Val­met Au­to­mo­ti­ve ja Map­vi­si­on ovat ke­hit­tä­neet toi­min­nal­taan jous­ta­van hit­saus­ro­bot­ti­a­se­man, joka on mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti au­ton­val­mis­tuk­sen it­se­oh­jau­tu­vaa tuo­tan­top­ro­ses­sia. Ase­ma on otet­tu tä­nään käyt­töön Val­met Au­to­mo­ti­ven uu­des­sa in­no­vaa­ti­o­kes­kuk­ses­sa, ja se on osa yh­ti­ön In­tel­li­gent Ma­nu­fac­tu­ring -oh­jel­maa.

Val­met Au­to­mo­ti­ven In­tel­li­gent Ma­nu­fac­tu­ring -oh­jel­ma vas­taa au­to­te­ol­li­suu­den muu­tok­seen, jos­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tö mo­ni­mut­kais­tuu ja en­na­koin­ti vai­keu­tuu. Yh­tiö ke­hit­tää nyt rat­kai­su­ja, jot­ka te­ke­vät tuo­tan­top­ro­ses­seis­ta ai­em­paa jous­ta­vam­pia, ja joi­den avul­la voi­daan var­mis­taa au­to­teh­taan ka­pa­si­tee­tin käy­tön op­ti­moin­ti tu­le­vai­suu­des­sa.

Val­met Au­to­mo­ti­ve ra­ken­taa Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taal­le in­no­vaa­ti­o­kes­kus­ta, jos­sa tu­le­vai­suu­den rat­kai­su­ja ke­hi­te­tään ja pi­lo­toi­daan. Ta­voit­tee­na on li­sä­tä yh­ti­ön ky­kyä usei­den tuot­tei­den yh­tä­ai­kai­seen val­mis­tuk­seen, eri­lais­ten pro­ses­sien hyö­dyn­tä­mi­seen, tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­seen sekä tar­peil­taan eri­lais­ten asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­seen.

Jous­ta­vas­sa hit­sau­sa­se­mas­sa kes­kei­nen roo­li on Map­vi­si­o­nin Smart Eye Cell -rat­kai­sul­la, jos­sa yh­dis­ty­vät mo­ni­ka­me­ra­tek­no­lo­gia, edis­tyk­sel­li­nen laa­dun­val­von­ta­oh­jel­mis­to ja jous­ta­vaan hit­sau­sym­pä­ris­töön suun­ni­tel­tu uu­si mit­taus­lait­teis­to. Rat­kai­sus­sa hit­sau­sa­se­maan in­teg­roi­tu ka­me­ra­mit­taus­jär­jes­tel­mä ker­too ro­bo­teil­le osien si­jain­nin ja asen­non en­nen lii­tos­ta ja tar­kis­taa lii­tok­sen laa­dun jo­kai­sen työ­vai­heen jäl­keen.

Au­to­jen so­pi­mus­val­mis­ta­ja­na Val­met Au­to­mo­ti­vel­la tar­vit­see ky­vyk­kyyt­tä tuo­tan­non jous­ta­vuu­teen, no­peu­teen ja mää­riin liit­ty­viin asi­a­kas­tar­pei­siin.

– Pe­rin­teis­ten jäyk­kien, val­mis­tus­mal­liin si­dot­tu­jen tuo­tan­to­lin­jo­jen si­jaan jous­ta­vien tuo­tan­to­so­lu­jen ver­kos­to mah­dol­lis­taa pit­käl­le au­to­ma­ti­soi­dun teh­taan, joka so­peu­tuu tuo­tan­non tar­pei­siin, yri­tyk­ses­tä ker­ro­taan.