Min­na Pul­li / STT

Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun tar­ve Luo­teis-Syy­ri­as­sa oli jo en­nen maa­nan­tain maan­jä­ris­tys­tä val­ta­va, ker­too Lää­kä­rit il­man ra­jo­ja -jär­jes­tön Suo­men toi­min­nan­joh­ta­ja Lin­da Ko­na­te. Tä­hän on vai­kut­ta­nut en­nen kaik­kea vuo­sia kes­tä­nyt sota sekä maan si­säis­ten pa­ko­lais­ten mää­rä.

– Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun tar­ve oli jo en­tuu­des­taan suu­ri ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tö haas­ta­va, Ko­na­te ku­vaa STT:lle.

Hä­nen mu­kaan­sa Luo­teis-Syy­ri­aan on saa­tu hu­ma­ni­taa­ris­ta apua vain yh­den Tur­kin ja Syy­ri­an ra­jal­la si­jait­se­van ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta. Lu­paa kul­jet­taa apua ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta jat­ket­tiin tam­mi­kuus­sa YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä kuu­dek­si kuu­kau­dek­si.

– Nyt on huo­li jä­ris­tyk­sen vai­ku­tuk­sis­ta myös tä­hän. Ra­ja­ny­li­tys­paik­ka si­jait­see sil­lä alu­eel­la, jo­hon jä­ris­tys on vai­kut­ta­nut. Eli on­ko siel­lä tiet kun­nos­sa, pääs­tään­kö siel­lä liik­ku­maan, Ko­na­te sa­noo.

Lää­kä­rit il­man ra­jo­ja -jär­jes­töl­lä on Ko­na­ten mu­kaan usei­ta sai­raa­loi­ta Luo­teis-Syy­ri­as­sa ja näi­hin sai­raa­loi­hin on jo jä­ris­tyk­sen jäl­keen tuo­tu sekä louk­kaan­tu­nei­ta et­tä kuol­lei­ta. Hä­nen tie­to­jen­sa mu­kaan jär­jes­tön kaik­ki sai­raa­lat ovat toi­min­ta­kun­nos­sa, mut­ta huol­ta he­rät­tää mui­den sai­raa­loi­den mah­dol­li­set vau­ri­ot.

– On kriit­tis­tä, et­tä sai­raa­lat ovat toi­min­ta­kun­nos­sa, kun louk­kaan­tu­nei­ta on pal­jon. Mut­ta jos sai­raa­lat ovat vau­ri­oi­tu­neet, niin niis­sä on vaa­ral­lis­ta teh­dä työ­tä. Ti­lan­net­ta ar­vi­oi­daan.

Vesi-inf­rast­ruk­tuu­riin mah­dol­li­set vau­ri­ot voi­vat puo­les­taan ai­heut­taa suu­ria on­gel­mia myös pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Syy­ri­as­sa le­vi­si vii­me vuon­na ko­le­ra, ja tuol­loin kävi sel­väk­si, et­tä maan vesi-inf­rast­ruk­tuu­ri oli en­tuu­des­taan riit­tä­mä­tön. Sama oli ti­lan­ne myös maan sai­raan­hoi­don ka­pa­si­tee­tin suh­teen.

Jä­ris­tyk­sen niin ikään run­te­le­mas­sa Tur­kis­sa ti­lan­ne on täs­sä mie­les­sä pa­rem­pi.

– Turk­ki on val­tio, jos­sa on ka­pa­si­teet­tia, mut­ta vai­ku­tus on niin laa­ja, et­tä he ovat sil­ti pyy­tä­neet kan­sain­vä­lis­tä apua. Val­ti­on ka­pa­si­teet­ti ja pe­rus­pal­ve­lui­den taso vai­kut­taa sii­hen, pal­jon­ko ih­mi­siä pys­ty­tään aut­ta­maan. Ja Syy­ri­an puo­lel­la tämä ti­lan­ne on ai­van eri­lai­nen.

Inf­rast­ruk­tuu­rin li­säk­si mah­dol­li­suuk­siin aut­taa ih­mi­siä Syy­ri­as­sa vai­kut­taa maan po­liit­ti­nen ti­lan­ne. Jä­ris­ty­sa­lue si­jait­see Ko­na­ten mu­kaan alu­eel­la, joka osit­tain ei ole maan hal­li­tuk­sen hal­lin­nas­sa. Tämä vai­keut­taa avun tar­jo­a­mis­ta ja sen koor­di­noin­tia.