Juk­ka Sil­vast

Ul­vi­la­lai­nen Jark­ko Sten­fors ha­lu­aa, et­tä Ul­vi­la oli­si en­sim­mäis­ten paik­ka­kun­tien jou­kos­sa, joka ot­taa maa­pe­räl­leen ns. pie­ny­din­voi­ma­lan, eli pie­nen mo­du­laa­ri­sen re­ak­to­rin.

Ener­gi­as­ta ja sen riit­tä­vyy­des­tä sekä hin­nas­ta on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na pu­hut­tu ko­ros­te­tus­ti. Ve­nä­jän öl­jy- ja kaa­su­ha­nat ovat kiin­ni, ja Ol­ki­luo­don kol­mos­re­ak­to­rin täy­si­te­hoi­nen tuo­tan­to on vii­väs­ty­nyt.

Sten­fors toi­mii Po­si­va Oy:ssä yk­si­kön pääl­lik­kö­nä ja val­mis­te­lee työ­nään käy­te­tyn ydin­voi­ma­polt­to­ai­neen lop­pu­si­joi­tus­ta On­ka­loon Eu­ra­jo­el­le.

Hän nä­kee, et­tä kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua pie­ny­din­voi­ma­la on uu­si ja iso te­ol­li­suu­den­haa­ra ja näi­hin eten­kin Eu­roop­pa pa­neu­tuu vah­vas­ti. Ul­vi­lan kuu­lui­si ol­la en­sim­mäis­ten si­joi­tus­paik­ka­kun­tien jou­kos­sa Suo­mes­sa.

– Kun saam­me stan­dar­din hy­väk­syt­tyä edus­kun­nas­sa, niin sen jäl­keen ra­ken­ta­mi­nen ei vaa­ti­si kuin kun­nan, mi­hin voi­ma­la si­joit­tui­si sekä siel­lä ra­ken­ta­mis- ja ym­pä­ris­tö­lu­van.

– Idea pien­lai­tok­sis­sa oli­si se, et­tä te­ki­sim­me kan­sal­li­sen stan­dar­din lai­tos­tyy­pil­le tai use­am­me­kin. Jos hy­väk­sy­tyn tyy­pin va­lit­see ja te­kee stan­dar­din mu­kai­sil­la kom­po­nen­teil­la, sil­loin yk­si­tyis­koh­tai­sia suun­ni­tel­mia ei tar­vit­se kier­rät­tää Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ös­sä ja STUK:ssa. Sil­loin voi­si ta­val­laan va­li­ta lu­et­te­los­ta, et­tä tuon typ­pin lai­tok­sen ha­lu­an. Sil­le oli­si lu­vat val­mii­na.

– Stan­dar­di-mal­lin kaut­ta voi­sim­me tie­dus­tel­la kun­nil­ta, voi­si­ko täm­möi­nen re­ak­to­ri­tyyp­pi tul­la kun­nan alu­eel­le. Täs­sä voi­sim­me sa­mal­la teh­dä mark­ki­na­tut­ki­mus­ta ja kat­ta­vuus­tut­ki­mus­ta, jol­loin ra­ken­ta­ja, ra­ken­nut­ta­ja tai käyt­tä­jä voi poh­tia siir­to­jaan etu­kä­teen.

– Var­maan­kin täs­tä teh­dään kai­kin puo­lin help­po, ei­vät­kä nämä ole mi­tään ikui­suusp­ro­jek­te­ja.

Tur­val­li­suu­des­ta Sten­fors sa­noo, et­tä ydin­polt­to­ai­net­ta pien­voi­ma­las­sa on vä­hän ja lai­tos kä­sit­tää mo­nin­ker­tai­set tur­va­jär­jes­tel­mät. Se mis­sä voi­daan sääs­tää, on ak­tii­vi­sis­sa tur­va­toi­mis­sa, ai­dois­sa ja var­ti­joi­den mää­räs­sä.

– Lai­tok­sia voi­si jopa oh­ja­ta ja seu­ra­ta etääl­tä kes­kus­val­vo­mois­ta. Ydin­tur­val­li­suus on taat­tu. Polt­to­ai­net­ta on niin vä­hän, et­tä on jopa help­poa pi­tää polt­to­ai­neet epä­to­den­n­köi­sis­sä­kin hä­tä­ti­lan­teis­sa ra­ken­tei­den si­säl­lä.

Sten­fors nä­kee, et­tä on oi­ke­as­taan sama, on­ko si­joi­tus­paik­ka maal­la vai kau­pun­gis­sa.

– Jos pu­hu­taan läm­mös­tä tai kau­ko­läm­mös­tä, kyl­lä kan­nat­tai­si sel­lai­nen lai­tos ai­ka lä­hel­le asu­tus­ta teh­dä läm­mön­siir­to­put­kis­to­ja aja­tel­len. Ul­vi­las­sa on kat­ta­va kau­ko­läm­pö­ver­kos­to kes­kus­tan alu­eel­la val­mii­na.

