STT

Eu­roo­pan uni­o­ni te­hos­taa vies­ti­ään Ira­nin ih­mi­soi­keus­louk­kauk­sis­ta li­sää­mäl­lä uu­sia ni­miä pa­ko­te­lis­tal­le. Ul­ko­mi­nis­te­rit päät­ti­vät ko­kouk­ses­saan maa­nan­tai­na li­sä­tä pa­ko­te­lis­tal­le 18 hen­ki­löä ja 19 yh­tei­söä.

EU:n vies­ti Ira­nil­le on, et­tä sen pi­täi­si lo­pet­taa mie­le­no­soit­ta­jil­le lan­ge­tet­tu­jen kuo­le­man­tuo­mi­oi­den mää­rää­mi­nen ja täy­tän­töön­pa­no sekä ku­mo­ta lan­ge­te­tut kuo­le­man­tuo­mi­ot ja koh­del­la pi­dä­tet­ty­jä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti.

Lis­tauk­seen jou­tu­nei­den hen­ki­löi­den jou­kos­sa on hal­li­tuk­sen ja Ira­nin par­la­men­tin edus­ta­jia, tär­kei­tä po­liit­ti­sia ja me­di­a­hah­mo­ja sekä Ira­nin tur­val­li­suus­jouk­ko­jen kor­kea-ar­voi­sia hen­ki­löi­tä, mu­kaan lu­kien Ira­nin val­lan­ku­mous­kaar­tin jä­se­niä.

Ra­joit­ta­vat toi­men­pi­teet kos­ke­vat nyt yh­teen­sä 164 hen­ki­löä ja 31 yh­tei­söä.

Pa­kot­teet si­säl­tä­vät va­ro­jen jää­dyt­tä­mis­tä, mat­kus­tus­kiel­lon EU-alu­eel­le sekä kiel­lon an­taa va­ro­ja lu­et­te­loi­duil­le. Niin ikään on kiel­let­tyä vie­dä Ira­niin lait­tei­ta, joi­ta voi­daan käyt­tää si­säi­siin tu­kah­dut­ta­mis­toi­miin tai vies­tin­nän val­von­taan.