Tuo­mas Sa­vo­nen, Em­mi Til­vis / STT

Val­ti­o­neu­vos­to on ni­men­nyt eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Hen­na Virk­ku­sen (kok.) Suo­men jä­se­neh­dok­kaak­si Eu­roo­pan ko­mis­si­oon. Ko­mis­si­on toi­mi­kau­si ulot­tuu tä­män vuo­den mar­ras­kuus­ta lo­ka­kuu­hun 2029.

Val­ti­o­neu­vos­to päät­ti asi­as­ta ylei­sis­tun­nos­saan tors­tai­na.

Virk­ku­nen on toi­mi­nut kan­sa­ne­dus­ta­ja­na vuo­si­na 2007–14. Vuo­si­na 2008–11 hän toi­mi ope­tus­mi­nis­te­ri­nä, vuo­si­na 2011–14 hal­lin­to- ja kun­ta­mi­nis­te­ri­nä ja vuon­na 2014 lii­ken­ne- ja kun­ta­mi­nis­te­ri­nä. Hän on ol­lut Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­sen vuo­des­ta 2014.

Ke­sä­kuun eu­ro­vaa­leis­sa Virk­ku­nen va­lit­tiin kol­man­nel­le kau­del­leen EU-par­la­men­tis­sa. Hän sai ko­koo­muk­sen eh­dok­kais­ta toi­sek­si eni­ten ää­niä. Yk­kö­sek­si kii­la­si Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin en­ti­nen joh­ta­ja Mika Aal­to­la.

Virk­ku­sen ti­lal­le par­la­ment­tiin nou­si­si va­ra­si­jal­le jää­nyt ko­koo­muk­sen Sir­pa Pie­ti­käi­nen.

Ko­mis­saa­rien ni­mi­tys on mo­ni­puo­li­nen pa­la­pe­li. Ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­ja käy jä­sen­val­ti­oi­den kans­sa kes­kus­te­lu­ja kan­sal­li­sis­ta ko­mis­saa­rieh­dok­kais­ta ja päät­tää hei­dän vas­tuu­a­lu­eis­taan.

On pu­hut­tu, et­tä Eu­roo­pan ko­mis­si­oon pe­rus­tet­tai­siin puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin teh­tä­vä. Se ei kui­ten­kaan vai­ku­ta ole­van ko­koo­muk­sen yk­kös­va­lin­ta Suo­mel­le.

Ko­koo­muk­sen ke­sä­kuun puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa sekä pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) et­tä Virk­ku­nen nos­ti­vat esiin, et­tä pai­na­via salk­ku­ja on tar­jol­la myös kil­pai­lu­ky­vyn ja si­sä­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­sen alu­eel­ta. Or­po lu­et­te­li li­säk­si osaa­mi­sen, lii­ken­ne­po­li­tii­kan, ener­gi­an ja kas­vun. Virk­ku­nen li­sä­si vih­re­än siir­ty­män.

– Mi­nus­ta mei­dän kan­nat­taa kat­soa vä­hän la­ve­am­min täs­sä vai­hees­sa var­sin­kin, kun em­me edes tie­dä, on­ko puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin salk­kua edes tu­los­sa, Or­po to­te­si.

Kus­ta­kin EU-maas­ta va­li­taan yk­si ko­mis­saa­ri.