STT

Työl­li­syys­pöy­däs­sä on pääs­ty koko lail­la fi­naa­liin, ker­too kris­til­lis­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Sari Es­sa­yah Sää­ty­ta­lol­la.

Hä­nen mu­kaan­sa sa­mas­sa yh­tey­des­sä kä­si­tel­tiin myös so­si­aa­li­tur­vau­u­dis­tus­ta.

Es­sa­ya­hin mu­kaan myös­kin sote-pöy­däs­sä on edet­ty.

Hän sa­noo, et­tä tä­nään moni ryh­mä on päät­tä­nyt pi­tää etä­ko­kouk­sia.