sa, Kar­tas­ten­pää to­te­aa.

Tien­käyt­tä­jä voi ha­kea va­hin­gon­kor­vaus­ta, jos au­to on vau­ri­oi­tu­nut huo­no­kun­toi­sel­la tiel­lä. Jyr­ki Kar­tas­ten­pään mu­kaan soit­to­ja ai­hees­ta on jo tul­lut ja va­hin­gon­kor­vaus­ha­ke­muk­sia on kau­pun­gil­le­kin tu­los­sa.

– Har­voin kor­vauk­sia kui­ten­kin mak­se­taan. Lain mu­kaan on niin, et­tä sen jäl­keen, kun kau­pun­ki on saa­nut tie­don as­fal­tin rei­äs­tä, on meil­lä mah­dol­li­suus koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa kor­ja­ta ti­lan­ne. Kun meil­le il­moi­te­taan rei­äs­tä, hä­ly­täm­me paik­kaa­jat liik­keel­le. Yleen­sä olem­me eh­ti­neet siis re­a­goi­da asi­aan ja täl­löin kat­so­taan, et­tä kau­pun­ki ei ole lai­min­lyö­nyt tien kun­nos­sa­pi­toa.

Ely-kes­kuk­sen mu­kaan pääl­lys­te­vau­ri­on ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta ei yleen­sä myön­ne­tä kor­vauk­sia myös­kään sil­loin, jos vau­ri­ois­ta on etu­kä­teen va­roi­tet­tu tiel­lä­liik­ku­jia va­roi­tus­mer­kein. Täl­löin kat­so­taan, et­tä tien­käyt­tä­jän on nou­da­tet­ta­va lii­ken­tees­sä eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja so­vi­tet­ta­va ajo­no­peus sen mu­kai­ses­ti.