STT

Ydin­voi­man suo­sio on nous­sut kor­ke­al­le poik­keuk­sel­li­sen no­pe­as­ti, käy il­mi Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry:n teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä.

Ky­se­lyn mu­kaan 65 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ar­vi­oi, et­tä ydin­voi­man käyt­töä pi­täi­si Suo­mes­sa li­sä­tä. Vie­lä vii­me vuon­na vas­taa­vas­sa ky­se­lys­sä käy­tön li­sää­mis­tä kan­nat­ti puo­let vas­taa­jis­ta.

Myös uu­siu­tu­vien ener­gi­an­läh­tei­den, ku­ten au­rin­ko- ja tuu­li­voi­man sekä ve­si­voi­man käy­tön kas­vat­ta­mi­nen sai kan­na­tus­ta. Vas­taa­vas­ti maa­kaa­sun käyt­töä pi­täi­si vas­taa­jien mu­kaan las­kea.

Ener­gi­a­te­ol­li­suus sel­vit­ti ky­se­lys­sään suo­ma­lais­ten asen­tei­ta ener­gi­an­tuo­tan­toon. Iro Re­se­arc­hin to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si 1  000 ih­mis­tä, ja sen vir­he­mar­gi­naa­li on enin­tään noin 3,2 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.