STT

Suo­men itä­ra­jan ti­lan­net­ta on mää­rä kä­si­tel­lä tä­nään val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa.

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­sen (ps.) ei­li­sel­le suun­ni­tel­tu tie­do­tus­ti­lai­suus ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sis­ta pe­ruun­tui vii­me het­kel­lä. Val­ti­o­neu­vos­ton tie­dot­teen mu­kaan hal­li­tus päät­ti ei­len täy­den­tää val­ti­o­neu­vos­ton esi­tys­tä toi­mis­ta ra­ja­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Lai­ton maa­han­tu­lo on li­sään­ty­nyt itä­ra­jal­la no­pe­as­ti. Pää­tök­set teh­dään tä­nään val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa, jon­ka jäl­keen jär­jes­te­tään tie­do­tus­ti­lai­suus.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi ei­len il­lal­la hal­li­tus­läh­tei­siin no­ja­ten, et­tä asi­an siir­ty­mi­sen taus­tal­la oli se, et­tä tors­tain val­ti­o­neu­vos­ton is­tun­toon ai­o­taan val­mis­tel­la eh­do­tus ko­vem­mis­ta ra­joi­tuk­sis­ta itä­ra­jal­la kuin oli vie­lä kes­ki­viik­ko­na ai­ot­tu.

Kaak­kois-Suo­men raja-ase­mil­le on saa­pu­nut vii­me päi­vi­nä ta­va­no­mais­ta enem­män tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.