Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue ot­taa ko­kei­luun So­ten­der-so­vel­luk­sen lä­hi­hoi­ta­jien ja sai­raan­hoi­ta­jien keik­ka­töi­den vä­lit­tä­mi­ses­sä. So­ten­der on keik­ka­töi­den jul­kai­suun ja va­raa­mi­seen tar­koi­tet­tu help­po­käyt­töi­nen mo­bii­li­so­vel­lus, jos­ta va­paa­na ole­vat vuo­rot voi va­ra­ta suo­raan. Käyt­tö­ko­kei­lu on aloi­tet­tu Po­ris­sa, Rau­mal­la ja Eu­ra­jo­el­la ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jen asu­mis­pal­ve­luis­sa, ar­vi­oin­ti- ja kun­tou­tu­syk­si­köis­sä ja ko­ti­hoi­dos­sa sekä eri­tyis- ja sai­raa­la­pal­ve­lu­jen pe­rus­ta­son hoi­to-osas­toil­la. Ko­kei­lus­ta saa­ta­vien ko­ke­mus­ten myö­tä so­vel­luk­sen käyt­töä voi­daan laa­jen­taa eri alu­eil­le ja am­mat­ti­ryh­miin.

Ta­voit­tee­na on tur­va­ta riit­tä­vät hoi­ta­ja­re­surs­sit ja tar­jo­ta keik­ka­työs­tä kiin­nos­tu­neil­le yhä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det työs­ken­nel­lä eri yk­si­köis­sä. Ko­kei­lun ai­ka­na Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue tar­jo­aa si­jai­suuk­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä myös va­ra­hen­ki­lös­tös­sä. Va­ra­hen­ki­lös­tö on hy­vin­voin­ti­a­lu­een omaa hen­ki­lös­töä, jota käy­te­tään muun mu­as­sa äkil­li­siin ly­hyi­siin hen­ki­lös­tö­va­jei­siin eri yk­si­köis­sä.

– So­ten­der-so­vel­luk­sen kaut­ta vuo­ro­ja voi­vat va­ra­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la jo tä­hän­kin as­ti keik­ka­työ­tä teh­neet ja 15. huh­ti­kuu­ta al­ka­en myös uu­det keik­ka­työs­tä kiin­nos­tu­neet am­mat­ti­lai­set. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een va­ra­hen­ki­lös­tön esi­hen­ki­löt haas­tat­te­le­vat jo­kai­sen si­jai­sen ja tar­kas­ta­vat hä­nen pä­te­vyy­ten­sä teh­tä­viin. Sa­mal­la voi­daan kes­kus­tel­la mah­dol­li­suuk­sis­ta työs­ken­nel­lä va­ra­hen­ki­lös­tös­sä hen­ki­lön kiin­nos­tuk­sen mu­kaan, ker­too rek­ry­toin­ti­pääl­lik­kö Satu Tuo­ri­nie­mi.

So­vel­luk­sen kaut­ta keik­ka­työn vas­taa­not­ta­neet työl­lis­ty­vät työ­suh­tee­seen suo­raan Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

– Ha­lu­am­me tar­jo­ta keik­ka­työn­te­ki­jöil­le työ­tä jous­ta­vas­ti kun­kin elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­vas­ti. Keik­ka­työn­te­ki­jäl­lä on mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä use­am­mas­sa hän­tä kiin­nos­ta­vas­sa yk­si­kös­sä ja näin kas­vat­taa sa­mal­la osaa­mis­taan, sa­no­vat vas­tuu­yk­si­kön pääl­li­köt Kat­ja Leh­to­nen ja Ma­ri­ka Me­ro­nen.

So­ten­der-so­vel­luk­sen käyt­tö­ko­kei­lu jat­kuu Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la vuo­den 2024 lop­puun as­ti. Ta­voit­tee­na on luo­da Sa­ta­kun­nan mal­li si­jais­han­kin­taan. Käyt­tö­ko­kei­lu on osa hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­to­soh­jel­maa.