Eli­na Kor­kee / STT

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP) epäi­lee, et­tä yli tu­hat ih­mis­tä on jou­tu­nut tie­to­suo­ja­louk­kauk­sen koh­teek­si ta­pauk­ses­sa, jos­sa edus­kun­nan vir­ka­mies­tä epäil­lään tur­val­li­suus­sel­vi­ty­sa­si­a­kir­joi­hin liit­ty­vis­tä vää­rin­käy­tök­sis­tä. KRP:n mu­kaan ei kui­ten­kaan ole viit­tei­tä sii­tä, et­tä vää­rin säi­ly­tet­ty­jä tie­to­ja oli­si käy­tet­ty ri­kol­li­seen tai muu­hun va­hin­gol­li­seen toi­min­taan.

Vir­ka­mie­hen epäil­lään tal­len­ta­neen ja säi­lyt­tä­neen tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sis­sä käy­tet­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja lain­vas­tai­ses­ti. Epäil­ty­jen ri­kos­ten ajan­koh­ta on vuo­des­ta 2017 tam­mi­kuu­hun 2023.

Epäil­lyn ri­kok­sen uh­rien suu­ri mää­rä joh­tuu po­lii­sin mu­kaan sii­tä, et­tä te­ko­vuo­si­na edus­kun­nas­sa työs­ken­te­li laa­ja jouk­ko vir­ka­mie­hiä, ra­ken­nu­su­ra­koit­si­joi­ta ja aliu­ra­koit­si­joi­ta. Heil­le kai­kil­le on teh­ty tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­set.

– Täs­sä vai­hees­sa po­lii­si kes­kit­tyy asi­a­no­mis­ta­jien ta­voit­ta­mi­seen sekä hei­dän vaa­ti­mus­ten­sa sel­vit­tä­mi­seen. Esi­tut­kin­nan en­na­koi­daan val­mis­tu­van ke­vään ai­ka­na, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­tar­kas­ta­ja Tomi Tas­ki­la KRP:n tie­dot­tees­sa.

Kan­sa­ne­dus­ta­jil­le ei teh­dä tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä, jo­ten hei­dän ei epäil­lä jou­tu­neen ri­kok­sen uh­reik­si.

Ri­kok­ses­ta epäil­ty vir­ka­mies on työs­ken­nel­lyt edus­kun­nan kans­li­an tur­val­li­suu­so­sas­tol­la. Hä­net on pi­dä­tet­ty vi­ran­toi­mi­tuk­ses­ta ri­kos­tut­kin­nan ajak­si.

Edus­kun­nan tie­dot­teen mu­kaan vir­ka­mies­tä epäil­lään vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta ja tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta. Epäil­lyt ri­kok­set tu­li­vat esil­le si­säi­ses­sä tar­kas­tuk­ses­sa, ker­ro­taan edus­kun­nan ly­hy­es­sä tie­dot­tees­sa.

Edus­kun­nan pää­sih­tee­rin Ant­ti Pelt­ta­rin mu­kaan kes­kus­ri­kos­po­lii­si on aloit­ta­nut ta­pauk­sen esi­tut­kin­nan vii­me vuon­na. Tar­kem­paa ajan­koh­taa hän ei ker­ro. Pää­tös vi­ran­toi­mi­tuk­ses­ta pi­dät­tä­mi­ses­tä teh­tiin Pelt­ta­rin mu­kaan tä­nään maa­nan­tai­na.

– Kyse on edus­kun­nan ha­ke­muk­ses­ta teh­dyis­tä tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sis­tä. Ky­sees­sä on koh­tuul­li­sen mer­kit­tä­vä mää­rä, mut­ta en nyt sii­hen ota kan­taa tar­kem­min, sa­noo Pelt­ta­ri STT:lle.

Pelt­ta­ri ei ker­ro, mi­ten pit­kään ri­kok­sis­ta epäil­ty hen­ki­lö on ol­lut edus­kun­nan pal­ve­luk­ses­sa.

Suo­je­lu­po­lii­si (Supo) ker­too ko­ti­si­vuil­laan, et­tä tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sen tar­koi­tus on es­tää Suo­men tur­val­li­suu­den kan­nal­ta olen­nais­ten tie­to­jen pää­ty­mi­nen vää­riin kä­siin. Sel­vi­tyk­siä laa­di­taan vain lais­sa mää­ri­tel­tyi­hin teh­tä­viin.

Tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­ses­sä tar­kas­tel­laan esi­mer­kik­si sitä, on­ko ih­mi­nen syyl­lis­ty­nyt ri­kok­siin tai on­ko hä­nel­lä ta­lou­del­li­sia vai­keuk­sia, jot­ka voi­si­vat al­tis­taa hä­net pai­nos­tuk­sel­le tai muul­le epä­a­si­al­li­sel­le vai­kut­ta­mi­sel­le.

Mi­nis­te­ri­öt, edus­kun­ta, ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­lia sekä use­at vi­ras­tot ovat Suo­je­lu­po­lii­sin py­sy­viä tur­val­li­suus­sel­vi­ty­sa­si­ak­kai­ta. Nii­den hen­ki­lös­tös­tä teh­dään tur­val­li­suus­sel­vi­tys pää­sään­töi­ses­ti ai­na rek­ry­toin­nin yh­tey­des­sä. Tur­val­li­suus­sel­vi­tys teh­dään esi­mer­kik­si mi­nis­te­rien eri­tyi­sa­vus­ta­jil­le ja kan­sa­ne­dus­ta­jien avus­ta­jil­le.