STT

Val­ti­on­ta­lou­den so­peu­tus­toi­met ja­ka­vat kan­san kah­tia, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­sen teet­tä­mä mie­li­pi­de­mit­taus. USU-gal­lu­pin mu­kaan 44 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa hal­li­tuk­sen so­peu­tus­toi­mia, ku­ten pal­ve­lui­den ja etuuk­sien leik­kauk­sia sekä ve­ron­ko­ro­tuk­sia, vaik­ka ne hei­ken­täi­si­vät vas­taa­jan omaa elin­ta­soa. Täs­mäl­leen yh­tä moni vas­taa­ja tor­juu so­peu­tus­toi­met.

Uu­tis­suo­ma­lai­sen mu­kaan so­peu­tus­toi­mien kan­na­tus on nous­sut edel­li­ses­tä mit­tauk­ses­ta, joka teh­tiin vuo­si sit­ten, en­nen vii­me ke­vään edus­kun­ta­vaa­le­ja. Tuol­loin kan­nat­ta­jia oli 36 ja vas­tus­ta­jia 43 pro­sent­tia.

Suu­rin muu­tos ky­se­lyi­den vä­lil­lä on ta­pah­tu­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien nä­ke­myk­sis­sä. Vuo­si sit­ten vain 23 pro­sent­tia pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta hy­väk­syi so­peu­tus­toi­met. Nyt heis­tä jopa 71 pro­sent­tia kan­nat­taa so­peu­tuk­sia.

Tu­run yli­o­pis­ton edus­kun­ta­tut­ki­muk­sen kes­kuk­sen joh­ta­ja Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä ar­vi­oi Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set on val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ran (ps.) joh­dol­la on­nis­tu­nut va­kuut­ta­maan kan­nat­ta­jan­sa sii­tä, et­tä so­peu­tus­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä.

Tie­to­yk­kö­sen to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si 1 000 suo­ma­lais­ta 12.–20. maa­lis­kuu­ta. Vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.