Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen, Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Ko­koo­muk­sen ohel­la myös­kään kes­kus­taa ei hy­väk­syt­ty tänä vuon­na kump­pa­nik­si sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen Hel­sin­ki Pride -ta­pah­tu­maan. Asi­an vah­vis­taa STT:lle kes­kus­tan Hel­sin­gin pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­la.

Hel­sin­ki Pride -yh­tei­sön mu­kaan kump­pa­nien va­lin­nas­sa kriit­ti­se­nä ky­sy­myk­se­nä oli trans­lain uu­dis­tuk­seen liit­ty­vä kes­kus­te­lu ja puo­lu­ei­den ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­nen.

Osa kes­kus­tan ja ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta ää­nes­ti uu­dis­tus­ta vas­taan, kun edus­kun­ta al­ku­vuo­des­ta hy­väk­syi uu­den trans­lain. Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta 13 ää­nes­ti trans­lain uu­dis­tus­ta vas­taan ja 12 sen puo­les­ta. Ko­koo­muk­ses­ta uu­dis­tus­ta vas­taan ää­nes­ti 10 ja puo­les­ta 26 kan­sa­ne­dus­ta­jaa.

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­po sa­noo ole­van­sa pa­hoil­laan sii­tä, et­tei puo­lue pää­se tänä vuon­na yh­tei­sö­kump­pa­nik­si Hel­sin­ki Pri­deen. Or­po sa­noi tiis­tai­na hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin men­nes­sään pi­tä­vän­sä pää­tös­tä po­liit­ti­se­na ja eri­koi­se­na.

Kes­kus­tan Hel­sin­gin pii­rin Ran­ta­mau­lan mu­kaan pii­ri­jär­jes­tö sai tie­don pää­tök­ses­tä maa­nan­tai­na. Hel­sin­ki Pride pe­rus­te­li pää­tös­tä muun mu­as­sa kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jien ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­lä trans­lain uu­dis­tuk­ses­sa.

Ran­ta­mau­la pi­tää Pri­den jär­jes­tä­jien pää­tös­tä "su­rul­li­sen epä­on­nis­tu­nee­na".

– Jos täl­lä oli tar­koi­tus nä­päyt­tää esi­mer­kik­si trans­lain ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­ses­tä, niin täs­sä men­tiin kyl­lä lii­an pit­käl­le. Mi­nus­ta Pri­den jär­jes­tä­jil­tä su­rul­li­sen epä­on­nis­tu­nut pää­tös.

Po­li­tii­kan tut­ki­ja Jo­han­na Vuo­rel­ma Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta kom­men­toi Twit­te­ris­sä, et­tä pää­tös sul­kea ko­koo­mus ja kes­kus­ta ulos yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta on ol­lut kes­kus­te­lun pe­rus­teel­la hy­vin te­ho­kas kei­no ra­ken­taa vas­tak­kai­na­set­te­lua.

– Pää­tök­ses­tä hyö­ty­vät ai­na­kin Pri­dea vas­tus­ta­vat ta­hot, mut­ta vie­lä on epä­sel­vää, mi­ten se edis­tää vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia, Vuo­rel­ma kir­joit­taa.