Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus tie­dot­taa, et­tä vii­kon 24 pääl­lys­tys­työt ja pääl­lys­tys­tä val­mis­te­le­vat työt pai­not­tu­vat Sa­ta­kun­taan. Töi­tä teh­dään Me­ri­kar­vi­al­la, Eu­ras­sa, Rau­mal­la ja Huit­ti­sis­sa.

Me­ri­kar­vi­al­la Stri­kan­tien eli yh­dys­tie 13167 pääl­lys­tys­työ jat­kuu. Val­mis­te­le­via töi­tä teh­dään yh­dys­tiel­lä 2054 Eu­ran Kaut­tu­al­la, Uo­ti­lan van­hal­la­tiel­lä Rau­mal­la ja Sam­mun ram­peil­la Huit­ti­sis­sa.

Työt ajoit­tu­vat pää­o­sin päi­vä- ja il­ta-ai­kaan. Töi­den ai­ka­na ajo­ra­dan toi­nen ajo­kais­ta jou­du­taan sul­ke­maan lii­ken­teel­tä, ja lii­ken­teen käy­tös­sä on yk­si ajo­kais­ta. Lii­ken­ne py­säy­te­tään työ­koh­teis­sa kum­mas­ta­kin suun­nas­ta vuo­ro­tel­len. Pääl­lys­tys­koh­teil­la lii­ken­tee­noh­jaus on hoi­det­tu saat­to­au­tol­la. Tien­käyt­tä­jiä oh­ja­taan odot­ta­maan sul­ku­ai­dal­la saat­to­au­ton saa­pu­mis­ta, jos­ta saat­to­au­to nou­taa tien­käyt­tä­jät mu­kaan­sa ja opas­taa työ­maan ohi. Saat­to­au­ton tun­nis­taa va­roi­tus­vil­kuis­ta, ”saat­to­au­to”-teks­tin si­säl­tä­väs­tä kil­ves­tä ja muut­tu­vas­ta va­lo­tau­lus­ta, jol­la an­ne­taan oh­jei­ta tien­käyt­tä­jil­le.

Työ­mai­den koh­dal­la on alen­net­tu no­peus­ra­joi­tus. Tie­työ­maan koh­dal­la on tär­ke­ää nou­dat­taa alen­net­tua no­peus­ra­joi­tus­ta ja eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta, sil­lä kyse on tiel­lä­liik­ku­jien li­säk­si myös työ­maal­la työs­ken­te­le­vien tur­val­li­suu­des­ta.

Mat­kan te­koon ja mah­dol­li­siin vii­väs­tyk­siin on hyvä va­ra­ta riit­tä­väs­ti ai­kaa.