Mark­ku Uha­ri / STT

Hel­sin­gin Sa­no­mien (HS) tie­to­jen mu­kaan Yleis­ra­di­on in­dek­si­ko­ro­tuk­set on esi­tet­ty jää­dy­tet­tä­vik­si hal­li­tus­kau­den lop­puun. In­dek­si­jää­dy­tyk­sen ar­vi­oi­daan HS:n mu­kaan leik­kaa­van Ylen ra­hoi­tus­ta ku­mu­la­tii­vi­ses­ti kol­mes­sa vuo­des­sa yli 40 mil­joo­naa eu­roa.

Esi­tys si­säl­tyy Hel­sin­gin Sa­no­mien tie­to­jen mu­kaan uu­teen komp­ro­mis­siin, jon­ka par­la­men­taa­ri­sen Yle-työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen (kok.) on esit­tä­nyt työ­ryh­män jä­se­nil­le.

In­dek­si­ko­ro­tus­ten jää­dy­tyk­sen li­säk­si Mart­ti­sen komp­ro­mis­sis­sa esi­te­tään HS:n mu­kaan sitä, et­tä Ylen mak­sa­maa ar­von­li­sä­ve­ro­kan­ta nos­tet­tai­siin 10 pro­sen­tis­ta 14 pro­sent­tiin vuo­des­ta 2026 läh­tien. Ylen ra­hoi­tus oli vii­me vuon­na yh­ti­ön mak­sa­mien ve­ro­jen jäl­keen 523 mil­joo­naa eu­roa.

Mart­ti­nen ei vah­vis­ta­nut STT:lle HS:n tie­to­ja komp­ro­mis­sie­si­tyk­ses­tä. Hän ko­ros­taa, et­tä neu­vot­te­lut asi­as­ta ovat kes­ken.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä mie­tin­tö saa­tai­siin täl­lä vii­kol­la val­miik­si, hän sa­noi.

Mart­ti­nen ker­toi vii­me vii­kol­la MTV:n uu­ti­sil­le, et­tä työ­ryh­mä kut­su­taan kool­le heti, kun komp­ro­mis­sie­si­tys on nä­ky­vis­sä. Työ­ryh­mäl­lä on ko­kous tiis­tai­na.

Yleis­ra­di­on ra­hoi­tus­ta ja teh­tä­viä poh­ti­neen työ­ryh­män työ on ju­mit­tu­nut, kos­ka ryh­mä ei ole tois­tai­sek­si saa­nut tuo­tet­tua yk­si­mie­lis­tä esi­tys­tä. Yle-työ­ryh­män työn odo­tet­tiin val­mis­tu­van ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä.

Yh­tei­sen esi­tyk­sen val­mis­tu­mis­ta on vai­keut­ta­nut puo­lu­ei­den eri­mie­li­syy­det Ylen ra­hoi­tuk­seen teh­tä­vis­tä leik­kauk­sis­ta. Muun mu­as­sa hal­li­tus­puo­lue pe­rus­suo­ma­lais­ten työ­ryh­mäs­sä is­tu­va kan­sa­ne­dus­ta­ja Jo­a­kim Vi­ge­lius on jul­ki­suu­des­sa ker­to­nut vaa­ti­van­sa Ylen ra­hoi­tus­ta lei­kat­ta­van nel­jän­nek­sel­lä.