Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Il­ma­voi­mat aloit­taa en­sim­mäi­sen Na­ton yh­tei­sen puo­lus­tuk­sen rau­han ajan ope­raa­ti­on­sa täl­lä vii­kol­la Mus­tan­me­ren alu­eel­la. En­si­kos­ke­tus Nato-teh­tä­viin saa­tiin to­sin jo vii­me vuon­na, kun Il­ma­voi­mat oli mu­ka­na tur­vaa­mas­sa Na­ton huip­pu­ko­kous­ta Liet­tu­an Vil­nas­sa.

Nyt al­ka­van ope­raa­ti­on ta­voit­tee­na on te­hos­taa läs­nä­o­lol­la ja val­miu­del­la Ro­ma­ni­an, Bul­ga­ri­an ja koko Na­ton il­ma­puo­lus­tus­ta sekä osal­lis­tua il­ma­ti­lan val­von­taan ja tur­vaa­mi­seen.

Seit­se­män Hor­net-hä­vit­tä­jää len­si Ro­ma­ni­as­sa si­jait­se­vaan tu­ki­koh­taan jo viik­ko sit­ten. Tiis­tai­na suo­ma­lai­so­sas­to saa Na­tol­ta juh­lal­li­ses­sa se­re­mo­ni­as­sa ser­ti­fi­kaa­tin eli kel­puu­tuk­sen ope­raa­ti­oon, min­kä jäl­keen var­si­nai­nen ope­ra­tii­vi­nen toi­min­ta voi al­kaa.

Suo­men osas­toa ko­men­ta­van evers­ti­luut­nant­ti Rami Lindst­rö­min mu­kaan Na­ton il­ma­voi­ma­joh­to­por­taan to­teut­ta­ma ser­ti­fi­oin­tip­ro­ses­si sekä it­se ope­raa­ti­oon et­tä laa­jem­min Suo­men Il­ma­voi­mil­le Nato-ope­raa­ti­ois­sa toi­mi­mi­seen saa­tiin val­miik­si jo vii­me vii­kol­la.

– Nyt on niin sa­no­tus­ti lei­ma pa­pe­reis­sa ja voi­daan aloit­taa ope­ra­tii­vi­nen toi­min­ta, Lindst­röm ker­toi STT:lle pu­he­li­mit­se Ro­ma­ni­as­ta per­jan­tai­na.

Nato-ser­ti­fi­oin­ti mer­kit­see sitä, et­tä Il­ma­voi­mat oli­si nyt sen puo­les­ta val­mis osal­lis­tu­maan myös esi­mer­kik­si Bal­ti­an il­ma­val­von­ta­o­pe­raa­ti­oon.

– Mut­ta toi­saal­ta­han me­hän teem­me sitä toi­min­taa jo nyt siel­tä Suo­men­lah­den toi­sel­ta puo­lel­ta, Lindst­röm Kar­ja­lan len­nos­tos­ta to­te­aa.

Koneet lentävät aseistettuina

Mus­tan­me­ren poh­jois­ran­nal­la si­jait­see Uk­rai­na ja sil­le kuu­lu­va Ve­nä­jän lait­to­mas­ti mie­hit­tä­mä Kri­min nie­mi­maa. Etäi­syyt­tä suo­ma­lais­ten käyt­tä­mäs­tä Mi­hail Ko­gal­ni­ce­a­nun tu­ki­koh­das­ta Ve­nä­jän Mus­tan­me­ren lai­vas­ton pää­tu­ki­koh­taan Se­vas­to­po­liin on joi­ta­kin sa­to­ja ki­lo­met­re­jä.

Lindst­rö­min mu­kaan Mus­tan­me­ren yl­lä kan­sain­vä­li­ses­sä il­ma­ti­las­sa on alu­ei­ta, joi­den osal­ta Ve­nä­jä on il­moit­ta­nut kan­sain­vä­li­sen No­tam-me­net­te­lyn kaut­ta, et­tei se voi taa­ta alu­eel­le tu­le­vien tur­val­li­suut­ta.

– Me em­me Na­to­na len­nä näil­le alu­eil­le em­me­kä pro­vo­soi mil­lään ta­val­la, vaan mei­dän teh­tä­väm­me on suo­ja­ta ja tur­va­ta Na­ton il­ma­ti­la, Lindst­röm ker­too.

