Ans­si Ru­la­mo, Ay­la Al­ba­y­rak / STT

Suo­men ja Ruot­sin yh­tä­ai­kai­nen Nato-jä­se­nyys on edel­leen tär­keä pri­o­ri­teet­ti, ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) va­kuut­taa.

Haa­vis­to pu­hui asi­as­ta tä­nään edus­kun­nan val­ti­o­sa­lis­sa pi­tä­mäs­sään tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa. Ti­lai­suus kut­sut­tiin ko­koon pian sen jäl­keen kun Haa­vis­ton tul­kit­tiin aa­mul­la Ylen haas­tat­te­lus­sa ra­ot­ta­neen ovea Suo­men ete­ne­mi­sel­le Nato-pro­ses­sis­sa il­man Ruot­sia.

–  Kai­kis­ta vas­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Suo­men ja Ruot­sin yh­tei­nen Nato-tai­val jat­kuu. Py­rim­me edis­tä­mään sitä yh­des­sä, toi­mi­maan yh­des­sä niin et­tä mo­lem­mat maat sai­si­vat jä­se­nyy­ten­sä ra­ti­fi­oi­duk­si ja tu­li­si­vat yh­tä ai­kaa Na­ton jä­se­nik­si, Haa­vis­to sa­noi.

Hän ker­toi kes­kus­tel­leen­sa tä­nään myös Na­ton pää­sih­tee­rin Jens Stol­ten­ber­gin kans­sa.

–  Hän edel­leen vah­vis­ti sen, et­tä Na­ton eh­do­ton oma pri­o­ri­teet­ti on se, et­tä Suo­mi ja Ruot­si pää­si­si­vät yh­tä ai­kaa Na­ton jä­se­nik­si, Haa­vis­to sa­noi ja ker­toi tä­män joh­tu­van muun mu­as­sa Poh­jois­mai­den puo­lus­tus­suun­nit­te­lus­ta.

– Se liit­tyy (myös) mah­dol­li­seen 5. ar­tik­lan avun­saa­mi­seen, kun mie­ti­tään reit­te­jä Suo­meen, mik­sei Bal­ti­an­kin mai­hin. Ruot­si on täs­sä­kin tär­ke­äs­sä osas­sa.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön mu­kaan näyt­tää sil­tä, et­tä Nato-jä­se­nyy­den osal­ta täy­tyy odot­taa vaa­lien jär­jes­tä­mis­tä Tur­kis­sa. Nii­nis­tön mu­kaan asi­as­sa täy­tyy ot­taa rau­hal­li­ses­ti.

–  Pidä kat­se pal­los­sa mut­ta älä muu­tu it­se pal­lok­si, Nii­nis­tö sa­noi.

Pre­si­dent­ti kom­men­toi tuo­ret­ta Nato-ti­lan­net­ta tä­nään ly­hy­es­ti tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa Ki­o­vas­sa. Hän sa­noi ha­lu­a­van­sa yh­dis­tää lau­sun­ton­sa ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton lau­sun­toon.

Aa­mul­la Haa­vis­to vai­kut­ti en­sim­mäis­tä ker­taa myön­tä­vän, et­tä Suo­mi jou­tuu har­kit­se­maan mah­dol­li­suut­ta ede­tä pro­ses­sis­sa eri­tah­ti­ses­ti. Tur­kin pre­si­dent­ti Re­cep Ta­yyip Er­do­gan sa­noi maa­nan­tai­na Tuk­hol­mas­sa pi­de­tyn mie­le­no­soi­tuk­sen jäl­keen, et­tä Ruot­sin ei pidä odot­taa Tur­kil­ta tu­kea Nato-jä­se­nyy­del­leen.

Yle ky­syi Haa­vis­tol­ta aa­mul­la, on­ko Suo­men jär­ke­vää edel­leen ede­tä Nato-pro­ses­sis­sa sa­maa tah­tia Ruot­sin kans­sa.

–  Var­mas­ti mo­lem­pien mai­den tur­val­li­suut­ta aja­tel­len se on eh­dot­to­mas­ti yk­kös­vaih­to­eh­to, mut­ta täy­tyy tie­tys­ti ar­vi­oi­da ti­lan­net­ta. On­ko ta­pah­tu­nut jo­tain sel­lais­ta, joka pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä es­täi­si Ruot­sin hank­keen ete­ne­mis­tä. Nyt on vie­lä lii­an ai­kais­ta sii­hen ot­taa kan­taa, Haa­vis­to sa­noi.

Ul­ko­mi­nis­te­rin kom­ment­ti läh­ti le­vi­ä­mään myös kan­sain­vä­li­ses­sä me­di­as­sa. Esi­mer­kik­si uu­tis­toi­mis­tot AFP ja Reu­ters tul­kit­si­vat Haa­vis­ton avan­neen oven eri­ai­kai­sel­le jä­se­nyy­del­le.

Kom­ment­ti näyt­ti ai­heut­ta­neen häm­men­nys­tä Ruot­sis­sa. Ruot­sin ul­ko­mi­nis­te­ri To­bi­as Bil­lst­röm sa­noi ole­van­sa yh­tey­des­sä Suo­meen sel­vit­tääk­seen, mitä Haa­vis­to tar­koit­ti.

