Sai­la Kiut­tu / STT

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den työn­te­ki­jät ovat jou­tu­mas­sa kes­ke­nään eri­ar­voi­seen ase­maan oi­keu­des­saan osal­lis­tua alu­ei­den ylim­pään pää­tök­sen­te­koon. Osas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta esi­mer­kik­si hoi­ta­jat ja lää­kä­rit ei­vät ny­ky­tul­kin­nan va­los­sa vält­tä­mät­tä voi vuo­den­vaih­teen jäl­keen toi­mia alu­e­hal­li­tus­ten jä­se­ni­nä.

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Lo­hen (kesk.) mu­kaan la­kia pi­tää jo en­nen vuo­den­vaih­det­ta tar­ken­taa, jot­ta työn­te­ki­jät ei­vät jou­du ero­a­maan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään.

–  Täs­tä on hu­hu­ja liik­keel­lä, asi­as­ta on eri­lai­sia tul­kin­to­ja ja asi­an kans­sa ki­puil­laan eri puo­lil­la maa­ta, jo­ten oli­si vält­tä­mä­tön­tä sel­ven­tää ti­lan­net­ta, hän sa­noo.

Lo­hen mu­kaan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta sää­te­le­vää la­kia voi­tai­siin yk­sin­ker­tai­ses­ti täs­men­tää yh­del­lä virk­keel­lä, jot­ta tul­kin­ta­ris­ti­rii­ta pois­tui­si.

–  Mi­nul­la on val­mis la­ki­a­loi­te ole­mas­sa, mut­ta en ole saa­nut sii­hen muil­ta tu­kea. Tämä har­mit­taa ko­vas­ti, hän sa­noo.

Hä­nes­tä ei ole mi­tään pe­rus­tel­tua syy­tä sil­le, et­tä esi­mer­kik­si jon­kin yk­sit­täi­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­vey­sa­se­mal­la työs­ken­te­le­vä lä­hi­hoi­ta­ja tai klii­nis­tä työ­tä te­ke­vä lää­kä­ri ei voi­si ol­la hal­li­tuk­ses­sa.

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sir­pa Paa­te­ro (sd.) tun­nis­taa on­gel­man ja myön­tää, et­tä vuo­den alus­sa voi tul­la ti­lan­tei­ta vas­taan, jois­sa työn­te­ki­jät jou­tu­vat ero­a­maan alu­e­hal­li­tuk­sis­ta. Hän ei kui­ten­kaan voi lu­va­ta asi­aan ai­na­kaan pi­kai­ses­ti muu­tos­ta.

–  Olen pyy­tä­nyt asi­as­ta laa­jem­man sel­vi­tyk­sen, jon­ka tar­koi­tus on kar­toit­taa, tar­vi­taan­ko lain­sää­dän­nöl­li­siä muu­tok­sia. Ky­sees­sä on pe­ru­soi­keus­ky­sy­mys, joka vaa­tii pe­rus­tus­la­ki­a­si­an­tun­ti­joi­den nä­kö­kul­man, hän sa­noo.

Sel­vi­tys läh­tee liik­keel­le lä­hi­viik­koi­na. Paa­te­ron mu­kaan alu­eet saa­vat vie­lä täl­lä vii­kol­la toi­min­ta­oh­jeet sii­tä, mi­ten alu­eil­la kan­nat­tai­si har­kin­taa asi­as­sa teh­dä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa jo vuo­den alus­sa. Tam­mi­kuun alu­e­vaa­leis­sa va­lit­tiin alu­e­val­tuus­toi­hin mo­nia sote- ja pe­las­tu­sa­lan työn­te­ki­jöi­tä. Alu­e­hal­li­tuk­set ovat alu­e­val­tuus­to­jen aset­ta­mia, ja nii­den teh­tä­vä­nä on joh­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa, hal­lin­toa ja ta­lout­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta oh­jaa­vaa lain­sää­dän­töä laa­dit­ta­es­sa läh­tö­koh­ta­na oli, et­tä vaa­li­oi­keus­ky­sy­mys­tä koh­del­laan sa­mal­la ta­val­la kuin kun­ta­lais­sa.

–  Lain hen­ki on kyl­lä ol­lut sel­lai­nen, et­tä täs­sä ei ka­te­go­ri­ses­ti sul­je­ta hen­ki­lös­töä alu­e­hal­li­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le, sa­noo jul­ki­soi­keu­den pro­fes­so­ri Juk­ka Vil­ja­nen Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta.

