Juk­ka Sil­vast

Ko­ke­mä­en­jo­en ve­den­pin­ta on las­ke­nut ja Po­rin Kaa­ri­sil­lan jää­pa­don pa­dot­ta­va vai­ku­tus pie­nen­ty­nyt. Tul­va­ti­lan­teen en­nus­tet­ta­vuu­den pa­ran­tu­mi­sen myö­tä Po­rin kau­pun­gin pa­to­tur­val­li­suu­sor­ga­ni­saa­ti­on val­mius las­ket­tiin 2. ta­sol­le.

Po­rin kau­pun­gin suun­nit­te­luin­si­nöö­ri Tai­na Koi­vis­to nä­kee, et­tä lä­hi­päi­vien sää­en­nus­teet il­men­tä­vät hyy­deuh­kaan hel­po­tus­ta. Hyy­tee­seen kui­ten­kin va­rau­du­taan juok­sut­ta­mal­la jär­vi­a­lu­eil­ta vet­tä ja va­raa­mal­la sin­ne uu­del­le ve­del­le ti­laa. Tar­vit­ta­es­sa Ko­ke­mä­en­jo­el­la voi­daan joen juok­su­tuk­sia vä­hen­tä­mäl­lä muo­dos­taa jää­kan­si, jol­loin hyy­teen uh­ka pie­ne­nee mer­kit­tä­väs­ti.

Koi­vis­to sa­noo, et­tä pak­ka­sen las­kies­sa al­le -5 as­tee­seen hyy­teen uh­ka kas­vaa. Hyy­det­tä voi muo­dos­tua myös leu­dom­mal­la­kin sääl­lä.

Ko­ke­mä­en­jo­el­la ol­lut jää­pa­to Luot­sin­mä­en­haa­ras­sa Kaa­ri­sil­lan koh­dal­la on vir­ran vai­ku­tuk­ses­ta to­den­nä­köi­ses­ti ta­soit­tu­nut, ja sen pa­dot­ta­va vai­ku­tus on pie­nen­ty­nyt.

Jos Po­ris­sa vesi pa­tou­tuu Luo­tin­mä­en haa­ras­sa, en­sim­mäi­se­nä Koi­vis­ton mu­kaan vesi le­vi­ää luo­to­jen alu­eel­le sekä Sun­nie­men nii­tyil­le. Esi­mer­kik­si To­e­jo­en asu­tus on tul­va­val­lien suo­jaa­ma.

Ala­juok­sul­le syn­ty­neen jää­pa­don tai hyy­teen vai­ku­tuk­set nä­kyi­si­vät ve­den le­vi­ä­mi­se­nä laa­jal­le alu­eel­le Pih­la­van­lah­del­la.

– Ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­sen myö­tä meil­lä on nyt enem­män ai­kaa re­a­goi­da, mi­kä­li sääs­sä tai ve­den­pin­nan vaih­te­luis­sa läh­ti­si ta­pah­tu­maan muu­tok­sia. Mi­kä­li lop­pu­vii­kol­le en­nus­tet­tu sään kyl­me­ne­mi­nen to­teu­tuu, ar­vi­oi­daan ti­lan­net­ta uu­des­taan. Olem­me nyt myös ker­taal­leen nos­ta­neet val­miu­den kor­keim­mal­le ta­sol­le, jo­ten jat­kos­sa siir­ty­mi­nen pys­ty­tään to­teut­ta­maan tar­vit­ta­es­sa hy­vin­kin ri­pe­äs­ti, jat­kaa Koi­vis­to.

Po­rin kau­pun­gin jo­ki­tul­van va­rau­tu­mis­ta­sot on ku­vat­tu kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la. Val­mius­ta­sot ovat oh­jeel­li­sia ja nii­tä so­vel­le­taan kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vien ve­sis­tö- ja sää­en­nus­tei­den mu­kaan.

Vesi.fi-si­vus­to tar­jo­aa ajan­koh­tais­ta ve­si­ai­heis­ta tie­toa muun mu­as­sa alu­eit­tai­sis­ta ve­si­ti­lan­teis­ta sekä tul­viin va­rau­tu­mi­ses­ta. Tie­to­si­säl­lön si­vus­tol­le tuot­ta­vat Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus, ELY-kes­kuk­set, Il­ma­tie­teen lai­tos ja Tul­va­kes­kus yh­teis­pal­ve­lu­na ja yh­teis­työs­sä ve­si­a­lan asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa.