Lii­sa Ku­ja­la / STT

Uu­sien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­sen aloi­tuk­set vä­he­ni­vät vii­me syk­sy­nä edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na. Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä syys–mar­ras­kuus­sa myön­net­tiin asuin­ra­ken­nus­hank­keil­le 22 pro­sent­tia vä­hem­män ra­ken­nus­lu­pia kuin vuot­ta ai­em­min. Myös ra­ken­nus­hank­kei­ta aloi­tet­tiin noin vii­den­nes vä­hem­män kuin vas­taa­vaan ai­kaan tois­sa vuon­na.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan syys–mar­ras­kuun ai­ka­na uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen myön­net­tiin ra­ken­nus­lu­pia yh­teen­sä 7,1 mil­joo­naa kuu­ti­o­met­riä, mikä oli 35 pro­sent­tia vuo­den­ta­kais­ta vä­hem­män. Ra­ken­nus­lu­pia myön­net­tiin 8  553 asun­nol­le, joka oli lä­hes 18 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuot­ta ai­em­min. Muil­le kuin asuin­ra­ken­nuk­sel­le myön­net­ty­jen ra­ken­nus­lu­pien kuu­ti­o­mää­rä vä­he­ni syys-mar­ras­kuus­sa 40 pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­ses­ta.

Ti­las­to­kes­kus ker­too myös, et­tä käyn­nis­sä ole­van ra­ken­nus­tuo­tan­non kiin­te­ä­hin­tai­nen ar­vo eli vo­lyy­mi vä­he­ni syys-mar­ras­kuus­sa kuu­si pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­ses­ta. Asuin­ra­ken­ta­mi­sen koh­dal­la vä­hen­nys oli nel­jä pro­sent­tia.

Laskusuunta jatkunee tänä vuonna

–  Vii­me vuon­na aloi­tet­tu­jen uu­sien asun­to­jen ra­ken­nus­mää­rä jää yli kym­me­nen pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta pie­nem­mäk­si ja vas­taa­va yli kym­me­nen pro­sen­tin las­ku­suun­ta jat­kuu to­den­nä­köi­ses­ti tä­nä­kin vuon­na, sa­noo Suo­men Hy­po­teek­kiyh­dis­tyk­sen eko­no­mis­ti Juho Kes­ki­nen tie­dot­tees­sa.

Kes­ki­sen mu­kaan ra­ken­nu­sa­la kui­ten­kin tu­kee taan­tu­vaa ta­lout­ta, kun ai­em­min aloi­te­tut asun­to­hank­keet saa­te­taan maa­liin tänä vuon­na.

–  Val­mis­tu­vaan asun­to­tar­jon­taan ha­vait­tu hii­pu­mi­nen hii­pii­kin sel­vem­min vas­ta en­si vuo­den puo­lel­la, jol­loin myös asun­to­jen hin­nat voi­vat kään­tyä nou­suun, kun krii­si­a­jan pa­tou­mia pu­re­taan ja kau­pun­ki­ko­te­ja ky­sy­tään kii­vaam­min, Kes­ki­nen jat­kaa.

Rakentaminen vilkasta Tampereen naapurikunnissa

Kes­ki­nen kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä vaik­ka asun­to­ra­ken­ta­mi­nen hii­puu, ei se ta­pah­du kaik­ki­al­la Suo­mes­sa.

–  Uu­sien asun­to­jen aloi­tuk­set hii­pu­vat, mut­ta kor­ko­jen nou­sus­ta huo­li­mat­ta ra­ken­ta­mi­nen on pi­tä­nyt pin­tan­sa Hel­sin­gin, Tam­pe­reen ja Tu­run seu­tu­kun­nis­sa. Muun maan osal­ta aloi­tuk­set sen si­jaan pu­to­si­vat voi­mak­kaas­ti vii­me vuo­den ai­ka­na, jol­loin it­se asi­as­sa liki kol­me nel­jäs­tä uu­des­ta asun­nos­ta aloi­tet­tiin jon­kin kas­vu­kol­mi­o­seu­tu­kun­nan alu­eel­le, Kes­ki­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

–  Työ­pai­kan ja pal­ve­lut tar­jo­a­van Tam­pe­reen kii­vas kas­vu näyt­täi­si sä­tei­le­vän laa­jem­mal­le alu­eel­le poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la juu­ri Tam­pe­reen seu­tu­kun­nas­sa.

Kes­ki­nen ku­vaa, et­tä ra­ken­ta­mi­nen on nyt en­nen­nä­ke­mät­tö­män vil­kas­ta Tam­pe­reen naa­pu­ri­kun­nis­sa, sil­lä Kan­ga­sal­le, No­ki­al­le ja Pirk­ka­laan nou­see rut­kas­ti uu­sia asun­to­ja. Tu­run seu­dul­la asun­to­a­loi­tuk­set taas kes­kit­ty­vät hä­nen mu­kaan­sa it­se Tur­kuun, jos­kin his­to­ri­al­li­sen run­sas­lu­kui­sel­la, jopa liki 4  000 uu­den asun­to­a­loi­tuk­sen vuo­si­vauh­dil­la.