– Ruot­si kun­ni­oit­taa Ruot­sin, Suo­men ja Tur­kin vä­lis­tä so­pi­mus­ta Nato-jä­se­nyy­des­täm­me. Olem­me teh­neet niin tä­hän as­ti ja teem­me niin jat­kos­sa­kin, hän sa­noi uu­tis­toi­mis­to TT:lle kir­jal­li­ses­ti an­ta­mas­saan kom­men­tis­sa.

Edus­kun­nan tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan Haa­vis­to sel­vit­ti kom­ment­ti­aan.

–  Tot­ta kai jos­sain tuol­la ta­ka­rai­vos­sa mie­ti­tään eri­lai­sia maa­il­mo­ja, jois­sa sit­ten jo­tain maa­ta py­sy­väs­ti es­tet­täi­siin jä­se­nyy­des­tä. Mut­ta täs­sä ti­lan­tees­sa ei vie­lä ol­la, vaan nyt näh­dään et­tä Suo­men ja Ruot­sin yh­tei­nen tie on vie­lä mah­dol­li­nen, Haa­vis­to sa­noi ja ker­toi käy­neen­sä tä­nä­kin aa­mu­na aja­tuk­sen­vaih­toa Ruot­sin kans­sa.

Tur­kin vii­mei­sim­män äläh­dyk­sen syy­nä on vii­kon­lop­pu­na Tuk­hol­mas­sa pi­det­ty mie­le­no­soi­tus, jos­sa ää­ri­oi­keis­to­po­lii­tik­ko polt­ti mus­li­mien py­hän kir­jan Ko­raa­nin lä­hel­lä Tur­kin suur­lä­he­tys­töä. Turk­ki oli etu­kä­teen vaa­ti­nut Ruot­sia kiel­tä­mään mie­le­no­soi­tuk­sen pi­tä­mi­sen.

Jo ai­em­min Ruot­sin ja Tur­kin vä­lil­le oli nous­sut jän­nit­tei­tä mie­le­no­soi­tuk­ses­ta, jos­sa Er­do­ga­nia esit­tä­vä nuk­ke ri­pus­tet­tiin Tuk­hol­mas­sa roik­ku­maan ja­lois­taan.

Haa­vis­ton mu­kaan hän ja Ruot­sin ul­ko­mi­nis­te­ri Bil­lst­röm ovat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä Nato-pro­ses­siin on nyt tul­lut vä­hin­tään­kin muu­ta­mien viik­ko­jen lyk­käys. Hän ker­toi Suo­men ja Ruot­sin te­ke­vän kaik­ken­sa, jot­ta kes­kus­te­luis­sa Tur­kin kans­sa pääs­täi­siin pa­laa­maan nor­maa­liin.

Seu­raa­va as­kel neu­vot­te­luis­sa oli­si­vat kol­men­vä­li­set vir­ka­mies­ta­son neu­vot­te­lut. Niil­le on et­sit­ty ai­kaa al­ku­vuo­del­le, mut­ta sitä ei tois­tai­sek­si ole löy­ty­nyt. Haa­vis­to toi­voo, et­tä ny­kyi­sen ju­pa­kan ai­heut­ta­man lyk­käyk­sen jäl­keen kes­kus­te­lut pää­si­si­vät jat­ku­maan.

Haa­vis­ton mu­kaan vai­kut­taa sil­tä, et­tä Suo­men ja Ruot­sin jä­se­nyyk­sien ra­ti­fi­oi­mi­nen en­nen tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä pi­det­tä­viä Tur­kin vaa­le­ja vai­kut­taa nyt lii­an op­ti­mi­sel­ta. Tä­hän as­ti hän oli pi­tä­nyt sitä mah­dol­li­se­na.

–  En re­hel­li­ses­ti us­ko sii­hen, et­tä en­nen Tur­kin vaa­le­ja ti­lan­ne edis­tyi­si. Seu­raa­va ai­kas­lot­ti on sii­nä Tur­kin vaa­lien ja (hei­nä­kuun) Vil­nan (Nato-)huip­pu­ko­kouk­sen vä­lis­sä.

Suo­mi ja Ruot­si jät­ti­vät Nato-ha­ke­muk­sen­sa tou­ko­kuus­sa yh­tä ai­kaa ja ovat pyr­ki­neet ete­ne­mään pro­ses­sis­sa sa­maa tah­tia. Suo­men val­ti­on­joh­to on ai­kai­sem­min ol­lut ha­lu­ton edes spe­ku­loi­maan mah­dol­li­suu­del­la, et­tä Suo­mi voi­si pääs­tä Na­ton jä­se­nek­si en­nen Ruot­sia.

Haa­vis­to sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tei hä­nen tar­koi­tuk­se­naan ol­lut nyt­kään spe­ku­loi­da asi­al­la.

Turk­ki ja Un­ka­ri ovat ai­no­at maat, jot­ka ei­vät ole ra­ti­fi­oi­neet Suo­men ja Ruot­sin jä­se­nyyk­siä. Un­ka­rin ra­ti­fi­oin­nin osal­ta Haa­vis­to ei odo­ta on­gel­mia. Un­ka­ri on Haa­vis­ton mu­kaan lu­van­nut kä­si­tel­lä asi­an hel­mi­kuus­sa ja va­kuut­ta­nut, et­tei se ole vii­mei­nen ra­ti­fi­oi­ja.