STT

Mus­ti Group os­ti lem­mik­ke­jä sai­ras­tut­ta­neet pe­ru­na­hiu­ta­leet hol­lan­ti­lai­sel­ta yri­tyk­sel­tä, joka hank­kii elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den hyl­ky­e­riä eri toi­mi­joil­ta ja myy nii­tä eteen­päin, ker­too Il­ta­leh­ti. Leh­den mu­kaan pe­ru­na­hiu­ta­leet tu­li­vat Plan­tu­re Loop -ni­mi­sel­tä yri­tyk­sel­tä, mut­ta pe­ru­nan to­del­li­nen al­ku­pe­rä on yhä tun­te­ma­ton.

Mus­tin ja Mir­rin omis­ta­va Mus­ti Group ja Ruo­ka­vi­ras­to ovat Il­ta­leh­den mu­kaan kiel­täy­ty­neet vah­vis­ta­mas­ta tai kiis­tä­mäs­tä tie­to­ja. Mus­ti Group ei myös­kään suos­tu­nut kom­men­toi­maan Il­ta­leh­del­le, tie­det­tiin­kö yri­tyk­ses­sä pe­ru­na­hiu­ta­leen mah­dol­li­sis­ta ris­keis­tä.

Il­ta­leh­ti on tut­ki­nut Mus­tin ja Mir­rin ruo­kien han­kin­ta­ket­jua yh­des­sä hol­lan­ti­lai­sen tut­ki­van jour­na­lis­min toi­mi­tuk­sen Fol­low the Mo­neyn kans­sa, ja IL on pys­ty­nyt var­mis­ta­maan tie­dot asi­a­kir­jois­ta ja muis­ta läh­teis­tä.

Leh­ti myös ker­too, et­tä Ruo­ka­vi­ras­to il­moit­ti kol­men vii­kon vii­veel­lä Hol­lan­nin vi­ra­no­mai­sil­le mah­dol­li­ses­ti myr­kyl­li­ses­tä pe­ru­na­hiu­ta­le-eräs­tä. Hol­lan­nin elin­tar­vi­ke- ja re­hu­tur­val­li­suut­ta val­vo­va vi­ra­no­mai­sen ker­too IL:lle ol­leen­sa yh­tey­des­sä Eu­roo­pan ko­mis­si­oon sel­vit­tääk­seen, mik­si Suo­men vi­ra­no­mai­set ei­vät teh­neet heil­le asi­an­mu­kais­ta il­moi­tus­ta jä­sen­mai­den vi­ra­no­mais­ten vä­li­sen hä­ly­tys­jär­jes­tel­män kaut­ta.

Ruo­ka­vi­ras­ton pää­joh­ta­ja Lee­na Rä­sä­nen ker­too leh­del­le, et­tä asi­as­ta on teh­ty il­moi­tus jär­jes­tel­män kaut­ta, mut­ta Il­ta­leh­den nä­ke­mien ruu­tu­kaup­paus­ten mu­kaan tar­peel­li­nen mer­kin­tä jär­jes­tel­mään teh­tiin vas­ta mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la.

Mus­ti Group tie­dot­ti vii­me kuun puo­li­vä­lis­sä, et­tä Mus­ti ja Mir­ri -ket­jus­sa myy­tyä ruo­kaa syö­nei­den lem­mik­kie­läin­ten sai­ras­tu­mis­ten syyk­si on var­mis­tu­nut ul­ko­mai­sen pe­ru­na­hiu­ta­leen kor­kea gly­ko­al­ka­loi­di­ta­so eli pe­ru­nan luon­tai­nen myrk­ky. Yh­tiö ker­toi tuol­loin myös, et­tä Ruo­ka­vi­ras­to jat­kaa edel­leen omia tut­ki­muk­si­aan asi­as­sa.

Mus­ti Group on käyt­tä­nyt ky­sei­siä pe­ru­na­hiu­ta­lei­ta kah­des­sa tuot­tees­sa, jot­ka pois­tet­tiin myyn­nis­tä mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la.