Päät­tä­väs­sä ase­mas­sa ole­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een työn­te­ki­jät ei­vät kui­ten­kaan voi ol­la alu­e­hal­li­tuk­ses­sa päät­tä­mäs­sä esi­mer­kik­si omis­ta pal­kois­taan.

–  Siel­lä on tie­tyt ra­jauk­set, jot­ka koh­dis­tu­vat nii­hin, jot­ka ovat päät­tä­väs­sä ase­mas­sa tai jot­ka ovat neu­vot­te­le­mas­sa am­mat­tiyh­dis­tyk­sen puo­les­ta, Vil­ja­nen sa­noo.

Myös Lo­hen mu­kaan on sel­vää, et­tä hen­ki­löt, jot­ka val­mis­te­le­vat tai toi­meen­pa­ne­vat alu­e­hal­li­tuk­sen pää­tök­siä, ei­vät voi ol­la sa­mal­la alu­e­hal­li­tuk­ses­sa.

Käy­tän­nös­sä on­gel­mak­si on nyt muo­dos­tu­nut se, et­tä osas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta ei ole lau­ta­kun­tia ol­len­kaan vaan pää­tök­sen­te­ko on ai­no­as­taan alu­e­hal­li­tuk­sil­la.

–  Kun­nis­sa lau­ta­kun­nat ovat bud­jet­ti­vas­tuul­li­sia ja ovat niin sa­no­tus­ti sii­nä esi­mie­sa­se­mas­sa työn­te­ki­jöi­hin näh­den. Työn­tek­ji­ät, jot­ka työs­ken­te­le­vät jol­la­kin sek­to­ril­la, ei­vät voi ol­la sen alan lau­ta­kun­nan jä­se­ni­nä, mut­ta ovat voi­neet ol­la kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­se­ni­nä, Paa­te­ro sa­noo.

–  Nyt tämä ky­sy­mys on ai­heel­lis­ta käy­dä alu­e­hal­li­tus­ten osal­ta, kun tuli ti­lan­ne, et­tä näi­tä lau­ta­kun­tia ei osal­la alu­eis­ta ole, hän li­sää.

Noin 200  000 so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vää hen­ki­löä siir­tyy liik­keen­luo­vu­tuk­sil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­ve­luk­seen vuo­den­vaih­tees­sa. Lo­hen mu­kaan oli­si iso me­ne­tys asi­ao­saa­mi­sen kan­nal­ta, jos ter­veys- ja so­si­aa­li­a­lan sekä pe­las­tu­sa­lan työn­te­ki­jät ei­vät voi­si ol­la hal­li­tuk­sis­sa.

Lo­hen mie­les­tä de­mok­ra­ti­as­sa ei myös­kään pi­täi­si ra­joit­taa osal­lis­tu­mi­sen oi­keut­ta enem­män kuin on vält­tä­mä­tön­tä jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­den kan­nal­ta.

Hän ar­ve­lee, et­tä etu­kä­teen ei osat­tu näh­dä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet jär­jes­täy­ty­vät niin, et­tä hen­ki­lös­tö ei ole lau­ta­kun­tien alai­suu­des­sa ku­ten kun­nis­sa.

Vil­ja­nen sa­noo, et­tei ole seu­ran­nut kes­kus­te­lua asi­as­ta ei­kä si­ten ol­lut tie­toi­nen sii­tä, et­tä täl­lai­nen tul­kin­nal­li­nen on­gel­ma oli pääs­syt syn­ty­mään.

–  Kun tu­lee uu­si lain­sää­dän­tö, sii­nä ei eh­kä ole mie­tit­ty kaik­kia näi­tä ulot­tu­vuuk­sia.

Hä­nes­tä oli­si on­gel­mal­lis­ta, jos hy­vin suu­ri ih­mis­mää­rä sul­jet­tai­siin täl­lais­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien ul­ko­puo­lel­le.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­öl­lä ei ole tie­toa, kuin­ka mon­taa val­tuu­tet­tua on­gel­ma mah­dol­li­ses­ti kos­kee.

–  Mo­nil­la alu­eil­la on lau­ta­kun­tia, jo­ten on­gel­ma ei sa­mal­la ta­val­la kos­ke­ta kaik­kia alu­ei­ta. Kaik­ki alu­e­hal­li­tuk­sen jä­se­net ei­vät myös­kään ole alu­een työn­te­ki­jöi­tä, jo­ten kyse ei ole isos­ta mää­räs­tä, mut­ta ky­sy­mys on tär­keä, Paa­te­ro sa­noo.