Sten­fors on kes­kus­tel­lut aja­tuk­ses­ta Ul­vi­lan vir­ka­mies­joh­don kans­sa.

– Tie­tys­ti tu­lee hy­my­jä ja nau­rah­duk­si­a­kin, mut­ta ei ole tyr­mät­ty ide­aa. Sen kaut­ta olen voi­nut VTT:lle il­mais­ta, et­tä ai­na­kin Ul­vi­las­sa ol­laan lai­tok­sel­le myö­tä­mie­li­siä.

– Olen ydin­voi­man kan­nat­ta­ja ja kun­ta­lai­nen, ja kun mi­nul­la on ver­kos­to­ja ja tut­tu­ja VTT:ssä ja Lap­peen­ran­nan yli­o­pis­tos­sa, niin pys­tyn ka­na­voi­maan lai­tos­ta tän­ne Ul­vi­laan ja saat­ta­maan VTT:n ja Ul­vi­lan kau­pun­gin edus­ta­jat sa­maan neu­vot­te­lu­pöy­tään jos sel­lai­nen mah­dol­li­suus jos­kus tar­jou­tuu.

Hän sa­noo, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa tul­laan tie­toi­suut­ta pie­nis­tä mo­du­laa­ris­ta re­ak­to­reis­ta pa­ran­ta­maan.

– Ai­ka pal­jon ai­hees­ta on ol­lut jut­tua jo uu­ti­sis­sa, mut­ta kon­sep­ti ei ole ko­vin tun­net­tu. Kun kon­sep­ti tu­lee tun­ne­tuk­si – sen mah­dol­li­suus ja tur­val­li­suus – niin en us­ko, et­tä on vas­tus­tus­ta syn­tyy sen enem­pää kuin yleen­sä­kään ydin­voi­mal­la on.

– Luu­li­sin, et­tä tu­le­val­le ydin­voi­mal­le ja sen tuot­ta­mal­le läm­möl­le oli­si ky­syn­tää ja tätä myö­tä ai­ka moni kun­ta­lai­nen sen oman kun­nan alu­eel­le ha­lu­ai­si.

On­ko tek­niik­ka ja ra­ken­ta­mi­nen hal­paa?

– Läh­ti­sin eduis­sa liik­keel­le pääs­töt­tö­myy­des­tä ja tuo­tan­to­var­muu­des­ta. On tuo­tan­to it­ses­sään hal­paa­kin. Polt­to­ai­ne ei juu­ri mak­sa.

Hin­nan mää­rit­tä­mi­nen hä­nen mu­kaan­sa nyt on vai­ke­aa. Jos pe­rin­tei­nen ydin­voi­ma­la mak­sai­si mil­jar­deis­sa, nämä kym­me­nis­sä mil­joo­nis­sa, hän hah­mot­te­lee.

Voi­ma­lan fyy­si­sen koon hän ku­vai­lee isoh­kok­si oma­ko­ti­ta­lok­si, jol­lai­sen voi­si stan­dar­doi­da. Pie­ny­din­voi­ma­loi­ta on ai­ka iso­ja­kin kool­taan. Ka­na­das­sa ol­laan te­ke­mäs­sä pie­nen ker­ros­ta­lon ko­koi­sia pi­lot­ti­lai­tok­sia.

– Ai­ka pie­neen sel­lai­nen saa­daan mah­tu­maan. Olin Lap­peen­ran­nan yli­o­pis­tos­sa pie­nen tut­ki­mus­re­ak­to­rin vie­res­sä, se mah­tui­si pie­neh­köön kah­vi­laan.

– Re­ak­to­ri on noin met­ri ker­taa met­ri ja kor­keus kah­dek­san met­riä. Put­kis­tol­le ja lait­teil­le tar­vi­taan muu­ta­ma li­sä­met­ri.

– Kun on ole­mas­sa pi­lot­ti­lai­tok­sia ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia, sel­lai­sen voi­si ra­ken­taa vuo­des­sa tai kah­des­sa.

Sten­fors ar­vi­oi, et­tä pi­lot­ti­lai­tos­ten ra­ken­ta­mi­ses­sa Es­poo ja Lap­peen­ran­ta voi­vat ol­la etu­mat­kal­la.

– Es­poon kau­pun­ki jo mai­nos­taa jul­ki­ses­ti, et­tä se ha­lu­aa sen en­sim­mäi­sen lai­tok­sen. Si­jait­see­han VTT Es­poos­sa ja siel­lä on ydin­tek­nis­tä toi­min­taa val­mii­na.

Sten­fors toi­mii myös ko­koo­muk­sen Sa­ta­kun­nan pii­rin va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na. Pii­rin edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­ma jul­kis­te­taan hel­mi­kuun alus­sa.

– Voin lu­va­ta, et­tä oh­jel­mas­sa pie­ny­din­voi­ma­lat on mai­nit­tu.

VTT on Suo­men val­ti­on omis­ta­ma yh­tiö, jon­ka omis­ta­ja­oh­jaa­ja­na toi­mii Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö.