Mark­ku Uha­ri / STT

Vaa­san ho­vi­oi­keus on tuo­min­nut ne­li­kymp­pi­sel­le mie­hel­le van­keut­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki-Suo­men pii­rin vaa­li­pääl­lik­köön Pek­ka Ka­ta­jaan koh­dis­tu­nees­ta vä­ki­val­lan­te­os­ta.

Kes­ki-Suo­men kä­rä­jä­oi­keus ai­em­min hyl­kä­si mies­tä vas­taan nos­te­tut syyt­teet, mut­ta asia ete­ni ho­vi­oi­keu­teen syyt­tä­jän ja Ka­ta­jan va­li­tet­tua kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kai­sus­ta. Myös ho­vi­oi­keus hyl­kä­si tiis­tai­na an­ta­mas­saan rat­kai­sus­sa mies­tä vas­taan nos­te­tun en­si­si­jai­sen syyt­teen mur­han yri­tyk­ses­tä. Sen si­jaan ho­vi­oi­keus ar­vi­oi mie­hen syyl­lis­ty­neen tois­si­jai­siin syyt­tei­siin ja tuo­mit­si hä­net kuu­dek­si vuo­dek­si van­keu­teen avu­nan­nos­ta mur­han yri­tyk­seen ja avu­nan­nos­ta tör­ke­ään ko­ti­rau­han rik­ko­mi­seen.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki-Suo­men pii­rin vaa­li­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut Pek­ka Ka­ta­ja pa­hoin­pi­del­tiin ko­to­naan Jäm­säs­sä Kes­ki-Suo­mes­sa hei­nä­kuus­sa 2020. Ka­ta­jan ovel­le il­mes­tyi kak­si mies­tä mu­ka­naan pos­ti­pa­ket­ti. Si­säl­lä mie­het pa­hoin­pi­te­li­vät Ka­ta­jan muun mu­as­sa is­kien hän­tä va­sa­ral­la lo­pul­ta yli 20 ker­taa pää­hän.

Vaik­ka te­ki­jöi­tä on ker­rot­tu ol­leen kak­si, vain yh­tä vas­taan nos­tet­tiin lo­pul­ta syy­te.

Ka­ta­ja ei it­se ky­en­nyt tun­nis­ta­maan hän­tä vas­taan hyö­kän­nei­tä ih­mi­siä, mut­ta to­dis­ta­ja oli näh­nyt kah­den ih­mi­sen pois­tu­van Ka­ta­jan asun­non luo­ta no­pe­as­ti ta­pah­tu­ma-ai­kaan.

Ho­vis­sa tuo­mi­tun sor­men­jäl­jet löy­tyi­vät Ka­ta­jan ko­tiin jää­nees­tä pos­ti­pa­ke­tis­ta. Hän myös omis­ti vas­taa­van­kal­tai­sen au­ton, jol­lai­nen oli val­von­ta­ka­me­rois­sa näh­ty ta­pah­tu­ma­pai­kan lä­hel­lä.

Mies it­se kiis­ti syyl­lis­ty­neen­sä te­koon ja sa­noi oi­keu­des­sa ol­leen­sa ta­pah­tu­mien ai­kaan ko­to­naan Tuu­su­las­sa.

Ho­vi­oi­keus ar­vi­oi, et­tä hyök­käyk­sel­lä Ka­ta­jaa vas­taan oli po­liit­ti­nen mo­tii­vi. Tuo­mit­tu oli ho­vi­oi­keu­den mu­kaan pe­rus­suo­ma­lai­siin kuu­lu­neen Tee­mu Tors­so­sen ak­tii­vi­nen kan­nat­ta­ja, ja Ka­ta­ja oli ol­lut ai­em­min ak­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, et­tei Tors­sos­ta otet­tu puo­lu­een edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Sit­tem­min Tors­so­nen myös ero­tet­tiin puo­lu­ees­ta.

Vaa­san ho­vi­oi­keus ar­vi­oi, et­tä Tors­so­sen ja hä­nen tu­ki­joi­den­sa kie­len­käyt­tö Ka­ta­jaa ja pe­rus­suo­ma­lai­sia koh­taan oli ol­lut ag­g­res­sii­vis­ta. Oi­keus ar­vi­oi­kin, et­tä tuo­mi­tul­la oli Tors­so­sen tu­ki­ja­na mo­tii­vi te­ol­le.

Tors­so­nen ei ole ol­lut syy­tet­ty­nä Ka­ta­jaa vas­taan teh­dys­tä hyök­käyk­ses­tä.

Ho­vi­oi­keus ar­vi­oi, et­tei näyt­tö suo­raan osoit­ta­nut mie­hen ol­leen te­ko­pai­kal­la ja koh­dis­ta­neen Ka­ta­jaan vä­ki­val­taa. Sik­si ho­vi­oi­keu­des­sa jäi var­tee­no­tet­ta­va epäi­ly sii­tä, et­tä mies oli­si syyl­lis­ty­nyt ri­kok­siin te­ki­jä­nä. Avu­nan­to­syy­tet­tä tu­ke­va näyt­tö sen si­jaan oi­keu­den mu­kaan muo­dos­tui läh­tö­koh­tai­ses­ti vah­vak­si.

Ho­vi­oi­keus kui­ten­kin ar­vi­oi, et­tä pa­ke­tis­ta löy­ty­nei­den sor­men­jäl­kien vuok­si mies oli osal­lis­tu­nut vä­hin­tään teon val­mis­te­luun. Li­säk­si oi­keus piti mah­dol­li­se­na, et­tei mies ol­lut­kaan ko­to­na Uu­del­la­maal­la, ku­ten hän ker­toi. Näyt­tö tuki myös sitä, et­tä hyök­käyk­ses­sä oli käy­tet­ty tuo­mi­tun au­toa.

Ho­vi­oi­keu­den mu­kaan mie­hen esit­tä­mä vaih­to­eh­toi­nen ta­pah­tu­ma­kul­ku oli si­nän­sä mah­dol­li­nen, mut­ta kui­ten­kin epä­us­kot­ta­va, kun otet­tiin huo­mi­oon syy­tet­tä tu­ke­vat sei­kat. Sik­si oi­keu­den mu­kaan hä­nen syyl­li­syy­des­tään avu­nan­toon ei jää­nyt var­tee­no­tet­ta­vaa epäi­lyä. Ka­ta­jaan koh­dis­tu­neen vä­ki­val­lan laa­dun vuok­si ho­vi­oi­keus ar­vi­oi teon hen­ki­ri­kok­sen yri­tyk­sek­si ei­kä pa­hoin­pi­te­lyk­si.

Vaa­san ho­vi­oi­keus tuo­mit­si Juha Ka­le­vi Lind­roo­sin, 43, myös kor­vaa­maan Ka­ta­jal­le yli 39 000 eu­ron edes­tä vä­ki­val­lan­te­os­ta ai­heu­tu­nut­ta kär­si­mys­tä ja hait­taa. Oi­keus mää­rä­si hä­net myös van­git­ta­vak­si.