Juk­ka Sil­vast

Eu­ran työ­vä­en­ta­lo On­ne­la pal­ki­taan en­si sun­nun­tai­na vuo­den 2022 työ­vä­en­ta­lo­na. Pal­kin­to on Suo­men työ­vä­en­ta­lo­jen lii­ton luo­vut­ta­ma kier­to­pal­kin­to, joka on yli sa­ta­vuo­ti­as hir­ren­pät­kä, mikä kier­tää va­li­tuil­la ta­loil­la noin vuo­den pai­kas­saan.

Pui­nen pal­kin­to on pe­räi­sin Kes­ki-Suo­mes­ta Keu­ruul­ta – kor­jaus­ten yh­tey­des­sä sei­näs­tä yli jää­nyt hir­ren­pät­kä.

Vuo­den työ­vä­en­ta­lok­si voi­daan va­li­ta työ­vä­en­ta­lo, jota on vaa­lit­tu ja hoi­det­tu hy­vin omis­ta­jan ta­hol­ta niin, et­tä se säi­lyy hy­vä­kun­toi­se­na ja kan­sa­lais­ten käy­tös­sä. Työ­vä­en­ta­lon hoi­ta­jat ovat huo­mi­oi­neet, mi­ten ta­loa ke­hi­te­tään ja pi­de­tään yl­lä niin, et­tä talo säi­lyy jäl­ki­pol­vil­le toi­mi­va­na ja uu­dis­tu­va­na ko­kous-, juh­la- ym. ti­la­na.

– Mu­ka­va uu­ti­nen va­lin­ta on, Eu­ran so­si­a­li­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­nen kom­men­toi va­lin­taa.

Hän ko­kee va­lin­nan ar­vos­tuk­se­na ta­lon vaa­li­mis­työl­le – säi­lyt­tä­mi­sel­le.

– Työ­vä­en­ta­lo­ja on vie­lä jäl­jel­lä, mut­ta har­ve­ne­maan päin.

Suo­mes­sa on SDP-ve­toi­sia työ­vä­en­ta­lo­ja 144. Edel­li­nen pal­kin­to oh­jau­tui Ori­ve­del­le, jos­sa se ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si vii­pyi poik­keuk­sel­li­set kak­si vuot­ta.

Suo­men työ­vä­en­ta­lo­jen lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Ans­si Les­ke­lä sa­noo, et­tä pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tui ai­koi­naan run­saas­ti vä­keä, mut­ta ko­ro­na on kar­si­nut kan­saa yh­tei­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta. En­si sun­nun­tai näyt­tää, mi­ten sa­ta­kun­ta­lai­set osal­lis­tu­vat.

Lii­ton kes­kei­se­nä toi­min­ta-aja­tuk­se­na ja teh­tä­vä­nä on suo­ma­lais­ten työ­vä­en­ta­lo­jen ja nii­tä edus­ta­vien eri ta­ho­jen ja toi­mi­joi­den tu­ke­mi­nen ja edun­val­von­ta.

Pal­kin­non luo­vu­tus­ti­lai­suus on Eu­ran Työ­vä­en­ta­lo On­ne­las­sa sun­nun­tai­na 4.12. klo 15 al­ka­en. Lu­vas­sa on ly­hy­et pu­heet, kak­ku­kah­vit ja mu­siik­kia.

Pal­kit­ta­va talo toi­mi­joi­neen saa myös kun­ni­a­kir­jan ja työ­vä­en­ta­lo­ra­has­ton tun­nus­tus­ra­han 500 eu­roa.

Toi­min­nan­joh­ta­ja Les­ke­lä pa­hoit­te­lee jo nyt, et­tei it­se pää­se pai­kal­le, mut­ta lii­ton edus­tus tu­lee ja osal­lis­tuu. Sa­ta­kun­nas­ta lii­ton hal­li­tuk­seen kuu­luu Mat­ti Sa­vo­lai­nen Ruos­nie­men työ­vä­en­ta­los­ta Po­ris­ta.

– Pi­däm­me edus­tuk­sen hal­li­tuk­ses­sa kat­ta­va­na maan­tie­teel­li­ses­ti, Les­ke­lä sa­noo.

Työ­vä­en­ta­lo On­ne­la on ra­ken­net­tu vuon­na 1907. Talo kä­sit­tää 538 ne­li­ö­tä ti­laa kah­des­sa ker­rok­ses­sa.