San­na Ni­ku­la, Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Hal­li­tus on päät­tä­nyt, et­tä itä­ra­jan sul­kua jat­ke­taan kah­del­la kuu­kau­del­la. Sul­ku päät­tyy 14. huh­ti­kuu­ta. Kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua ei voi ha­kea Suo­men ja Ve­nä­jän vä­li­sen maa­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la ra­ja­su­lun vuok­si.

Val­ti­o­neu­vos­to päät­ti asi­as­ta ylei­sis­tun­nos­saan tä­nään.

Hal­li­tus kat­soo, et­tä val­lit­se­vas­sa ti­lan­tees­sa tämä on vält­tä­mä­tön­tä ja oi­ke­a­suh­tais­ta, kos­ka ky­sees­sä on va­ka­vas­ti kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta ja yleis­tä jär­jes­tys­tä uh­kaa­va vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon il­miö. Vi­ra­no­mais­ten tie­to­jen pe­rus­teel­la on to­den­nä­köis­tä, et­tä il­miö käyn­nis­tyi­si uu­del­leen, jos itä­ra­jal­la oli­si avoin­na ole­via ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­ja.

– Ve­nä­jän toi­min­nan muu­tok­ses­ta ei ole saa­tu mi­tään ha­vain­to­ja. Päin­vas­toin, saa­dut tie­dot vah­vis­ta­vat sitä ar­vi­o­ta, et­tä Ve­nä­jä jat­kaa hyb­ri­di­o­pe­raa­ti­o­taan. On syy­tä olet­taa, et­tä kä­sil­lä on pit­kä­kes­toi­nen ti­lan­ne. Ve­nä­jän ra­jan lä­hei­sel­lä alu­eel­la oles­ke­lee vä­hin­tään sa­to­ja mut­ta to­den­nä­köi­ses­ti tu­han­sia siir­to­lai­sia, jot­ka odot­ta­vat mah­dol­li­suut­ta jat­kaa Suo­meen, to­te­aa si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen (ps.) tie­dot­tees­sa.

Ran­ta­nen sa­noo, et­tä itä­ra­jan täys­su­lun jat­ka­mi­nen on ym­mär­ret­tä­väs­ti ikä­vää eri­tyi­ses­ti niil­le Suo­mes­sa asu­vil­le ih­mi­sil­le, joil­la on per­heen­jä­se­niä tai mui­ta lä­hi­o­mai­sia ra­jan toi­sel­la puo­lel­la.

– Ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen vä­li­ai­kai­nen sul­ke­mi­nen on kui­ten­kin seu­raus­ta Ve­nä­jän toi­mis­ta, joi­den vuok­si Suo­men täy­tyy aset­taa kan­sal­li­nen tur­val­li­suus mui­den asi­oi­den edel­le.

Ran­ta­nen sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan edus­kun­nas­sa, et­tä hal­li­tus ha­lu­aa pää­tök­sel­lään lä­het­tää vies­tin itä­ra­jan taak­se.

– Nyt kun pi­den­näm­me ker­ta­pää­tök­sen kah­teen kuu­kau­teen, ha­lu­am­me sil­lä vies­tit­tää Ve­nä­jäl­le, kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sil­le, ra­jal­le avus­ta­jil­le ja jär­jes­tä­jil­le, et­tä Suo­men raja ja tämä reit­ti ei ole au­ki, Ran­ta­nen sa­noi.

Ran­ta­sen mu­kaan Suo­mi on poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa, sil­lä Suo­meen ei ole ai­em­min koh­dis­tu­nut täl­lais­ta pai­nos­ta­mis­ta täl­lai­ses­sa laa­juu­des­sa.

– On ai­van sel­vää, et­tä Suo­mi ei tule tätä pai­nos­ta­mis­ta hy­väk­sy­mään, ja näin ol­len toi­mim­me täs­sä ää­rim­mäi­sen mää­rä­tie­toi­ses­ti ja te­hok­kaas­ti, Ran­ta­nen sa­noi.

Ran­ta­nen sa­noi ole­van­sa sa­moil­la lin­joil­la pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön kans­sa. Nii­nis­tö sa­noi kes­ki­viik­ko­na val­ti­o­päi­vien ava­jais­pu­hees­saan, et­tä poik­keuk­sel­li­set ajat voi­vat vaa­tia poik­keuk­sel­lis­ta ajat­te­lua.

– On ai­van sel­vää, et­tä päät­tä­jien niin hal­li­tuk­ses­sa kuin edus­kun­nas­sa­kin täy­tyy orien­toi­tua sii­hen, et­tä em­me ole sii­nä ajas­sa, mis­sä muu­ta­ma vuo­si sit­ten ol­tiin, Ran­ta­nen pai­not­ti.

– Voi ol­la, et­tä täy­tyy har­ki­ta muun­kin­lai­sia toi­mia, hän jat­koi.

Ran­ta­sen mu­kaan si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä on käyn­nis­sä sel­vi­tys sii­tä, mil­lai­sia lain­sää­dän­töinst­ru­ment­te­ja ra­ja­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si tar­vi­taan.

– Me tar­vit­sem­me mah­dol­li­ses­ti uu­sia toi­mi­val­tuuk­sia sii­hen, et­tä Suo­men kan­sal­li­nen tur­val­li­suus voi­daan kai­kis­sa olo­suh­teis­sa tur­va­ta, Ran­ta­nen sa­noi.

Ran­ta­sen mu­kaan sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mi­sen koh­dal­la pu­hu­taan pi­kem­min­kin vii­kois­ta kuin kuu­kau­sis­ta.

– Tä­män­tyyp­pi­set asi­at on syy­tä sel­vit­tää huo­lel­li­ses­ti ja käyt­tää nii­hin se ai­ka mikä tar­vi­taan, mut­ta toki meil­lä on täs­sä ai­ka­pai­net­ta. Py­rim­me mah­dol­li­sim­man ri­pe­ään työs­ken­te­lyyn, Ran­ta­nen sa­noi.

Ran­ta­sen mu­kaan uu­si ra­ja­me­net­te­ly­la­ki on läh­dös­sä lau­sun­to­kier­rok­sel­le vii­meis­tään en­si vii­kol­la, mut­ta hän pai­not­ti, et­tä se ei ole rat­kai­su itä­ra­jal­la syn­ty­nee­seen ti­lan­tee­seen.

– Sii­tä on to­den­nä­köi­sim­min hy­vin vä­hän hyö­tyä täs­sä mei­dän itä­ra­jam­me ti­lan­tees­sa, Ran­ta­nen ar­vi­oi.

– Ra­ja­me­net­te­ly­la­ki ei ole pi­ka­kään­ny­tys­la­ki ei­kä täl­tä osin ole käy­tet­tä­vis­sä tä­hän ti­lan­tee­seen.