Hä­nen mu­kaan­sa ei ole si­ten syy­tä odot­taa, et­tä edes­sä oli­si vi­ha­mie­li­siä koh­taa­mi­sia ve­nä­läis­ko­nei­den kans­sa. Na­ton il­ma­ti­laa ai­o­taan kui­ten­kin tur­va­ta päät­tä­väi­ses­ti, ja val­von­ta- eli air po­li­cing -teh­tä­vil­le läh­de­tään ai­na aseis­te­tuil­la ko­neil­la.

– Ope­ra­tii­vi­nen toi­min­ta on täy­sin ti­lan­teen mu­kais­ta eli sitä teh­dään, mitä ti­lan­ne vaa­tii, Lindst­röm tii­vis­tää.

Lindst­rö­min mu­kaan toi­min­ta on "isos­sa ku­vas­sa" sa­man­lais­ta kuin Suo­mes­sa, vaik­ka ko­ti­maas­sa kan­sain­vä­li­sen il­ma­ti­lan raja on­kin pal­jon lä­hem­pä­nä omaa alu­et­ta ja myös toi­min­nan ju­ri­di­set pe­rus­teet poik­ke­a­vat kan­sal­li­ses­sa ja Nato-ko­men­nos­sa toi­sis­taan.

– Eli on sii­nä tiet­ty­jä ero­ja, et­tä mil­lai­siin asi­oi­hin re­a­goi­daan ja mit­kä ovat voi­man­käy­tön sään­nök­set, Lindst­röm ker­too.

Saunakin jo valmiina

Il­ma­voi­mien ope­raa­tio Ro­ma­ni­as­sa jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun saak­ka, mut­ta va­jaan sa­dan ih­mi­sen suo­ma­lais­jouk­koa kier­rä­te­tään muun mu­as­sa sik­si, et­tä mah­dol­li­sim­man moni sai­si ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta uu­den­lai­ses­ta toi­min­nas­ta.

– Me olem­me ol­leet koko his­to­ri­am­me ajan vain ko­ti­maan puo­lus­ta­jia ja sii­nä erit­täin hy­viä, mut­ta täl­lai­nen toi­min­ta ja si­joit­tu­mi­nen muu­al­le on sem­mois­ta uut­ta, mis­tä meil­lä on opit­ta­vaa, Lindst­röm pe­rus­te­lee.

Hä­nen mu­kaan­sa Suo­mi on siis vah­vas­ti saa­ma­puo­lel­la sa­mal­la kun se uu­te­na liit­to­lais­maa­na an­taa pa­nok­sen­sa yh­tei­sen puo­lus­tuk­sen ja pe­lot­teen vah­vis­ta­mi­seen. Yh­teis­toi­min­taa ja har­joit­te­lua on lu­vas­sa eri­tyi­ses­ti sa­mas­sa tu­ki­koh­das­sa ole­vien brit­tien, mut­ta myös ai­na­kin ro­ma­ni­a­lais­ten kans­sa.

– Meil­lä on myös nuo­rem­pia hä­vit­tä­jä­oh­jaa­jia mu­ka­na, ja to­teu­tam­me tääl­lä omaa len­to­kou­lu­tus­ta vä­hän eri­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, Lindst­röm ku­vai­lee.

Tu­ki­koh­taan aset­tu­mi­nen on hä­nen mu­kaan­sa su­ju­nut yl­lät­tä­vän­kin hy­vin. Eri­tyi­ses­ti brit­tien tuki on ol­lut suo­ma­lai­sil­le kor­vaa­ma­ton­ta, Lindst­röm sa­noo.

Suo­ma­lai­nen ra­ken­ta­ja­o­sas­to sekä Na­ton lo­gis­tiik­ka- ja han­kin­ta­vi­ras­to puo­les­taan val­mis­ti kont­ti­ky­lään niin asuin­ti­lat kuin vies­tin­täyh­tey­det jo en­nen pää­jou­kon saa­pu­mis­ta – ja toki myös sen kaik­kein tär­keim­män:

– Meil­lä on tääl­lä myös sau­na yh­teen kont­tiin ra­ken­net­tu­na. Pi­tää­hän sel­lai­nen ol­la, kun suo­ma­lai­set jon­ne­kin läh­te­vät.