Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Hä­täil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen tu­lee vuo­den 2025 lop­puun men­nes­sä mah­dol­li­sek­si myös re­aa­li­ai­kai­sel­la teks­tin­syö­töl­lä, ker­too Hä­tä­kes­kus­lai­tos.

Uu­si il­moi­tus­ta­pa on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ih­mi­sil­le, joil­la on vai­keuk­sia kuu­le­mi­sen tai pu­hu­mi­sen kans­sa ja jot­ka ovat tä­hän as­ti käyt­tä­neet hä­täil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen hä­tä­teks­ti­vies­tiä.

Re­aa­li­ai­kai­ses­sa teks­tin­syö­tös­sä (RTT) kir­joi­tet­tu teks­ti vä­lit­tyy vä­lit­tö­mäs­ti kir­jain kir­jai­mel­ta. Il­moit­ta­jan ja hä­tä­kes­kuk­sen vä­lil­lä nä­kyy kum­paan­kin suun­taan kaik­ki kir­joi­tet­tu ja pois­tet­tu teks­ti, ku­ten vir­he­näp­päi­lyt ja nii­den pois­ta­mi­nen.

– Täl­lä ta­voi­tel­laan sitä, et­tä avun­tar­vit­si­jal­le syn­tyy re­aa­li­ai­kai­suu­den tun­ne vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa hä­tä­kes­kuk­sen kans­sa. Sa­mal­la ta­val­la kuin jos pu­hui­sim­me pu­he­li­mes­sa, sa­noo so­vel­lu­sa­si­an­tun­ti­ja Sami Suo­ma­lai­nen tie­dot­tees­sa.

Hä­täil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen RTT:llä tar­vit­see äly­pu­he­li­men. Kun il­moit­ta­ja soit­taa hä­tä­nu­me­roon, pu­he­li­men käyt­tö­jär­jes­tel­mä an­taa au­to­maat­ti­ses­ti vaih­to­eh­dok­si hyö­dyn­tää re­aa­li­ai­kais­ta teks­tin­syöt­töä, Hä­tä­kes­kus­lai­tos ker­too.

Hä­tä­kes­kus­lai­tok­sen mu­kaan uu­den hä­täil­moi­tus­ta­van taus­tal­la ovat EU:n es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vin ja sen myö­tä ko­ti­mai­sen lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set,

Es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vin ta­voi­te on edis­tää kaik­kien ja eri­tyi­ses­ti vam­mais­ten hen­ki­löi­den mah­dol­li­suut­ta it­se­näi­seen asi­oin­tiin YK:n vam­mai­sy­leis­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti.

RTT tu­lee pa­kol­li­sek­si jo­kai­seen EU:n maa­han vuo­den 2025 lop­puun men­nes­sä.

Tois­tai­sek­si RTT on käy­tös­sä vas­ta kah­des­sa EU-maas­sa, jois­sa ko­ke­muk­set sii­tä ovat ol­leet myön­tei­siä, Hä­tä­kes­kus­lai­tos ker­too. Uu­si hä­täil­moi­tus­ta­pa ei ole kas­vat­ta­nut il­moi­tus­mää­riä mer­kit­tä­väs­ti.

Pal­ve­lu on mak­su­ton ja avoin kai­kil­le, ei­kä sen käyt­tä­mi­nen vaa­di en­nak­ko­re­kis­te­röi­ty­mis­tä. Hä­tä­kes­kus­lai­tos kui­ten­kin ke­hot­taa nii­tä, jot­ka pys­ty­vät te­ke­mään hä­täil­moi­tuk­sen pu­het­ta käyt­tä­en, te­ke­mään jat­kos­sa­kin hä­täil­moi­tuk­sen soit­ta­mal­la.

Hä­tä­kes­kus­lai­tok­sel­la ol­laan so­vel­lu­sa­si­an­tun­ti­ja Sami Suo­ma­lai­sen mu­kaan RTT:n ke­hi­tys­työs­sä al­ku­met­reil­lä. Lop­pu­vuo­den ai­ka­na ta­voit­tee­na on saa­da val­miik­si tek­ni­nen to­teu­tus­suun­nit­te­lu ja var­mis­taa pro­jek­tin riit­tä­vä ra­hoi­tus.