STT

Fa­zer aloit­taa jäl­leen muu­tos­neu­vot­te­lut. Ne voi­vat joh­taa enin­tään 54 työ­suh­teen päät­ty­mi­seen. Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä on yh­teen­sä yli 200 Lah­den lei­po­mon työn­te­ki­jää sekä osa toi­mi­hen­ki­löis­tä.

Muu­tos­neu­vot­te­lui­den syy­nä on se, et­tä Fa­zer suun­nit­te­lee uu­den ener­gi­a­te­hok­kaan lei­pä­lin­jan ra­ken­ta­mis­ta Lah­den lei­po­mol­le. Sa­mal­la Lah­des­sa ole­vien tuo­tan­to­lin­jo­jen mää­rä vä­he­ni­si.

Mah­dol­li­set vä­hen­nyk­set on tar­koi­tus teh­dä vai­heit­tain vuo­sien 2023–2025 ai­ka­na. Neu­vot­te­lui­den pii­riin ei­vät kuu­lu ylem­mät toi­mi­hen­ki­löt, ei­kä Lah­den Glu­tee­nit­to­man lei­po­mon hen­ki­lö­kun­ta.

Fa­zer ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä se yrit­tää pi­tää ir­ti­sa­no­mi­set mah­dol­li­sim­man vä­häi­si­nä ja yh­ti­ön ta­voit­tee­na on tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man mo­nel­le ir­ti­sa­no­mi­sen vaih­to­eh­to­na muu­ta työ­tä tai löy­tää työn­te­ki­jäl­le so­pi­va roo­li tu­le­vai­suu­des­sa.

Vii­mek­si ei­len yh­tiö tie­dot­ti, et­tä Fa­zer Lei­po­mot Suo­mi aloit­taa myy­mä­lä­lei­po­mo­lii­ke­toi­min­taa kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut, jot­ka voi­vat joh­taa enin­tään 96 työ­suh­teen päät­ty­mi­seen.

Yh­teen­sä näi­den neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä on 660 myy­mä­lä­lei­po­mo­lii­ke­toi­min­nan or­ga­ni­saa­ti­oon kuu­lu­vaa hen­ki­löä.

Fa­zer ker­too, et­tä to­teu­tu­es­saan myy­mä­lä­lei­po­mo­lii­ke­toi­min­taan suun­ni­tel­lut muu­tok­set voi­vat joh­taa työ­teh­tä­vien lak­kaa­mi­seen, muut­tu­mi­seen tai uu­sien työ­teh­tä­vien syn­ty­mi­seen. Yh­ti­ön mu­kaan neu­vot­te­lut voi­vat joh­taa työ­suh­tei­den päät­ty­mi­seen, jos työ­nan­ta­ja ja -te­ki­jä ei­vät pää­se so­pi­muk­seen uu­des­ta työ­so­pi­muk­ses­ta ja sen eh­dois­ta.

---

Kor­jat­tu ai­em­paa uu­tis­ta: Fa­zer ker­toi ai­em­min vir­heel­li­ses­ti, et­tei­vät toi­mi­hen­ki­löt kuu­lu neu­vot­te­lui­den pii­riin. Fa­zer kui­ten­kin kor­ja­si myö­hem­min tie­do­tet­taan, et­tä osa toi­mi­hen­ki­löis­tä kuu­luu muu­tos­neu­vot­te­lui­den pii­riin.