Art­tu Mä­ke­lä / STT

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la in­nok­kaim­min uur­nil­le läh­ti­vät pää­kau­pun­gin asuk­kaat. Hel­sin­gin vaa­li­pii­rin ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 76,5.

Kaik­ki­aan Suo­mes­sa toi­sel­la kier­rok­sel­la ää­nes­ti 70,7 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta, kun ko­ti­maan ää­nes­tysp­ro­sent­ti en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la oli 75,0.

Hel­sin­gin jäl­keen ää­nes­ty­sin­to oli toi­sel­la kier­rok­sel­la kor­keim­mil­laan Uu­del­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Uu­del­la­maal­la ää­nen­sä an­toi 73, Pir­kan­maal­la 72,4 ja Var­si­nais-Suo­mes­sa 71,7 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Muu­al­la maas­sa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus jäi al­le 70 pro­sen­tin.

Hei­koi­ten ää­nes­tä­mään läh­det­tiin Ah­ve­nan­maal­la, jos­sa eh­dok­kai­den vä­lil­tä va­lin­nan teki 65,3 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Seu­raa­vak­si vä­hi­ten ää­niä an­net­tiin Savo-Kar­ja­lan ja La­pin vaa­li­pii­reis­sä, jois­sa ää­nes­tysp­ro­sen­tit oli­vat 66,8 ja 66,9.

Al­le 70 pro­sen­tin jää­neis­tä lä­him­mäk­si ko­ti­maan kes­ki­ar­voa pääs­tiin sen si­jaan Vaa­san vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 69,8.

Kes­ki-Suo­men vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­ti puo­les­taan 69,3 ja Hä­meen vaa­li­pii­ris­sä 69,1 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Sa­ta­kun­nas­sa ää­nes­ti 68,1 pro­sent­tia, kun taas Kaak­kois-Suo­mes­sa ja Ou­lun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tysp­ro­sen­tit oli­vat 67,8 ja 67,5.

Suur­ten kun­tien osal­ta ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli Hel­sin­kiä kor­ke­am­pi ai­no­as­taan Es­poos­sa, jos­sa ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta 77,0 pro­sent­tia jät­ti ää­nen­sä. Es­poos­sa ää­nes­tet­tiin Hel­sin­kiä in­nok­kaam­min myös vaa­lien en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la.

Ää­nes­ty­sin­to oli kum­mas­sa­kin kau­pun­gis­sa las­ke­nut en­sim­mäi­seen kier­rok­seen näh­den pa­ri­sen pro­sent­tiyk­sik­köä. Es­poos­sa las­kua oli hie­noi­ses­ti Hel­sin­kiä enem­män.

Suu­ris­ta kun­nis­ta seu­raa­vak­si ak­tii­vi­sim­pia ää­nes­tä­jät oli­vat Tam­pe­reel­la (74,3 %), Jy­väs­ky­läs­sä (71,9 %) ja Kuo­pi­os­sa (71,7 %). Vä­hin­tään 70 pro­sent­tiin pääs­tiin myös Van­taal­la ja Ou­lus­sa, jois­sa ää­nes­tysp­ro­sen­tit oli­vat 70,4 ja 70,0.

Kym­me­nen suu­rim­man kun­nan jou­kos­ta al­hai­sim­mat ää­nes­tysp­ro­sen­tit oli­vat Po­ris­sa, Lah­des­sa ja Tu­rus­sa. Po­ris­sa ää­nen­sä an­toi 68,8, Lah­des­sa 68,7 ja Tu­rus­sa 68,3 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Asu­kas­lu­vul­taan näi­tä seu­raa­vis­sa kun­nis­sa Kou­vo­las­sa, Jo­en­suus­sa, Lap­peen­ran­nas­sa, Hä­meen­lin­nas­sa ja Vaa­sas­sa ää­nes­tysp­ro­sen­tit pää­tyi­vät Vaa­saa lu­kuun ot­ta­mat­ta ko­ti­maan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­le. Vaa­sas­sa ää­nen­sä an­toi 71,1 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si va­lit­tiin ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stubb, joka voit­ti vih­rei­den tu­ke­man va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaan Pek­ka Haa­vis­ton.

Toi­sel­la kier­rok­sel­la ää­nen­sä an­toi yh­teen­sä run­saat kol­me mil­joo­naa suo­ma­lais­ta, jois­ta 46,4 pro­sent­tia ää­nes­ti en­nak­koon ja 24,3 pro­sent­tia vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na.

Edel­li­sis­sä pre­si­den­tin­vaa­leis­sa vuon­na 2018 ko­ti­maan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 69,9. Tuol­loin jat­ko­kaut­ta ha­ke­nut Sau­li Nii­nis­tö oli sel­vä en­nak­ko­suo­sik­ki, ei­kä tois­ta kier­ros­ta tar­vit­tu.

Vuon­na 2012 vaa­lien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen ko­ti­maan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 72,8. Toi­sel­la kier­rok­sel­la ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki ja oli 68,9. Tuol­loin toi­sel­la kier­rok­sel­la oli­vat vas­tak­kain Nii­nis­tö ja Haa­vis­to.